Chapitres et versets citant Kedesy

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 19.37 And Kedesh, and Edrei, and Enhazor, sy Kadesy sy Edrehy sy En-hazora Kedesy, Edraïa, En-Hasora, Qédesh, Édréï, En-Haçor,

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 4.9 And she said, I will surely go with thee: notwithstanding the journey that thou takest shall not be for thine honour; for the Lord shall sell Sisera into the hand of a woman. And Deborah arose, and went with Barak to Kedesh. Ary hoy kosa izy: handeha hiaraka aminao ihany aho; kanefa tsy ho voninahitrao izao halehanao izao, satria ho eo an-tanam-behivavy no hivarotan' i Jehovah an' i Sisera. Dia niainga Debora ka nandeha niaraka tamin' i Baraka hankany Kadesy Ka hoy ny navaliny: Eny àry, handeha hiaraka aminao aho; fa tsy ho anao ny voninahitra amin' izao fanafihana halehanao izao, satria ho eo an-tànam-behivavy no hanoloran' ny Tompo an' i Sisarà. Dia niainga Deborà, ka lasa niaraka tamin' i Baràka nankany Kedesy. " J' irai donc avec toi, lui dit-elle; seulement, dans la voie où tu marches, l' honneur ne sera pas pour toi, car c' est entre les mains d' une femme que Yahvé livrera Sisera. " Alors Débora se leva et, avec Baraq, elle se rendit à Qédesh.
Mts / Mpits 4.10 And Barak called Zebulun and Naphtali to Kedesh; and he went up with ten thousand men at his feet: and Deborah went up with him. Ary nantsoin' i Baraka ho any Kadesy ny Zebolona sy ny Naftaly; dia nisy iray alin-dahy niakatra nanaraka azy; ary Debora niara-niakatra taminy. Nantsoin' i Baràka ho any Kedesy Zabolona sy Neftalì, ka nisy lehilahy iray alina no rafitra nanaraka azy; ary Deborà nandeha niaraka taminy. Baraq convoqua Zabulon et Nephtali à Qédesh. Dix mille hommes le suivirent et Débora monta avec lui.
Mts / Mpits 4.11 Now Heber the Kenite, which was of the children of Hobab the father in law of Moses, had severed himself from the Kenites, and pitched his tent unto the plain of Zaanaim, which is by Kedesh. Ary Hebera Kenita efa nisaraka tamin' ny Kenita izay avy amin' ny taranak' i Hobaba, zaodahin' i Mosesy, ary nilasy ambara-pahatongany teo amin' ny hazo terebinta ao Zananima, izay eo anilan' i Kadesy. Hebera ilay Kineana, dia nisaraka tamin' ny Kineana tarakan' i Hobaba, zaodahin' i Moizy ka nilasy hatrany amin' ny aoka any Senima, akaikin' i Kedesy. Héber, le Qénite, s'était séparé de la tribu de Qayîn et du clan des fils de Hobab, beau-père de Moïse; il avait planté sa tente près du chêne de Çaanannim, non loin de Qédesh.