<-
->

Jos 19:1 And the second lot came forth to Simeon, even for the tribe of the children of Simeon according to their families: and their inheritance was within the inheritance of the children of Judah. Ary ny loka faharoa dia azon' i Simeona, dia ny firenena taranak' i Simeona isam-pokony; ary ny lovany dia tao anatin' ny lovan' ny taranak' i Joda. Simeona no nahazo ny anjara faharoa tamin' ny loka, dia ny fokon-taranak' i Simeona, araka ny fianakaviany: ny lovany dia tao afovoan' ny lovan' ny taranak' i Joda. Le deuxième lot sortit pour Siméon, pour la tribu des fils de Siméon selon leurs clans : leur héritage se trouva au milieu de l' héritage des fils de Juda.
Jos 19:2 And they had in their inheritance Beersheba, and Sheba, and Moladah, Ary izao no azony ho lovany: Beri-sheba, na Seba, sy Molada Ary izao no tao amin' ny lovany: Bersabe, Sabea, Moladà, Ils reçurent en héritage Bersabée, Shèba, Molada,
Jos 19:3 And Hazarshual, and Balah, and Azem, sy Hazara-soala sy Bala sy Azema Haser-Soala, Balà, Asema, Haçar-Shual, Bala, Éçem,
Jos 19:4 And Eltolad, and Bethul, and Hormah, sy Eltolada sy Betola sy Horma Eltolada, Betola, Harmà, Eltolad, Betul, Horma,
Jos 19:5 And Ziklag, and Bethmarcaboth, and Hazarsusah, sy Ziklaga sy Beti-markabota sy Hazara-sosa Sikelega, Beti-Harkabota, Hasersosa, Çiqlag, Bet-ha-Markabot, Haçar-Susa,
Jos 19:6 And Bethlebaoth, and Sharuhen; thirteen cities and their villages: sy Beti-lebaota ary Sarohena: tanàna telo ambin' ny folo sy ny zana-bohiny; Beti-Lebaota, ary Sarohena: tanàna telo ambin' ny folo sy ny zanabohiny. Bet-Lebaôt et Sharuhén : treize villes et leurs villages;
Jos 19:7 Ain, Remmon, and Ether, and Ashan; four cities and their villages: sy Aina sy Rimona sy Etera sy Asana: tanàna efatra sy ny zana-bohiny; Aina, Bemona, Atera, ary Asàna: tanàna efatra sy ny zanabohiny, Ayîn, Rimmôn, Étèr, Ashân : quatre villes et leurs villages,
Jos 19:8 And all the villages that were round about these cities to Baalathbeer, Ramath of the south. This is the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families. ary ny zana-bohitra rehetra manodidina ireo tanàna ireo hatrany Baleta-bera sy Rama amin' ny tany atsimo. Izany no lovan' ny firenena taranak' i Simeona araka ny fotony. mbamin' ny zanabohitra rehetra manodidina ireo tanàna ireo, hatrany Baalata-Beera, dia Ramata atsimo. Izany no lovan' ny fokon-taranak' i Seimeona, araka ny fianakaviany. avec tous les villages situés aux environs de ces villes jusqu'à Baalat-Béèr et Rama du Négeb. Tel fut l' héritage de la tribu des fils de Siméon selon leurs clans.
Jos 19:9 Out of the portion of the children of Judah was the inheritance of the children of Simeon: for the part of the children of Judah was too much for them: therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of them. Avy tamin' ny anjaran' ny taranak' i Joda no nahazoan' ny taranak' i Simeona ny lovany; fa nalalaka loatra taminy ny anjaran' ny taranak' i Joda, ka izany no nahazoan' ny taranak' i Simeona anjara tao anatin' ny azy. Ny anjaran' ny taranak' i Jodà no nangalana ho lovan' ny taranak' i Simeona, satria ny anjaran' ny taranak' i Jodà dia lehibe loatra ho azy ireo, ka tao afovoan' ny taniny no nahazoan' ny taranak' i Simeona ny lovany. L' héritage des fils de Siméon fut pris sur le lot des fils de Juda, parce que la part des fils de Juda était trop grande pour eux; les fils de Siméon reçurent donc leur héritage au milieu de l' héritage des fils de Juda.
