Chapitres et versets citant Haroseta

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 4.2 And the Lord sold them into the hand of Jabin king of Canaan, that reigned in Hazor; the captain of whose host was Sisera, which dwelt in Harosheth of the Gentiles. Ary Jehovah nivarotra azy ho eo an-tànan' i Jabina, mpanjakan' i Kanana, izay nanjaka tany Hazora, ary Sisera, izay nonina tany Harosetan' ny Jentilisa, no komandin' ny miaramilany. ka namidin' ny Tompo teo an-tànan' i Jabìna mpanjakan' i Kanaana, izay nanjaka tao Asora. Sisarà no lehiben' ny foloalindahy, ary tao Haroseta-Goïma izy no nitoetra. et Yahvé les livra à Yabîn, roi de Canaan, qui régnait à Haçor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Haroshèt-ha-Goyim.
...............
Mts / Mpits 4.13 And Sisera gathered together all his chariots, even nine hundred chariots of iron, and all the people that were with him, from Harosheth of the Gentiles unto the river of Kishon. Dia nangonin' i Sisera ny kalesiny rehetra, dia kalesy vy sivin-jato, sy ny vahoaka rehetra izay niaraka taminy avy tany Harosetan' ny Jentilisa, hankany amin' ny ony Kisona. ka nasainy nentina avy tany Haroseta-Goïma avokoa ny kalesiny vy sivin-jato mbamin' ny vahoaka rehetra izay tao aminy, ho ao amin' ny ranon-driaka Sisaona. Sisera convoqua tous ses chars, neuf cents chars de fer, et toutes les troupes qu' il avait, de Haroshèt-ha-Goyim au torrent du Qishôn.
...............
Mts / Mpits 4.16 But Barak pursued after the chariots, and after the host, unto Harosheth of the Gentiles: and all the host of Sisera fell upon the edge of the sword; and there was not a man left. Ary Baraka nanenjika nanaraka ny kalesy sy ny miaramila hatrany Haroseta; dia lavon' ny lelan-tsabatra avokoa ny miaramilan' i Sisera rehetra; tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Nenjehin' i Baràka hatrany Haroseta-Goïma, ny kalesin' ny tafika ka lavony tamin' ny lelan-tsabatra avokoa ny tafik' i Sisarà rehetra, fa tsy nisy niangana na dia lehilahy iray aza. Baraq poursuivit les chars et l' armée jusqu'à Haroshèt-ha-Goyim. Toute l' armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée et pas un homme n'échappa.