Chapitres et versets citant Maria

  Exodus Fanafahana na Eksodosy Fanafahana na Eksaody L'Exode
...............
Eks 15.20 And Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand; and all the women went out after her with timbrels and with dances. Ary Miriama mpaminanivavy, anabavin' i Arona, dia nitondra ny ampongatapaka teny an-tànany; ary nivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra ampongatapaka sady nandihy. Nandray langoroany tapaka Maria, mpaminany vavy, anabavin' i Aarona, ary nitondra langoroany nanaraka azy koa ny vehivavy rehetra, dia nandihy. Miryam, la prophétesse, soeur d' Aaron, prit en main un tambourin et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins, formant des choeurs de danse.
Eks 15.21 And Miriam answered them, Sing ye to the Lord, for he hath triumphed gloriously; the horse and his rider hath he thrown into the sea. Ary Miriama namaly ireo lehilahy ireo ka nihira hoe: Mihira ho an' i Jehovah, fa avo indrindra Izy; ny soavaly sy ny mpitaingina azy nariany ao amin' ny ranomasina. Ka izao no navalin' i Maria ny zanak' Israely: Mihira ho an' ny Tompo fa efa naneho ny voninahiny izy. Navariny any an-dranomasina ny soavaly amam-pitaingina azy. Et Miryam leur entonna :" Chantez pour Yahvé, car il s' est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
Nom / Fan 12.1 And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married: for he had married an Ethiopian woman. Ary Miriama sy Arona niteny nanome tsiny an' i Mosesy noho ny vehivavy Kosita izay efa nampakariny; fa efa nampakatra vehivavy Kosita izy. Ary Maria mbamin' i Aarona nanome tsiny an' i Moizy noho ny amin' ny vehivavy Kosita izay efa nalainy ho vady, fa nanambady vehivavy kosita izy. Miryam, ainsi qu' Aaron, parla contre Moïse à cause de la femme kushite qu' il avait prise. Car il avait épousé une femme kushite.
...............
Nom / Fan 12.4 And the Lord spake suddenly unto Moses, and unto Aaron, and unto Miriam, Come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. Ary Jehovah dia niteny tampoka tamin' i Mosesy sy Arona ary Miriama hoe: Mivoaha ianareo telo mianadahy ho any amin' ny trano-lay fihaonana. Dia nivoaka izy telo mianadahy. Niteny tampoka tamin' i Moizy sy Aarona ary Maria Iaveh nanao hoe: Mivoaha hianareo telo mianadahy ho any an-trano lay fihaonana. Dia nivoaka daholo izy telo mianadahy. Soudain, Yahvé dit à Moïse, à Aaron et à Miryam : " Venez-vous-en tous les trois à la Tente du Rendez-vous. " Ils allèrent tous trois,
Nom / Fan 12.5 And the Lord came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam: and they both came forth. Ary andri-rahona no nidinan' i Jehovah, ka nitsangana teo am-baravaran' ny trano-lay Izy; dia niantso an' i Arona sy Miriama Izy, ka nivoaka izy mianadahy. Ary Iaveh nidina tamin' ny andry rahona, ka nitoetra teo am-baravaran' ny trano lay. Niantso an' i Aarona sy Maria izy, dia nandroso izy mianadahy ireo; et Yahvé descendit dans une colonne de nuée et se tint à l' entrée de la Tente. Il appela Aaron et Miryam ; tous deux s' avancèrent.
...............
Nom / Fan 12.10 And the cloud departed from off the tabernacle; and, behold, Miriam became leprous, white as snow: and Aaron looked upon Miriam, and, behold, she was leprous. Ary ny rahona niala tamin' ny trano-lay; ary, indro, boka Miriama ka fotsy tahaka ny oram-panala; ary Arona dia nijery an' i Miriama, ka indro fa boka izy. Ny rahona niala teo ambonin' ny trano lay. Ary indro Maria tonga boka, mova tsy ny oram-panala. Nitodika an' i Maria Aarona, dia indro fa boka izy. et la nuée quitta la tente. Voilà que Miryam était devenue lépreuse, blanche comme neige. Aaron se tourna vers elle : elle était devenue lépreuse.
...............
Nom / Fan 12.15 And Miriam was shut out from the camp seven days: and the people journeyed not till Miriam was brought in again. Dia natokana tany ivelan' ny toby hafitoana Miriama; ary ny olona tsy niainga, raha tsy efa nampidirina Miriama. Natokana hafitoana tany ivelan' ny toby Maria, ary tsy niainga ny vahoaka raha tsy efa voaray indray Maria. Miryam fut séquestrée pendant sept jours hors du camp. Le peuple ne partit pas avant sa rentrée.
Nom / Fan 20.1 Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there. Ary tamin' ny volana voalohany tonga tao an-efitra Zina ny Zanak' Isiraely, dia ny fiangonana rehetra; ary nitoetra tao Kadesy ny olona. Ary maty tao Miriama ka nalevina tao. Tonga tao amin' ny efitra Sina, tamin' ny volana voalohany, ny zanak' Israely, dia ny fiangonana rehetra, ary tao Kadesy no nitoetra ny vahoaka. Tao no nahafatesan' i Maria sy nandevenana azy. Les Israélites, toute la communauté, arrivèrent le premier mois au désert de Çîn. Le peuple s'établit à Cadès. C' est là que Miryam mourut et qu' elle fut enterrée.
...............
Nom / Fan 26.59 And the name of Amram' s wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister. Ary ny anaran' ny vadin' i Amrama dia Jokebeda, zanakavavin' i Levy, izay naterany tany Egypta; dia niteraka an' i Arona sy Mosesy ary Miriama anabaviny tamin' i Amrama izy. Kaata niteraka an' i Amrama, ary ny anaran' ny vadin' i Amrama dia Jokabeda, zanakavavin' i Levì, izay nateraky ny reniny tamin' i Levì tany Ejipta, ary izy niteraka an' i Aarona sy Moizy ary Maria anabavin' ireo, tamin' i Amrama. La femme d' Amram se nommait Yokébed, fille de Lévi, qui lui était née en Égypte. Elle donna à Amram Aaron, Moïse et Miryam leur soeur.

