Chapitres et versets citant Jahela

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 4.17 Howbeit Sisera fled away on his feet to the tent of Jael the wife of Heber the Kenite: for there was peace between Jabin the king of Hazor and the house of Heber the Kenite. Ary Sisera nandositra nandeha tongotra ho any amin' ny lain' i Jaela, vadin' i Hebera Kenita; fa nihavana Jabina, mpanjakan' i Hazora, sy ny mpianakavin' i Hebera Kenita. Sisarà dia nandositra an-tongotra ho ao amin' ny lain' i Jahela vadin' i Hebera Kineana; fa nihavana Jabìna mpanjakan' i Asora sy ny fianakavian' i Hebera Kineana. Sisera cependant s' enfuyait à pied dans la direction de la tente de Yaèl, femme de Héber le Qénite, car la paix régnait entre Yabîn, roi de Haçor, et la maison de Héber le Qénite.
Mts / Mpits 4.18 And Jael went out to meet Sisera, and said unto him, Turn in, my lord, turn in to me; fear not. And when he had turned in unto her into the tent, she covered him with a mantle. Dia nivoaka Jaela hitsena an' i Sisera ka nanao taminy hoe: Miakara, tompokolahy, miakara atý amiko; aza matahotra. Ary rehefa niakatra ho ao aminy ao an-day izy, dia norakofany ny lamba firakotra. Nivoaka Jahela hitsena an' i Sisarà ka nanao taminy hoe: Mandrosoa, tompoko, mandrosoa aty amiko fa aza matahotra. Dia nandroso aminy tao an-day izy, ka nafeniny tao ambany firakofana. Yaèl, sortant au-devant de Sisera, lui dit : " Arrête-toi, Monseigneur, arrête-toi chez moi. Ne crains rien! " Il s' arrêta chez elle sous la tente et elle le recouvrit d' un tapis.
...............
Mts / Mpits 4.21 Then Jael Heber' s wife took a nail of the tent, and took an hammer in her hand, and went softly unto him, and smote the nail into his temples, and fastened it into the ground: for he was fast asleep and weary. So he died. Dia naka tsima-day Jaela, vadin' i Hebera, sady nitondra tantanana teny an-tànany ka nitsaitsaika nankeo aminy; dia natsatony tamin' ny fihirifany ny tsima-day, ka nihatra tamin' ny tany fa efa renoky ny torimaso Sisera, satria sasatra ka dia maty izy. Fa nalain' i Jahela vadi' i Hebera kosa ny tsima-day, nataony an-tànana ny tantanana, ary nitsaitsaika nanatona azy izy, dia natsatony tamin' ny fihirifany ny tsimatra, ka tafagorobaka amin' ny tany, fa renoky ny torimaso izy azon' ny hasasarana mafy; dia maty izy. Mais Yaèl, femme de Héber, prit un piquet de la tente, saisit un marteau dans sa main et, s' approchant de lui doucement, elle lui enfonça dans la tempe le piquet, qui se planta en terre. Il dormait profondément, épuisé de fatigue, c' est ainsi qu' il mourut.
Mts / Mpits 4.22 And, behold, as Barak pursued Sisera, Jael came out to meet him, and said unto him, Come, and I will shew thee the man whom thou seekest. And when he came into her tent, behold, Sisera lay dead, and the nail was in his temples. Ary nony, indro, avy Baraka manenjika an' i Sisera, dia nivoaka hitsena azy Jaela ka nanao taminy hoe; Avia atý, fa hasehoko anao ny lehilahy izay tadiavinao. Ary rehefa tonga tao aminy izy, dia indro, ny fatin' i Sisera niampatra teo, ary ny tsima-day teo amin' ny fihirifany. Ary indro kosa fa nanenjika an' i Sisarà Baràka ka nivoaka hitsena azy Jahela, ka nanao taminy hoe: Avia, fa hasehoko anao ny lehilahy tadiavinao. Dia niditra tao aminy izy, ka hitany maty niampatra teo Sisarà, ary ny tsima-day teo amin' ny fihirifany. Et voici que Baraq survint, poursuivant Sisera. Yaèl sortit au-devant de lui : " Viens, lui dit-elle, et je te ferai voir l' homme que tu cherches. " Il entra chez elle : Sisera gisait mort, le piquet dans la tempe.
...............
Mts / Mpits 5.6 In the days of Shamgar the son of Anath, in the days of Jael, the highways were unoccupied, and the travellers walked through byways. Tamin' ny andron' i Samgara, zanak' i Anata, sy tamin' ny andron' i Jaela dia tsy nodiavina ny lalambe, fa ny sakeli-dalana mivilivily no nalehan' ny mpandeha. Tamin' ny andron' i Samigara, zanak' i Anata, tamin' ny andron' i Jahela ny lalam-be tsy nodiavina, fa ny sakeli-dalana mihodivitra no nomban' ny mpandeha. Aux jours de Shamgar fils d' Anat, aux jours de Yaèl, il n' y avait plus de caravanes; ceux qui s' en allaient par les chemins prenaient des sentiers détournés.
...............
Mts / Mpits 5.24 Blessed above women shall Jael the wife of Heber the Kenite be, blessed shall she be above women in the tent. Hotahina mihoatra noho ny vehivavy anie Jaela, vadin' i Hebera Kenita; Eny, hotahina mihoatra noho ny vehivavy mitoetra an-day anie izy. Hosoavina noho ny vehivavy Jahela vadin' i Hebera, Kineana; hosoavina noho ny vehivavy mitoetra an-day anie izy. Bénie entre les femmes soit Yaèl la femme de Héber le Qénite , entre les femmes qui habitent les tentes, bénie soit-elle!