Chapitres et versets citant Nama

  Joshua Josoa Josoe Livre de Josué
...............
Jos 15.41 And Gederoth, Bethdagon, and Naamah, and Makkedah; sixteen cities with their villages: sy Gederota sy Beti-dagona sy Nama sy Makeda: tanàna enina ambin' ny folo sy ny zana-bohiny; Giderota, Bet-Dagona, Naamà, ary Makedà: tanàna enina ambin' ny folo ary ny zanabohiny. Gedérot, Bet-Dagôn, Naama et Maqqéda : seize villes avec leurs villages.