Chapitres et versets citant Tarsisa

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.4 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim. Ary ny zanakalahin' i Javana dia Elisaha sy Tarsisy sy ny Kitima sy ny Dodanita. Zanak' i Javàna: Elisà sy Tarsisa ary Setima sy Dodanima. Fils de Yavân : Elisha, Tarsis, les Kittim, les Dananéens.

  1st Book of Kings 1 Mpanjaka Mpanjaka I 1er Livre des Rois
...............
1Mp 10.22 For the king had at sea a navy of Tharshish with the navy of Hiram: once in three years came the navy of Tharshish, bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks. Fa ny mpanjaka nanana sambon' i Tarsisy mbamin' ny sambon' i Hirama teny ambonin' ny ranomasina; ary indray mandeha amin' ny telo taona no nihavian' ny sambon' i Tarsisy nitondra volamena sy volafotsy sy ivory sy rajako ary vorombola. Fa fanampin' ny sambon' i Hirama, mbola nanana sambo any Tarsisa koa ny mpanjaka, teny ambonin' ny ranomasina; ary tonga isan-telo taona ny sambo avy any Tarsisa, mitondra volamena sy volafotsy ary ivoara, rajako sy vorombola. En effet, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d' Hiram et tous les trois ans la flotte de Tarsis revenait chargée d' or, d' argent, d' ivoire, de singes et de guenons.
...............
1Mp 22.49 Then said Ahaziah the son of Ahab unto Jehoshaphat, Let my servants go with thy servants in the ships. But Jehoshaphat would not. Ary Josafata nanao sambon' i Tarsisy folo hankany Ofira haka volamena; nefa tsy lasa ireo sambo ireo, fa nahavakiana tao Ezion-gebera. Nanao sambon' i Tarsisa folo Josafata mba hankany Ofira haka volamena, nefa tsy nankany izy, fa fefika tao Asiongabera ny sambo. Josaphat construisit des vaisseaux de Tarsis pour aller chercher l' or à Ophir, mais il ne put y aller, car les vaisseaux se brisèrent à Éçyôn-Gébèr.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.7 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim. Ary ny zanakalahin' i Javana dia Elisaha sy Tarsisy sy ny Kitima ary ny Dodanita. Zanak' i Javana: Elisa, Tarsisa, Setima, ary Dodanima. Fils de Yavân : Élisha, Tarshish, les Kittim, les Dananéens.
...............
1Tt / 1Tan 7.10 The sons also of Jediael; Bilhan: and the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tharshish, and Ahishahar. Ny zanakalahin' i Jediaela dia Bilana; ary ny zanakalahin' i Bilana dia Jeosy sy Benjamina sy Ehoda sy Kenana sy Zetana sy Tarsisy ary Ahisahara Zanakalahin' i Jadihela: Balàna. Zanakalahin' i Balàna: Jehosy, Benjamina, Aoda, Kanàna, Zetàna, Tarsisa, ary Abisahera: Fils de Yediael : Bilhân. Fils de Bilhân : Yéush, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zetân, Tarshish, Ahishahar.