Jos 19:10 And the third lot came up for the children of Zebulun according to their families: and the border of their inheritance was unto Sarid: Ary ny loka fahatelo dia azon' ny taranak' i Zebolona isam-pokony; ary ny faritanin' ny lovany dia hatrany Sarida, Ny taranak' i Zabolona, araka ny fianakaviany, no nahazo ny anjara fahatelo tamin' ny loka, tonga hatrany Sarida ny faritry ny lovany, Le troisième lot revint aux fils de Zabulon selon leurs clans : le territoire de leur héritage s'étendait jusqu'à Sadud;
Jos 19:11 And their border went up toward the sea, and Maralah, and reached to Dabbasheth, and reached to the river that is before Jokneam; dia niakatra niankandrefana hatrany Marala, dia nahazo an' i Dabeseta ka nihatra tamin' ny lohasahan-driaka tandrifin' i Jokneama, niakatra niankandrefana mankany Meralà, ny faritra, nipaka tamin' i Dabaseta, nipaka tamin' ny ranon-driaka ao anoloan' i Jekonama. leur frontière montait à l' occident vers Maraala, elle touchait Dabbeshèt ainsi que le torrent qui est en face de Yoqnéam.
Jos 19:12 And turned from Sarid eastward toward the sunrising unto the border of Chislothtabor, and then goeth out to Daberath, and goeth up to Japhia, dia nitodika niantsinanana hatrany Sarida ka hatramin' ny fari-tanin' i Rislota-tabara, dia nandroso hatrany Daberata ka niakatra hatrany Jafia, Avy eo Sarida dia niolaka niantsinanana manandrify ny masoandro miposaka hatrany amin' ny faritr' i Keseleta-Taboro, nihatra hatrany Dabereta, ary niakatra hatrany Jafie. La frontière tournait de Sadud vers l' est, là où le soleil se lève, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, elle aboutissait vers Daberat et montait à Yaphia.
Jos 19:13 And from thence passeth on along on the east to Gittahhepher, to Ittahkazin, and goeth out to Remmonmethoar to Neah; dia nandroso niantsinanana hatrany Gata-hefera sy Ita-kazina ka nandroso hatrany Rimona, izay mipaka an' i Nea, Avy eo dia nihazo tamin' i Gata-Hefera sy Takasina, any atsinanana, manandrify ny masoandro miposaka ary nihatra tamin' i Remona izay mifanolotra amin' ny Noà. De là elle passait vers l' est, au levant, vers Gat-Héphèr et Itta-Qaçîn, aboutissait à Rimmôn et tournait vers Néa.
Jos 19:14 And the border compasseth it on the north side to Hannathon: and the outgoings thereof are in the valley of Jiphthahel: dia niolaka eo avaratr' iny ka nahazo an' i Hanatona, dia nihatra tamin' ny lohasaha Jifta-ela. Dia niolaka ny faritry ny tany mianavaratra mankany Hanatona, sy nihatra tamin' ny lohasaha Jeftahela. La frontière nord se tournait vers Hannatôn, et son point d' arrivée était à la vallée de Yiphtah-El;
Jos 19:15 And Kattath, and Nahallal, and Shimron, and Idalah, and Bethlehem: twelve cities with their villages. Ary Katata sy Nahalola sy Simrona sy Idala sy Betlehema, dia tanàna roa ambin' ny folo sy ny zana-bohiny. Ny tanàna dia Kateta, Naalola, Semerona, Jedalà sy Betilehema, tanàna roa ambin' ny folo ary ny zanabohiny. avec Qattat, Nahalal, Shimrôn, Yiréala et Bethléem : douze villes avec leurs villages.
Jos 19:16 This is the inheritance of the children of Zebulun according to their families, these cities with their villages. Izany no lovan' ny taranak' i Zebolona araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny. Izany no lovan' ny taranak' i Zabolona, araka ny fianakaviany, dia ireo tanàna ireo sy ny zanabohiny. Tel fut l' héritage des fils de Zabulon selon leurs clans : ces villes avec leurs villages.