  Deuteronomy Fifanekena na Detoronomia Fifanekena na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 24.9 Remember what the Lord thy God did unto Miriam by the way, after that ye were come forth out of Egypt. Tsarovy izay nataon' i Jehovah Andriamanitrao tamin' i Miriama teny an-dalana tamin' ny nandehananareo avy tany Egypta. Tsarovy ny nataon' ny Tompo Andriamanitrao tamin' i Maria teny an-dàlana, tamin' ny nivoahanareo tany Ejipta. Rappelle-toi ce que Yahvé ton Dieu a fait à Miryam, quand vous étiez en chemin au sortir d'Égypte.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 5.29 Ary ny zanak' i Amrama dia Arona sy Mosesy ary Miriama. Ny zanakalahin' i Arona dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara. Zanak' i Amrama: Aarona, Moizy, ary Maria. Zanakalahin' i Aarona: Nadaba, Abiò, Eleazara ary Itamara. Fils d' Amram : Aaron, Moïse et Miryam. Fils d' Aaron : Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar.

  Book of Micah Mika Mikea Livre de Michée
...............
Mik / Mi 6.4 For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servants; and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam. Fa nentiko niakatra avy tany amin' ny tany Egypta ianao Sady navotako avy tao amin' ny trano nahandevozana: Dia nirahiko hitarika anao Mosesy sy Arona ary Miriama. Fa nitondra anao niakatra avy any amin' ny tany Ejipta aho, ary nanavotra anao tamin' ny andro nahandevozana; ary naniraka teo anoloanao, an' i Moizy sy Aarona ary Maria. Car je t' ai fait monter du pays d'Égypte, je t' ai racheté de la maison de servitude; j' ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Miryam.

