<-
->

Eks 14:1 And the Lord spake unto Moses, saying, Ary Jehovah niteny tamin' i Mosesy ka nanao hoe: Ary Iaveh niteny tamin' i Moizy ka nanao hoe: Yahvé parla à Moïse et lui dit :
Eks 14:2 Speak unto the children of Israel, that they turn and encamp before Pihahiroth, between Migdol and the sea, over against Baalzephon: before it shall ye encamp by the sea. Lazao amin' ny Zanak' Isiraely mba hivily izy ka hitoby eo akaikin' i Pi-hahirota, eo anelanelan' i Migdolasy ny ranomasina; eo akaikin' i Bala-zefona, dia tandrifiny, no hitobianareo, eo amoron' ny ranomasina. Mitenena amin' ny zanak' Israely; aoka hiova làlana izy ka handroso hitoby eo anoloan' i Fihahirota, anelanelan' i Magdaloma sy ny ranomasina, tandrifin' i Beelsefona; manatrika izany toerana izany no hitobianareo, eo akaikin' ny ranomasina. " Dis aux Israélites de rebrousser chemin et de camper devant Pi-Hahirot, entre Migdol et la mer, devant Baal-Çephôn ; vous camperez face à ce lieu, au bord de la mer.
Eks 14:3 For Pharaoh will say of the children of Israel, They are entangled in the land, the wilderness hath shut them in. Ary Farao hilaza ny Zanak' Isiraely hoe: Azon' ny tamberintany izy ka voahidin' ny efitra. Dia izao no ho filazan' i Faraona ny zanak' Israely: Very làlana any ho any izy ireo ka tafahitsoka any an' efitra. Pharaon dira des Israélites : "Les voilà qui errent dans le pays, le désert s' est refermé sur eux. "
Eks 14:4 And I will harden Pharaoh' s heart, that he shall follow after them; and I will be honoured upon Pharaoh, and upon all his host; that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. Dia hanamafy ny fon' i Farao Aho, ka hanenjika anareo izy; dia hankalazaina Aho noho ny hataoko amin' i Farao sy amin' ny miaramilany rehetra, ka ho fantatry ny Egyptiana fa Izaho no Jehovah. Dia nataon' ny Zanak' Isiraely izany. Ary hohamafisiko ny fon' i Faraona ka hanenjika azy izy. Nefa hataoko miseho miharihary ny voninahitro ao amin' i Faraona sy ny tafiny rehetra, ka ho fantatry ny Ejipsiana fa Iaveh aho. Dia nataon' ny zanak' Israely izany. J' endurcirai le coeur de Pharaon et il se lancera à leur poursuite. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis Yahvé. " C' est ce qu' ils firent.
Eks 14:5 And it was told the king of Egypt that the people fled: and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us? Ary nisy nanambara tamin' ny mpanjakan' i Egypta fa efa nandositra ny olona, dia niova ny fon' i Farao sy ny mpanompony ny amin' ny olona, ka hoy izy: Inona izao nataontsika izao, no nandefa ny Isiraely hiala tamin' ny fanompoany antsika isika? Nilazana ny mpanjakan' i Ejipta fa hoe: lasa nandositra ny vahoaka. Tamin' izay dia voaova ny fon' i Faraona sy ny mpanompony, ny amin' ny vahoaka, fa hoy izy ireo: Naninona ity isika no nandefa an' Israely handeha, ka namoy ny fanompoany antsika? Lorsqu' on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui, le coeur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent : " Qu' avons-nous fait là, de laisser Israël quitter notre service !"
Eks 14:6 And he made ready his chariot, and took his people with him: Dia nasainy nofehezina tamin' ny kalesy ny soavaly, sady nitondra ny vahoakany hanaraka azy izy. Dia nasain' i Faraona nasiana soavaly ny kalesiny ary nentiny niaraka taminy ny vahoakany. Pharaon fit atteler son char et emmena son armée.