Jos 19:17 And the fourth lot came out to Issachar, for the children of Issachar according to their families. Ary ny loka fahefatra dia azon' Isakara, dia ny taranak' Isakara isam-pokony. Isakara no nahazo ny anjara fahefatra tamin' ny loka; dia ny taranak' Isakara, araka ny fianakaviany. Le quatrième lot sortit pour Issachar, pour les fils d' Issachar selon leurs clans.
Jos 19:18 And their border was toward Jezreel, and Chesulloth, and Shunem, Ary ny fari-taniny dia hatrany Jezirela sy Kesolota sy Sonema Ka ny faritry ny taniny dia Jezraela Kasalota, Sonema, Leur territoire s'étendait vers Yizréel et comprenait Kesullot, Shunem,
Jos 19:19 And Haphraim, and Shihon, and Anaharath, sy Hafraima sy Siona sy Anaharata Hafaraïma, Seona, Anaharata, Hapharayim, Shiôn, Anaharat,
Jos 19:20 And Rabbith, and Kishion, and Abez, sy Rabita sy Kisiona sy Abeza Rabota, Kesiona, Abesy, Dabe-rat, Qishyôn, Ébeç,
Jos 19:21 And Remeth, and Engannim, and Enhaddah, and Bethpazzez; sy Rameta sy Enganima sy Enhada ary Beti-pazeza. Rameta, En-Ganima, En-Haddà, Beti-Fesesa. Rémèt, En-Gannim, En-Hadda, et Bet-Paççèç.
Jos 19:22 And the coast reacheth to Tabor, and Shahazimah, and Bethshemesh; and the outgoings of their border were at Jordan: sixteen cities with their villages. Ary ny fari-taniny dia nahazo an' i Tabara sy Sahazoma sy Beti-semesy, ka dia nihatra tany Jordana: tanàna enina ambin' ny folo sy ny zana-bohiny. Ary ny faritry ny taniny dia nikasika any Tabora sy Sedesema ary Beti-Samesy, ka tafapaka hatrany Jordany, tanàna enina ambin' ny folo sy ny zanabohiny. La frontière touchait Tabor, Shahaçima et Bet-Shé-mesh, et le point d' arrivée de la frontière était le Jourdain : seize villes avec leurs villages.
Jos 19:23 This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages. Izany no lovan' ny firenena taranak' Isakara araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny. Izany no lovan' ny fokon' ny taranak' Isakara araka ny fianakaviany, dia ny tanàna sy ny zanabohiny. Tel fut l' héritage de la tribu des fils d' Issachar selon leurs clans : les villes et leurs villages.
Jos 19:24 And the fifth lot came out for the tribe of the children of Asher according to their families. Ary ny loka fahadimy dia azon' ny firenena taranak' i Asera isam-pokony. Ny fokon-taranak' i Asera araka ny fianakaviany, no nahazo ny anjara fahadimy tamin' ny loka. Le cinquième lot sortit pour la tribu des fils d' Asher selon leurs clans.
Jos 19:25 And their border was Helkath, and Hali, and Beten, and Achshaph, Ary ny fari-taniny dia Helkata sy Haly sy Batena sy Aksafa Ny faritry ny taniny dia Halkata, Kalì, Betena Aksafa, Leur territoire comprenait : Helqat, Hali, Bétèn, Akshaph,
Jos 19:26 And Alammelech, and Amad, and Misheal; and reacheth to Carmel westward, and to Shihorlibnath; sy Alameleka sy Amada sy Misala, dia nihatra any Karmela eo andrefana sy Sihora-libnata, Elmeleka, Amaala sy Mesaby; ary eo andrefana, dia nipaka tamin' i Karmela sy Sihora-Labanata, Alammélek, Améad et Mishéal; il touchait le Carmel à l' ouest et le cours du Libnat.