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 9.21 For the king' s ships went to Tarshish with the servants of Huram: every three years once came the ships of Tarshish bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks. Fa ny mpanjaka nanana sambo mpankany Tarsisy niaraka tamin' ny mpanompon' i Hirama; ary indray mandeha isan-telo taona no nihavian' ny sambon' i Tarsisy nitondra volamena sy volafotsy sy ivory sy rajako ary vorombola. Satria, nanan-tsambo mpankany Tarsisa niaraka tamin' ny mpanompon' i Hirama ny mpanjaka, ka tonga isan-telo taona ny sambon' i Tarsisa nitondra volamena amam-bolafotsy sy ivoara, ary rajako amam-boromailala. En effet le roi avait des navires allant à Tarsis avec les serviteurs de Huram et tous les trois ans les navires revenaient de Tarsis chargés d' or, d' argent, d' ivoire, de singes et de guenons.
...............
2Tt / 2Tan 20.36 And he joined himself with him to make ships to go to Tarshish: and they made the ships in Eziongaber. ary nikambana taminy hanao sambo hankany Tarsisy izy, ka tao Ezion-gebera no nanaovany azy. Ny hanao sambo hankany Tarsisa no nikambanany taminy; ary tao Asiongabera no nanaovany ny sambo. Il s' associa avec lui pour construire des navires à destination de Tarsis; c' est à Éçyôn-Géber qu' ils les construisirent.
2Tt / 2Tan 20.37 Then Eliezer the son of Dodavah of Mareshah prophesied against Jehoshaphat, saying, Because thou hast joined thyself with Ahaziah, the Lord hath broken thy works. And the ships were broken, that they were not able to go to Tarshish. Ary Eliezera, zanak' i Dodavaho, avy any Maresa, naminany ny amin' i Josafata hoe: Noho ny nikambananao tamin' i Ahazia dia horavan' i Jehovah ny asanao. Ary nahavakiana ny sambo ka tsy nahazo nankany Tarsisy. Fa tamin' izay Eliezera zanak' i Dodao, any Maresà, naminany ny amin' i Josafata nanao hoe: Noho hianao nikambana tamin' i Okoziasa dia noravan' ny Tompo ny asanao. Dia vaky ny sambo ka tsy afa-nankany Tarsisa. Éliézer, fils de Dodavahu de Maresha, prophétisa alors contre Josaphat : " Parce que tu t' es associé à Ochozias, dit-il, Yahvé a fait une brèche dans tes oeuvres. " Les navires se brisèrent et ne furent pas en mesure de partir pour Tarsis.

  Book of Esther Estera Estera Livre d'Esther
...............
Est 1.14 And the next unto him was Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven princes of Persia and Media, which saw the king' s face, and which sat the first in the kingdom;) ary ny teo akaikiny dia Rarsena, Setara, Admata, Tarsisy, Maresa, Marsena, Memokana, mpanapaka fito tamin' i Persia sy Media, izay nahita ny tarehin' ny mpanjaka ka nipetraka tamin' ny fitoerana aloha teo amin' ny fanjakana): Ary ny nanakaiky azy indrindra, dia izy fito lahy, andriandahin' i Persa sy Media, Karsena, Setara, Admatà, Tarsisa, Maresa, Marsanà ary Mamokàna, izay nahita ny tavan' ny mpanjaka, sy nitana ny laharana voalohany teo amin' ny fanjakana. Il fit venir près de lui Karshena, Shétar, Admata, Tarshish, Mérès, Marsena et Memukân, sept grands officiers perses et mèdes admis à voir la face du roi et siégeant aux premières places du royaume.

  The Psalms Salamo Salamo Les Psaumes
...............
Sal 48.7 Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind. Amin' ny rivotra avy any atsinanana no namakianao ny sambon' i Tarsisy. Hovitra no nahazo azy ireo teo, fanaintainana hoatra ny an' ny vehivavy miteraka. Là, un tremblement les saisit, un frisson d' accouchée,
Sal 48.8 As we have heard, so have we seen in the city of the Lord of hosts, in the city of our God: God will establish it for ever. Selah. Araka izay efa rentsika no hitantsika, tao an-tanànan' i Jehovah, Tompon' ny maro, tao an-tanànan' Andriamanitsika. Andriamanitra mampitoetra azy mandrakizay. Novakinao amin' ny rivotra avy Atsinanana, ny sambon' i Tarsisa. ce fut le vent d' est qui brise les vaisseaux de Tarsis.
...............
Sal 72.10 The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts. Ny mpanjakan' i Tarsisy sy ny nosy handoa hetra; ny mpanjakan' i Sheba sy Seba hanatitra fanomezana. Handoa hetra ny mpanjakan' i Tarsisa sy ny nosy; hanolotra fanatitra ny mpanjakan' i Sabà sy Meroe; les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Seba feront offrande;