Eks 14:7 And he took six hundred chosen chariots, and all the chariots of Egypt, and captains over every one of them. Ary nitondra kalesy enin-jato voafantina sy ny kalesin' ny Egyptiana rehetra izy, izay samy nisy mpiady avy izy rehetra. Ny nentiny dia kalesy voafantina enin-jato, sy ny kalesy tao Ejipta rehetra, samy nisy mpifehy avy. Il prit six cents des meilleurs chars et tous les chars d'Égypte, chacun d' eux monté par des officiers.
Eks 14:8 And the Lord hardened the heart of Pharaoh king of Egypt, and he pursued after the children of Israel: and the children of Israel went out with an high hand. Ary Jehovah nanamafy ny fon' i Farao, mpanjakan' i Egypta, dia nanenjika ny Zanak' Isiraely izy, na dia tamin' ny tanana avo aza no nivoahany. Nohamafisin' ny Tompo ny fon' i Faraona, mpanjakan' i Ejipta, ka nanenjika ny zanak' Israely Faraona, ary tamin' ny tànana voasandratra no nivoahan' ny zanak' Israely. Yahvé endurcit le coeur de Pharaon, le roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des Israélites sortant la main haute.
Eks 14:9 But the Egyptians pursued after them, all the horses and chariots of Pharaoh, and his horsemen, and his army, and overtook them encamping by the sea, beside Pihahiroth, before Baalzephon. Koa nanenjika azy ny Egyptiana, dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin' i Farao sy ny soavaliny fitaingina ary ny miaramilany, ka nahatratra azy nitoby teo amoron' ny ranomasina, teo anilan' i Pi-hahirota, tandrifin' i Balazefona. Koa nanenjika azy ny Ejipsiana ka nahatratra azy tao akaikin' ny ranomasina izay nitobiany: nahatratra azy teo akaikin' i Fihahirota, tandrifin' i Beelsefona avokoa ny soavaly mpitarika kalesin' i Faraona sy ny mpitaingin-tsoavaly mbamin' ny tafiny rehetra. Les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite et les rejoignirent alors qu' ils campaient au bord de la mer - tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers et son armée - près de Pi-Hahirot, devant Baal-Çephôn.
Eks 14:10 And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and, behold, the Egyptians marched after them; and they were sore afraid: and the children of Israel cried out unto the Lord. Ary rehefa mby akaiky Farao, dia natopin' ny Zanak' Isiraely ny masony, ka, indreo, ny Egyptiana tamy manenjika azy; dia raiki-tahotra indrindra ny Zanak' Isiraely ka nitaraina tamin' i Jehovah. Nony mby akaiky Faraona, natopin' ny zanak' Israely ny masony, dia indreo tamy nanaraka azy ny Ejipsiana, ka raiki-tahotra mafy ny zanak' Israely, sy velon-taraina tamin' ny Tompo. Comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Les Israélites eurent grand-peur et crièrent vers Yahvé.
Eks 14:11 And they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Ary hoy koa izy tamin' i Mosesy: Moa tsy nisy fasana va tany Egypta, no nentinao ho faty atý an-efitra izahay? Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta? Ary nanao tamin' i Moizy hoe: Tsy misy fasana va tany Ejipta, no dia nentinao ho faty aty an' efitra izahay? Ahoana izao nataonao taminay izao ka navoakanao tany Ejipta? Ils dirent à Moïse : " Manquait-il de tombeaux en Égypte, que tu nous aies menés mourir dans le désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?