Jos 19:27 And turneth toward the sunrising to Bethdagon, and reacheth to Zebulun, and to the valley of Jiphthahel toward the north side of Bethemek, and Neiel, and goeth out to Cabul on the left hand, dia nitodika niantsinanana ho any Beti-dagona ka nihatra any Zebolona sy ny lohasaha Jifta-ela any avaratra sy Bet-emeka sy Neiela, ka dia nihatra any Kabola eo ankavia dia niolaka mankany Beti-Dagona, nipaka tamin' i Zabolona sy ny lohasaha Jeftahela eo avaratr' i Beti-Emeka sy Nahiela ary nihatra tamin' ny tanin' i Kabola eo an-kavia, Du côté où le soleil se lève, il allait jusqu'à Bet-Dagôn, touchait Zabulon, la vallée de Yiphtah-El au nord, Bet-ha-Émeq et Néïel, aboutissant vers Kabul à gauche,
Jos 19:28 And Hebron, and Rehob, and Hammon, and Kanah, even unto great Zidon; ary Ebrona sy Rehoba sy Hamona sy Kana ka hatrany Sidona lehibe, sy Abrana, Rohoba, Hamona ary Kanà, hatrany Sidona Lehibe, avec Abdôn, Rehob, Hammôn, et Qana jusqu'à Sidon-la-Grande. Puis la frontière allait vers Rama et jusqu'à la ville de la place forte de Tyr;
Jos 19:29 And then the coast turneth to Ramah, and to the strong city Tyre; and the coast turneth to Hosah; and the outgoings thereof are at the sea from the coast to Achzib: dia nitodika hatrany Rama sy Tyro, tanàna mimanda, dia nitodika hatrany Hosa, ka dia nihatra tamin' ny ranomasina teo akaikin' ny tany Akziba dia niolaka ny faritry ny tany mankany Ramaha hatrany Tira, tanàna mimanda, ary niolaka ny faritra mankany Hosa, ka nihatra tamin' ny ranomasina, akaikin' ny faritanin' i Akziba, la frontière allait ensuite à Hosa et son point d' arrivée était, à la mer, Mahaleb et Akzib,
Jos 19:30 Ummah also, and Aphek, and Rehob: twenty and two cities with their villages. ary Oma sy Afeka ary Rehoba: tanàna roa amby roa-polo sy ny zana-bohiny. fanampin' izany Amà, Afeka, ary Rohoba; tanàna roa amby roapolo sy ny zanabohiny. avec Akko, Aphèq et Rehob : vingt-deux villes avec leurs villages.
Jos 19:31 This is the inheritance of the tribe of the children of Asher according to their families, these cities with their villages. Izany no lovan' ny firenena taranak' i Asera araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny. Izany no lovan' ny fokon-taranak' i Asera, araka ny fianakaviany, dia ireo tanàna ireo sy ny zanabohiny. Tel fut l' héritage de la tribu des fils d' Asher selon leurs clans : ces villes et leurs villages.
Jos 19:32 The sixth lot came out to the children of Naphtali, even for the children of Naphtali according to their families. Ary ny loka fahenina dia an' ny taranak' i Naftaly isam-pokony. Ny taranak' i Neftalì, araka ny fianakaviany, no nahazo ny anjara fahenina, tamin' ny loka. Pour les fils de Nephtali sortit le sixième lot, pour les fils de Nephtali selon leurs clans.
Jos 19:33 And their coast was from Heleph, from Allon to Zaanannim, and Adami Nekeb, and Jabneel, unto Lakum; and the outgoings thereof were at Jordan: Ary ny fari-taniny dia hatrany Halefa ka hatramin' ny hazo terebinta ao Zananima sy hatrany Adami-hanekeba sy Jabniela ka hatrany Lakoma, ka dia nihatra an' i Jordana, Ny faritry ny taniny dia hatrany Helefa avy eo amin' ny aoka ao Saananima no nankany Adami-Nekeba sy Jebnaela ka hatrany Lekoma, dia nihatra tao Jordany. Leur frontière allait de Héleph et du Chêne de Çaanannim, avec Adami-ha-Néqèb et Yabnéel, jusqu'à Laqqum, et son point d' arrivée était le Jourdain.
Jos 19:34 And then the coast turneth westward to Aznothtabor, and goeth out from thence to Hukkok, and reacheth to Zebulun on the south side, and reacheth to Asher on the west side, and to Judah upon Jordan toward the sunrising. dia nitodika niankandrefana hatrany Aznota-tabara, dia nandroso hatrany Hokoka ary nihatra an' i Zebolona eo atsimo sy Asera eo andrefana ary Joda amoron' i Jordana eo atsinanana. Niolaka niankandrefana any Azanota-Tabora ny faritra, ary avy ao dia nihatra tany Hokokà, nipaka tamin' i Zabolona eo atsimo, sy tamin' i Asera eo andrefana, ary tamin' i Jodà, teo akaikin' i Jordany, eo atsinanana. A l' ouest la frontière passait à Aznot-Tabor, elle aboutissait de là à Huqqoq et touchait Zabulon au sud, Asher à l' ouest et le Jourdain à l' est.