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 2.16 And upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures. Sy ny sambon' i Tarsisy rehetra Sy ny tao-zavatra tsara tarehy rehetra; hamelezana ny sambon' i Tarsisa rehetra, mbamin' izay mahafinaritra ny maso rehetra. sur tous les vaisseaux de Tarsis et sur tout ce qui paraît précieux.
Isa / Iz 23.1 The burden of Tyre. Howl, ye ships of Tarshish; for it is laid waste, so that there is no house, no entering in: from the land of Chittim it is revealed to them. Faminaniana ny amin' ny loza hanjo an' i Tyro. Midradradradrà ianareo, ry sambon' i Tarsisy ô! Fa rava Tyro, ka tsy misy trano sady tsy azo idirana intsony ao; Avy tany amin' ny tany Kitima no nanambarana izany taminy. Faminaniana ny amin' i Tira. Migogogogo, ry sambon' i Tarsisa, fa rava izy! Tsy misy trano intsony, tsy misy hidirana intsony! Avy any amin' ny tany Setima, no nandrenesany an' izany. Oracle sur Tyr. Hurlez, vaisseaux de Tarsis, car tout a été détruit : plus de maison et plus d' entrée. Du pays de Kittim, la nouvelle leur est parvenue.
...............
Isa / Iz 23.6 Pass ye over to Tarshish; howl, ye inhabitants of the isle. Mità ho any Tarsisy ianareo; Midradradradrà, ry mponina amoron-tsiraka. Mita ho any Tarsisa hianareo, ka migogogogoa, ry mponina amoron-tsiraka! Passez à Tarsis et hurlez, habitants de la côte.
...............
Isa / Iz 23.10 Pass through thy land as a river, O daughter of Tarshish: there is no more strength. Ry Tarsisy zanakavavy, aoka ianao hanafotra ny taninao tahaka an' i Neily; Fa tsy misy fifehezana intsony. Mieleza amin' ny taninao, tahaka an' i Nila, ry zazakavavin' i Tarsisa, fa tsy manam-pehin-kibo intsony hianao. Cultive ton pays comme le Nil, fille de Tarsis, car il n' y a plus de chantier maritime.
...............
Isa / Iz 23.14 Howl, ye ships of Tarshish: for your strength is laid waste. Midradradradrà ianareo, ry sambon' i Tarsisy ô! Fa rava ny fiarovanareo mafy. Migogogogoa, ry Tarsisa, fa rava ny tanàna mimanda. Hurlez, navires de Tarsis, car votre forteresse est détruite.
...............
Isa / Iz 60.9 Surely the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to bring thy sons from far, their silver and their gold with them, unto the name of the Lord thy God, and to the Holy One of Israel, because he hath glorified thee. Fa Izaho no andrasan' ny nosy, ary ny sambon' i Tarsisy ho loha-lalana, Hitondra ny zanakao avy lavitra mbamin' ny volafotsiny sy ny volamenany, ho an' ny anaran' i Jehovah Andriamanitrao sy ho an' ny Iray Masin' ny Isiraely, Satria efa nanome voninahitra anao Izy. Fa izaho no antenain' ny nosy; ary ny sambon' i Tarsisa no ho lohalalana; hamerina hankaty ny zanakao avy lavitra, mbamin' ny volafotsiny sy ny volamenany, ho an' ny anaran' ny Tompo Andriamanitrao, sy ilay Masin' Israely, satria efa nomeny voninahitra hianao. C' est en moi que les îles espèrent : les bateaux de Tarsis ont pris la tête pour ramener de loin tes fils, avec leur argent et leur or, à cause du nom de Yahvé ton Dieu, du Saint d' Israël qui t' a glorifiée.
...............
Isa / Iz 66.19 And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto the nations, to Tarshish, Pul, and Lud, that draw the bow, to Tubal, and Javan, to the isles afar off, that have not heard my fame, neither have seen my glory; and they shall declare my glory among the Gentiles. Ary hasiako famantarana eo aminy, Ary izay afaka mandositra dia hirahiko ho any amin' ny jentilisa, Dia ho any Tarsisy sy Pola ary Lydia, izay manenjana tsipìka, Ary ho any Tobala sy Javana, Dia ho any amin' ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandre ny lazako; Na nahita ny voninahitro, Ary hitory ny voninahitro any amin' ny jentilisa izy. ary hanao fahagagana eo amin' izy ireo aho. Ary ny afa-nandositra taminy dia hanirahako ho any amin' ny firenena, any Tarsisa, Fola, Loda mpandefa zana-tsipika, Tobala sy Javana, ary any amin' ireo nosy lavitra, tsy mbola nandre ny lazako akory, na nahita ny voninahitro; dia hitory ny voninahitro any amin' ny firenena ireo. Je mettrai chez elles un signe et j' enverrai de leurs survivants vers les nations : vers Tarsis, Put, Lud, Méshek, Tubal et Yavân, vers les îles éloignées qui n' ont pas entendu parler de moi, et qui n' ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire aux nations,