Eks 14:12 Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians, than that we should die in the wilderness. Tsy izao va no teny nolazainay taminao fony tany Egypta hoe: Aoka izay fa avelao ihany izahay hanompo ny Egyptiana? Fa aleonay manompo ny Egyptiana toy izay ho faty any an-efitra. Moa tsy itony indrindra va no nilazanay taminao tany Ejipta hoe: Avelao ihany izahay hanompo ny Ejipsiana fa tsaratsara kokoa ho anay ny manompo azy, toy izay ho faty any an' efitra. Ne te disions-nous pas en Égypte : Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert ? "
Eks 14:13 And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you to day: for the Egyptians whom ye have seen to day, ye shall see them again no more for ever. Ary hoy Mosesy tamin' ny olona: Aza matahotra ianareo, mijanòna, fa ho hitanareo ny famonjen' i Jehovah, izay hataony ho anareo anio; fa ny Egyptiana, izay hitanareo anio, dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Fa hoy kosa Moizy tamin' ny vahoaka: Aza matahotra fa mipetraha tsara eo ka zahao ny famonjena hataon' ny Tompo aminareo anio; fa ireo Ejipsiana hitanareo anio ireo tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Moïse dit au peuple : " Ne craignez pas !Tenez ferme et vous verrez ce que Yahvé va faire pour vous sauver aujourd' hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd' hui, vous ne les reverrez plus jamais;
Eks 14:14 The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina. Iaveh no hiady ho anareo, fa hianareo mipetraha tsy amin' ahiahy. Yahvé combattra pour vous ; vous, vous n' aurez qu'à rester tranquilles.
Eks 14:15 And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? speak unto the children of Israel, that they go forward: Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Nahoana no mitaraina amiko ianao? lazao amin' ny Zanak' Isiraely mba handroso. Ary hoy Iaveh tamin' i Moizy: Nahoana no mitaraina amiko hianao? Ilazao ny zanak' Israely mba hiainga. Yahvé dit à Moïse : " Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux Israélites de repartir.
Eks 14:16 But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it: and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Ary aingao ny tehinao, dia ahinjiro ambonin' ny ranomasina ny tananao, ka saraho ny rano, dia handeha hamaky eo afovoan' ny ranomasina mandia ny tany maina ny Zanak' Isiraely. Hianao manaingà ny tehinao sy maninjira ny tànanao eo ambonin' ny ranomasina dia hampisaraka roa azy; ary ny zanak' Israely kosa hamaky eo afovoany mandia tany maina, Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer.
Eks 14:17 And I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them: and I will get me honour upon Pharaoh, and upon all his host, upon his chariots, and upon his horsemen. Ary, indro, Izaho hanamafy ny fon' ny Egyptiana, ka hiditra hanenjika azy izy; dia hankalazaina Aho noho ny hataoko amin' i Farao sy amin' ny miaramilany rehetra mbamin' ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny, ary izaho hanamafy ny fon' ny Ejipsiana hanarahany azy ireo avy ao aoriana, ary hataoko miharihary ny voninahitro ao amin' i Faraona sy ny tafiny rehetra, mbamin' ny kalesiny amam-pitaingin-tsoavaliny. Moi, j' endurcirai le coeur des Égyptiens, ils pénétreront à leur suite et je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers.
Eks 14:18 And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honour upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen. dia ho fantatry ny Egyptiana fa Izaho no Jehovah, rehefa ankalazaina Aho noho ny ataoko amin' i Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny. Ka ho fantatry ny Ejipsiana fa Iaveh aho, rahefa hanehoako ny voninahitro Faraona sy ny kalesy amam-pitaingin-tsoavaliny. Les Égyptiens sauront que je suis Yahvé quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. "
Eks 14:19 And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them; and the pillar of the cloud went from before their face, and stood behind them: Ary Ilay Anjelin' Andriamanitra, Izay nandeha teo alohan' ny tobin' ny Isiraely, dia nifindra ka nankeo aoriany; ary ny andri-rahona nifindra niala teo alohany dia nijanona teo aoriany Dia nifindra nankeo aoriana ilay anjelin' Andriamanitra nandeha teo alohan' ny tobin' Israely, ary niala nankeo aoriana koa ny andry rahona izay nialoha azy. L' Ange de Dieu qui marchait en avant du camp d' Israël se déplaça et marcha derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux.