Jos 19:35 And the fenced cities are Ziddim, Zer, and Hammath, Rakkath, and Chinnereth, Ary ny tanàna mimanda dia Zidima Zera sy Hamata sy Rakata sy Kinereta Ny tanàna mimanda dia Asedima, Sera, Emata, Rekata, Kenereta, Les villes fortes étaient : Çiddim, Çer, Hammat, Raqqat, Kinnérèt,
Jos 19:36 And Adamah, and Ramah, and Hazor, sy Adama sy Rama sy Hazora Edemà, Aramà, Asora, Adama, Rama, Haçor,
Jos 19:37 And Kedesh, and Edrei, and Enhazor, sy Kadesy sy Edrehy sy En-hazora Kedesy, Edraïa, En-Hasora, Qédesh, Édréï, En-Haçor,
Jos 19:38 And Iron, and Migdalel, Horem, and Bethanath, and Bethshemesh; nineteen cities with their villages. sy Irona sy Migda ela sy Horema sy Bet-anata ary Beti-semesy: tanàna sivy ambin' ny folo sy ny zana-bohiny. Jerona, Magdalela, Horema, Beti-Anata, ary Beti-Samesy; tanàna sivy ambin' ny folo sy ny zanabohiny. Yiréôn, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, et Bet-Shémesh : dix-neuf villes et leurs villages.
Jos 19:39 This is the inheritance of the tribe of the children of Naphtali according to their families, the cities and their villages. Izany no lovan' ny firenena taranak' i Naftaly araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny. Izany no lovan' ny fokon-taranak' i Neftalì, araka ny fianakaviany, ny tanàna sy ny zanabohiny. Tel fut l' héritage de la tribu des fils de Nephtali selon leurs clans : les villes de leurs villages.
Jos 19:40 And the seventh lot came out for the tribe of the children of Dan according to their families. Ary ny loka fahafito dia an' ny firenena taranak' i Dana isam-pokony. Ny fokon-taranak' i Dana, araka ny fianakaviany, no nahazo ny anjara fahafito tamin' ny loka. Pour la tribu des fils de Dan selon leurs clans sortit le septième lot.
Jos 19:41 And the coast of their inheritance was Zorah, and Eshtaol, and Irshemesh, Ary ny fari-tanin' ny lovany dia Zora sy Estaola sy Ira-semesy Izao no tao anatin' ny faritry ny lovany: Saraà, Estaola, Hira-Semesy, Le territoire de leur héritage comprenait : Çoréa, Eshtaol, Ir-Shémesh,
Jos 19:42 And Shaalabbin, and Ajalon, and Jethlah, sy Salabima sy Aialona sy Jitla Selebina, Ajalona, Jetelà, Shaalbim, Ayyalôn, Silata,
Jos 19:43 And Elon, and Thimnathah, and Ekron, sy Elona sy Timna sy Ekrona Elona, Temnà, Akrona, Élôn, Timna, Éqrôn,
Jos 19:44 And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath, sy Elteke sy Gibetona sy Baleta Elteke, Gebetona, Balaata, Elteqé, Gibbetôn, Baalat,
Jos 19:45 And Jehud, and Beneberak, and Gathrimmon, sy Jehoda sy Bene-beraka sy Gat-rimona Jodà Bene-Baràka, Geta-Remona, Azor, Bené-Beraq et Gat-Rimmôn;
Jos 19:46 And Mejarkon, and Rakkon, with the border before Japho. sy Me-jarkona sy Rakona ary ny tany tandrifin' i Jopa. Mejarkona, ary Arekona, mbamin' ny faritany tandrifin' i Jope. et vers la mer Yeraqôn avec le territoire qui est en face de Joppé.