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 10.9 Silver spread into plates is brought from Tarshish, and gold from Uphaz, the work of the workman, and of the hands of the founder: blue and purple is their clothing: they are all the work of cunning men. Volafotsy voafisaka nalaina avy tany Tarsisy sy volamena avy tany Ofaza Izany, asan-tanan' ny mpiasa sy ny mpanefy volamena; Lamba manga sy volomparasy ny fitafiany; Asan' ny mahay zavatra izy rehetra. Volafotsy voatefy avy any Tarsisa, volamena avy any Ofaza; asan' ny mpisokitra sary, asan-tànan' ny mpanefy volamena! Tafina jaky volomparasy sy mena izany; asan-tànan' ny mpahay zavatra avokoa izy ireny. c' est de l' argent en feuilles, importé de Tarsis, c' est de l' or d' Ophir, une oeuvre de sculpteur ou d' orfèvre; on les revêt de pourpre violette et écarlate, ce sont tous oeuvre d' artisan.

  Book of Ezekiel Ezekiela Ezekiela Livre d'Ezéchiel
...............
Eze / Ez 1.16 The appearance of the wheels and their work was like unto the colour of a beryl: and they four had one likeness: and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel. Ny tarehin' ny kodia sy ny rafiny dia tahaka ny volon' ny krysolita, ary nitovy endrika izy efatra, ary ny tarehiny sy ny rafiny dia toy ny kodia anatin' ny kodia. Ka ny fijery an' ireo kodiarana ireo, sy ny tarehany, dia tahaka ny an' ny vaton' i Tarsisa, ary sahala daholo izy efatra; ny fijery azy aman-tarehany dia hoatra ny kodiarana itsofohan-kodiarana hafa ao afovoany. L' aspect de ces roues et leur structure avait l'éclat de la chrysolite. Toutes les quatre avaient même forme; quant à leur aspect et leur structure : c'était comme si une roue se trouvait au milieu de l' autre.
...............
Eze / Ez 10.9 And when I looked, behold the four wheels by the cherubims, one wheel by one cherub, and another wheel by another cherub: and the appearance of the wheels was as the colour of a beryl stone. Ary hitako fa, indreo, nisy kodia efatra teo anilan' ny kerobima, dia kodia iray avy teo anilan' ny isan-kerobima; ary ny tarehin' ny kodia dia toy ny volon' ny vato krysolita. Ary nahita aho, ka indreo, nisy kodiarana efatra, teo anilan' ireo Kerobima, kodiarana iray avy no teo anilan' ny isan-Kerobima; ary ny endriky ny kodiarana dia toy ny an' ny vaton' i Tarsisa. Je regardai : il y avait quatre roues à côté des chérubins, chaque roue à côté de chaque chérubin, et l' aspect des roues était comme l'éclat de la chrysolithe.
...............
Eze / Ez 27.12 Tarshish was thy merchant by reason of the multitude of all kind of riches; with silver, iron, tin, and lead, they traded in thy fairs. Tarsisy no mpandranto nankany aminao noho ny haben' ny harena samy hafa rehetra; Volafotsy sy vy sy vifotsy ary firaka na nentiny natakalo ny entanao. Tarsisa nifampivarotra taminao, tamin' ny hareny isan-karazany: volafotsy, vy, fira-potsy amam-pira-mainty, izay nataony vidin' ny entanao. Tarsis était ton client, grâce à l' abondance de toute sorte de biens. Contre de l' argent, du fer, de l'étain et du plomb, ils échangeaient tes marchandises.
...............
Eze / Ez 27.25 The ships of Tarshish did sing of thee in thy market: and thou wast replenished, and made very glorious in the midst of the seas. Ny sambon' i Tarsisy no mpitondra ny entanao, dia feno sady be voninahitra ianao teo amin' ny ranomasina. Ny sambon' i Tarsisa no niara-nandeha maro, nitatitra ny entanao. Tonga mpanefoefo sy be voninahitra hianao; teo amin' ny ranomasina. Les bateaux de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu étais comblée et alourdie au coeur des mers.
...............
Eze / Ez 38.13 Sheba, and Dedan, and the merchants of Tarshish, with all the young lions thereof, shall say unto thee, Art thou come to take a spoil? hast thou gathered thy company to take a prey? to carry away silver and gold, to take away cattle and goods, to take a great spoil? Sheba sy Dedana ary ny mpandranton' i Tarsisy rehetra mbamin' ireo lionany tanora rehetra dia hanao aminao hoe: Tonga hamabo va ianao? Nangoninao handroba va ireto olonao betsaka ireto, hahalasa volafotsy sy volamena, handroba harena sy fananana ary hahazo babo betsaka? Sabà sy Dedàna ary ny mpandranton' i Tarsisa mbamin' ireo liona tanorany rehetra, hanao aminao hoe: Tonga handroba va hianao? Nanangona ny miaramilanao va hianao, mba hanangona babo, hanala volafotsy sy volamena, hangorona biby fiompy aman-karena, ary hipaoka babo betsaka? Sheba, Dedân, les trafiquants de Tarsis et tous ses jeunes lions te diront : " Est-ce pour piller que tu es venu ? Est-ce pour faire du butin que tu as réuni tes troupes ? Est-ce pour enlever l' or et l' argent, pour saisir troupeaux et marchandises, pour emporter un immense butin ? "

