Chapitres et versets citant Noha

  Judges Mpitsara Mpitsara Livre des Juges
...............
Mts / Mpits 8.11 And Gideon went up by the way of them that dwelt in tents on the east of Nobah and Jogbehah, and smote the host; for the host was secure. Ary Gideona niakatra tamin' ny lalan' ny mpitoetra an-day, atsinanan' i Noha sy Jogbeha, ka dia namely ny toby, raha mbola ilay tsy nanampo iny ny olona. Niakatra Jedeona nihazo ny làlan' ny mpitoetra an-day ao atsinanan' i Nobe sy Jegbaà, ka namely ny toby izay natoky fa tsy haninona tsy haninona. Gédéon monta par la route de ceux qui habitent sous la tente, à l' est de Nobah et de Yogbéha, et il défit l' armée, alors qu' elle se croyait en sûreté.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 8.2 Nohah the fourth, and Rapha the fifth. sy Noha, fahefatra, ary Rafa, faralahy. Nohaà fahefatra, ary Rafà fahadimy. Noha le quatrième, Rapha le cinquième.