Eks 14:20 And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel; and it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to these: so that the one came not near the other all the night. ka tonga teo anelanelan' ny tobin' ny Egyptiana sy ny tobin' ny Isiraely: dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka dia tsy nifanatona izy roa tonta mandritra ny alina. Dia nankeo anelanelan' ny tobin' ny Ejipsiana sy ny tobin' ny zanak' Israely izy; maizina ny ilan' io rahona io; ary ny ilany manazava ny alina, ka tsy nifanatona ny toby roa nandritra ny alina. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d' Israël. La nuée était ténébreuse et la nuit s'écoula sans que l' un puisse s' approcher de l' autre de toute la nuit.
Eks 14:21 And Moses stretched out his hand over the sea; and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. Dia nahinjitr' i Mosesy teo ambonin' ny ranomasina ny tànany; ary rivotra mahery avy atsinanana no nampisavan' i Jehovah ny ranomasina mandritra iny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina, ary dia voasaraka ny rano. Nony nahinjitr' i Moizy teo ambonin' ny ranomasina ny tànany dia nohemorin' ny Tompo ny ranomasina tamin' ny rivotra nifofofofo mafy avy any atsinanana nandritra ny alina, ka nataony tonga maina ny ranomasina fa nisaraka roa ny rano. Moïse étendit la main sur la mer, et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un fort vent d' est ; il la mit à sec et toutes les eaux se fendirent.
Eks 14:22 And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground: and the waters were a wall unto them on their right hand, and on their left. Dia nandeha teo afovoan' ny ranomasina nandia ny tany maina ny Zanak' Isiraely; ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin' ny ankavanany sy teo amin' ny ankaviany. Dia niditra teo afovoan' ny ranomasina efa tonga maina ny zanak' Israely ary zary rindrina ho azy ireo eo an-kavanany sy an-kaviany ny rano. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche.
Eks 14:23 And the Egyptians pursued, and went in after them to the midst of the sea, even all Pharaoh' s horses, his chariots, and his horsemen. Dia nanenjika azy ny Egyptiana ka niditra nanaraka azy teo afovoan' ny ranomasina, dia ny soavalin' i Farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingin-tsoavaliny. Nanenjika azy ny Ejipsiana, ka niditra nanaraka azy teo afovoan' ny ranomasina avokoa ny soavalin' i Faraona mbamin' ny kalesy amam-pitaingin-tsoavaliny. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer.
Eks 14:24 And it came to pass, that in the morning watch the Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians, Ary tamin' ny fiambenana maraina dia nijery ny tobin' ny Egyptiana tao amin' ny andri-afo sy ny rahona Jehovah ka nampifanaritaka ny tobin' ny Egyptiana. Ary tamin' ny fotoan' ny fiambenana maraina dia nitodika ny Ejipsiana Iaveh tao amin' ny andry afo aman-tsetroka, dia nandatsaka fangorohoroana tao amin' ny tobin' ny Ejipsiana. Nataony nitsoaka tamin' ny kalesiny ny kodiarana ka saika tsy afa-nandroso intsony. A la veille du matin, Yahvé regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des Égyptiens, et jeta la confusion vers le camp des Égyptiens.
Eks 14:25 And took off their chariot wheels, that they drave them heavily: so that the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel; for the Lord fighteth for them against the Egyptians. Ary nanala ny kodian' ny kalesiny Izy ka nampahasarotra ny nandehanany, dia hoy ny Egyptiana: Aoka handositra ny tavan' ny Isiraely isika, fa Jehovah no miady amin' ny Egyptiana ho an' ireo. Ary hoy ny Ejipsiana tamin' izay: Andeha handositra eo anoloan' Israely isika, fa Iaveh no miady ho azy, mamely ny Ejipsiana. Il enraya les roues de leurs chars qui n' avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens dirent : " Fuyons devant Israël car Yahvé combat avec eux contre les Égyptiens !"