  Book of Jonah Jona Jonasa Livre de Jonas
...............
Jon 1.3 But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa; and he found a ship going to Tarshish: so he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Nefa Jona nitsangana handositra ho any Tarsisy mba hiala eo anatrehan' i Jehovah; ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo hankany Tarsisy, dia nandoa ny karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha tamin' ny tao ho any Tarsisy hiala eo anatrehan' i Jehovah. Dia nitsangana Jonasa handositra ho any Tarsisa, lavitra ny tavan' ny Tompo. Nidina tany Jope izy, dia nahita sambo ho any Tarsisa, ka naloany ny saran-tsambo, dia niditra tao izy, hiaraka amin' izy ireo ho any Tarsisa, lavitra ny tavan' ny Tompo. Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis, loin de Yahvé. Il descendit à Joppé et trouva un vaisseau à destination de Tarsis, il paya son passage et s' embarqua pour se rendre avec eux à Tarsis, loin de Yahvé.
...............
Jon 4.2 And he prayed unto the Lord, and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying, when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish: for I knew that thou art a gracious God, and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Dia nivavaka tamin' i Jehovah izy ka nanao hoe: Mifona aminao aho, Jehovah ô, tsy izao ihany va no efa nolazaiko fony aho mbola tany amin' ny taniko? Fa ny andrao hisy toy izao no nandosirako ho any Tarsisy, satria fantatro fa Hianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindram-po ary manenina ny amin' ny loza. Nanao fivavahana tamin' ny Tompo izy nanao hoe: Indrisy Iaveh ô! Tsy izao indrindra va no nolazaiko, fony aho mbola tany amin' ny taniko. Koa izany no nandosirako ho any Tarsisa aloha, satria fantatro fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra, malain-kitezitra, be fitiavana hianao, ary manenina amin' ny loza voalazanao. Il fit une prière à Yahvé : " Ah! Yahvé, dit-il, n' est-ce point là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays ? C' est pourquoi je m'étais d' abord enfui à Tarsis; je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et te repentant du mal.