Jos 19:47 And the coast of the children of Dan went out too little for them: therefore the children of Dan went up to fight against Leshem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and possessed it, and dwelt therein, and called Leshem, Dan, after the name of Dan their father. Ary ny fari-tanin' ny taranak' i Dana dia nandroso nihoatra ireo; fa niakatra ny taranak' i Dana, dia niady tamin' i Lesema ka nahafaka azy ary namely azy tamin' ny lelan-tsabatra ka nahazo azy, dia nitoetra teo; ary ny anaran' i Lesema nataony hoe Dana araka ny anaran' i Dana rainy. Nitatra ho eo ivelan' ny azy ireo ny faritanin' ny taranak' i Dana; fa niakatra niady tamin' i Lesema ny taranak' i Dana, ka nahafaka azy sy namely azy tamin' ny lelan-tsabatra, ka nahazo azy sy nanorim-ponenana tao, ary niantso azy hoe Dana, araka ny anaran' i Dana, rain' izy ireo. Mais le territoire des fils de Dan leur échappa, aussi les fils de Dan montèrent-ils pour combattre Léshem dont ils s' emparèrent et qu' ils passèrent au fil de l'épée. En ayant pris possession, ils s' y établirent et appelèrent Léshem, Dan, du nom de leur ancêtre Dan.
Jos 19:48 This is the inheritance of the tribe of the children of Dan according to their families, these cities with their villages. Izany no lovan' ny firenena taranak' i Dana araka ny fokony, dia ireo tanàna ireo sy ny zana-bohiny. Izany no lovan' ny fokon-taranak' i Dana, araka ny fianakaviany, ny tanàna sy ny zanabohiny. Tel fut l' héritage de la tribu des fils de Dan selon leurs clans : ces villes et leurs villages.
Jos 19:49 When they had made an end of dividing the land for inheritance by their coasts, the children of Israel gave an inheritance to Joshua the son of Nun among them: Dia vitany ny nizarana ny tany holovany araka ny fari-taniny, ka dia nomen' ny Zanak' Isiraely lova teo aminy koa Josoa, zanak' i Nona. Nony vitan' izy ireo ny fizarana ny tany, araka ny faritra mamaritra azy avy, dia nomen' ny zanak' Israely lova, teo afovoan' izy ireo, Josoe, zanak' i Nona. Ayant achevé la répartition du pays selon ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Nûn, un héritage au milieu d' eux;
Jos 19:50 According to the word of the Lord they gave him the city which he asked, even Timnathserah in mount Ephraim: and he built the city, and dwelt therein. Araka ny tenin' i Jehovah dia nomeny azy ny tanàna izay nangatahiny, dia Timnata-sera any amin' ny tany havoan' i Efraima: dia nanamboatra ny tanàna izy ka nitoetra tao. Noho ny didin' ny Tompo dia nomen' izy ireo azy ny tanàna nangatahiny dia Tamnat-Sare amin' ny tendrombohitr' i Efraima. Naoriny indray ny tanàna, dia nonina tao izy. sur l' ordre de Yahvé, ils lui donnèrent la ville qu' il avait demandée, Timmat-Sérah, dans la montagne d'Éphraïm; il rebâtit la ville et s' y établit.
Jos 19:51 These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the Lord, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country. Ireo no lova izay nozarain' i Eleazara mpisorona sy Josoa, zanak' i Nona, ary ny lohan' ny fianakaviana tamin' ny firenen' ny Zanak' Isiraely tao Silo teo anatrehan' i Jehovah, dia teo am-baravaran' ny trano-lay fihaonana, araka ny filokana. Dia vitany avokoa ny nizarany ny tany. Ireo no lova nozarain' Eleazara mpisorona, sy Josoe zanak' i Nona, ary ny loham-pianakaviana amin' ny fokon' ny zanak' Israely, tamin' ny filokana, tany Silao, teo anatrehan' ny Tompo, teo am-baravaran' ny trano lay fihaonana. Izany no nanaperany ny fizarana ny tany. Telles sont les parts d' héritage que le prêtre Éléazar, Josué fils de Nûn et les chefs de famille répartirent par le sort entre les tribus d' Israël à Silo, en présence de Yahvé, à l' entrée de la Tente du Rendez-vous. Ainsi fut terminé le partage du pays.

<-
->