Eks 14:26 And the Lord said unto Moses, Stretch out thine hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. Ary hoy Jehovah tamin' i Mosesy: Ahinjiro eo ambonin' ny ranomasina ny tananao, mba hikatonan' ny rano amin' ny Egyptiana mbamin' ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoa valiny. Ary hoy Iaveh tamin' i Moizy: Ahinjiro eo ambonin' ny ranomasina ny tànanao, hikatonan' ny rano amin' ny Ejipsiana sy ny kalesy amam-pitaingin-tsoavaliny. Yahvé dit à Moïse : " Étends ta main sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. "
Eks 14:27 And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared; and the Egyptians fled against it; and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Dia nahinjitr' i Mosesy teo ambonin' ny ranomasina ny tànany, ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina, rehefa nadiva ho maraina ny andro; ary ny Egyptiana nandositra, kanjo nitsena ny rano ihany izy, dia narian' i Jehovah teo afovoan' ny ranomasina ny Egyptiana. Dia nahinjitr' i Moizy teo ambonin' ny ranomasina ny tànany, ka vao nangirana ny andro dia nody tamin' ny toerany andavanandro ny ranomasina. Nandositra ny Ejipsiana ka tojo azy, ka dia navarin' ny Tompo tao anaty ranomasina ny Ejipsiana. Moïse étendit la main sur la mer et, au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens en fuyant la rencontrèrent, et Yahvé culbuta les Égyptiens au milieu de la mer.
Eks 14:28 And the waters returned, and covered the chariots, and the horsemen, and all the host of Pharaoh that came into the sea after them; there remained not so much as one of them. Ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesy sy ny mpitaingin-tsoavaly, dia ny miaramilan' i Farao rehetra izay niditra teo amin' ny ranomasina nanenjika ny Zanak' Isiraely; koa tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Nony nikatona ny rano dia nanafotra ny kalesy amam-pitaingin-tsoavaly mbamin' ny tafik' i Faraona rehetra izay niditra ny ranomasina nanaraka ny zanak' Israely: tsy nisy afa-nandositra na dia singany iray aza. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l' armée de Pharaon, qui avaient pénétré derrière eux dans la mer. Il n' en resta pas un seul.
Eks 14:29 But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea; and the waters were a wall unto them on their right hand, and on their left. Fa ny Zanak' Isiraely kosa nandeha tamin' ny tany maina teo afovoan' ny ranomasina; ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin' ny ankavanany sy teo amin' ny ankaviany. Ny zanak' Israely anefa nandia tany maina teo afovoan' ny ranomasina, fa zary rindrina ho azy ireo ny rano, eo an-kavanany sy eo an-kaviany. Les Israélites, eux, marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche.
Eks 14:30 Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians; and Israel saw the Egyptians dead upon the sea shore. Izany no namonjen' i Jehovah ny Isiraely tamin' izany andro izany mba tsy ho azon' ny Egyptiana; ary hitan' ny Isiraely teny amoron' ny ranomasina ny fatin' ny Egyptiana. Koa novonjen' ny Tompo ho afaka tamin' ny tànan' ny Ejipsiana Israely tamin' izany andro izany, ary Israely nahita ny fatin' ny Ejipsiana teny amoron-dranomasina. Ce jour-là, Yahvé sauva Israël des mains des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer.
Eks 14:31 And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians: and the people feared the Lord, and believed the Lord, and his servant Moses. Ary rehefa hitan' ny Isiraely ny asa lehibe izay nataon' ny tànan' i Jehovah tamin' ny Egyptiana, dia natahotra an' i Jehovah ny olona ka nino an' i Jehovah sy Mosesy mpanompony. Hitan' Israely ny tànana maherin' ny Tompo nasehony tamin' ny namelezany ny Ejipsiana, ka natahotra an' ny Tompo ny vahoaka, ary nino an' ny Tompo sy Moizy mpanompony. Israël vit la prouesse accomplie par Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit Yahvé, il crut en Yahvé et en Moïse son serviteur.

<-
->