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 1.16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. ary Jakoba niteraka an' i Josefa#11, vadin' i Maria; ary Maria niteraka an' i Jesosy, Izay atao hoe Kristy. ary Jakoba niteraka an' i Josefa#11 vadin' i Maria izay niteraka an' i Jeso, ilay atao hoe Kristy. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l' on appelle Christ.
...............
Mat / Mt 1.18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Ary ny nahaterahan' i Jesosy Kristy dia toy izao: Rehefa nanaiky Maria, renin' i Jesosy, ho fofombadin' i Josefa#11, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin' ny Fanahy Masina izy. Ary toy izao no nahaterahan' ny Kristy: Maria reniny dia efa fofombadin' i Josefa#11; fa raha mbola tsy niray trano izy ireo, dia hita fa nanan' anaka avy tamin' ny Fanahy Masina izy. Or telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph : or, avant qu' ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l' Esprit Saint.
...............
Mat / Mt 1.20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin' ny Tompo niseho taminy tamin' ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa#11, zanak' i Davida, aza matahotra hampakatra an' i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin' ny Fanahy Masina, Nefa raha mbola nieritreritra izany izy, indro nisy anjelin' ny Tompo niseho taminy, tamin' ny nofy, ka nanao hoe: Ry Josefa#11, zanak' i Davida, aza matahotra hampakatra an' i Maria vadinao, fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin' ny Fanahy Masina, Alors qu' il avait formé ce dessein, voici que l' Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : " Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a été engendré en elle vient de l' Esprit Saint ;
...............
Mat / Mt 2.11 And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense and myrrh. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy, dia nahita ny Zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany; ary nony efa nosokafany ny fitehirizan-drakiny, dia nanolotra zavatra ho Azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora. ary rahefa tafiditra tao an-trano izy, dia nahita ny Zazakely sy Maria reniny, ka niankohoka nitsoaka azy; ary nony efa nosokafany ny fitoeran-drakiny, dia nanolotra fanatitra ho azy izy, dia volamena sy emboka manitra ary mira. Entrant alors dans le logis, ils virent l' enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage ; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de l' or, de l' encens et de la myrrhe.
...............
Mat / Mt 13.55 Is not this the carpenter' s son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas? Tsy Ilehity va ilay Zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anaran' ny reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalahiny? Tsy ilay zanaky ny mpandrafitra va io? Tsy Maria va no anaran-dreniny, ary tsy Jakoba, sy Josefa, sy Simona ary Joda va no rahalahiny? Celui-là n' est-il pas le fils du charpentier ? N' a-t-il pas pour mère la nommée Marie, et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ?
...............
Mat / Mt 27.56 Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedees children. Isan' ireny Maria Magdalena sy Maria, renin' i Jakoba sy Josesy, ary ny renin' ny zanak' i Zebedio. anisan' ireo Maria Madelena, sy Maria renin' i Jakoba sy Josefa, ary ny renin' ny zanak' i Zebede. entre autres Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.
...............
Mat / Mt 27.61 And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre. Ary tao Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ka nipetraka tandrifin' ny fasana. Ary Maria Madelena, sy ilay Maria anankiray, dia teo ka nipetraka nanandrify ny fasana. Or il y avait là Marie de Magdala et l' autre Marie, assises en face du sépulcre.
Mat / Mt 28.1 In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Ary tamin' ny alin' ny Sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin' ny herinandro, dia avy hizaha ny fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Tamin' ny alin' ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin' ny herinandro, dia lasa nitsirika ny fasana Maria Madelena sy ilay Maria anankiray. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l' autre Marie vinrent visiter le sépulcre.

  The Gospel according to Mark Marka Marka L'Évangile selon Saint Marc
...............
Mar / Mk 6.3 Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him. Tsy ilay mpandrafitra, zanak' i Maria, ary rahalahin' i Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va Ilehity? Ary tsy etý amintsika va ireo anabaviny? Dia tafintohina taminy izy. Moa tsy io va ilay mpandrafitra, zanak' i Maria, rahalahin' i Jakoba sy Josefa ary Joda sy Simona? Moa tsy atý amintsika va ny anabaviny? Dia tafintohina taminy izy ireo. Celui-là n' est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joset, de Jude et de Simon ? Et ses soeurs ne sont-elles pas ici chez nous ? " Et ils étaient choqués à son sujet.
...............
Mar / Mk 15.40 There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome; Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny, ary isan' ireny Maria Magdalena sy Salome ary Maria, renin' i Jakoba kely sy Josesy, Ary nisy vehivavy nijery teny lavidavitra teny koa; anisan' ireny Maria Madelena, sy Maria renin' i Jakoba zandriny sy Josefa, ary koa Salome, Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le petit et de Joset, et Salomé,
...............
Mar / Mk 15.47 And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid. Ary Maria Magdalena sy Maria, renin' i Josesy, dia nijery izay nametrahany Azy. Nojeren' i Maria Madelena sy Maria renin' i Josefa tsara izay nametrahany azy. Or, Marie de Magdala et Marie, mère de Joset, regardaient où on l' avait mis.
Mar / Mk 16.1 And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him. Ary rehefa afaka ny andro Sabata, dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria, renin' i Jakoba, mba handeha hanosotra ny fatin' i Jesosy. Ary rahefa afaka ny sabata, dia nividy zava-manitra Maria Madelena, sy Maria renin' i Jakoba, ary Salome, mba handeha hanosotra ny vatan' i Jeso. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps.
...............
Mar / Mk 16.9 Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils. [Ary rehefa nitsangana tamin' ny marain' ny andro voalohany amin' ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin' i Maria Magdalena, ilay namoahany demonia fito, Izy Rahefa nitsangana tamin' ny maty Jeso, ny marainakoan' ny andro voalohany amin' ny herinandro, dia Maria Madelena, ilay namoahany demony fito, no nisehoany voalohany. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d' abord à Marie de Magdala dont il avait chassé sept démons.
Mar / Mk 16.10 And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin' ireo efa nomba an' i Jesosy, izay mbola nisaona sy nitomany Ka lasa io nilaza izany tamin' ireo mpanaraka azy, izay mbola nalahelo sy nitomany. Celle-ci alla le rapporter à ceux qui avaient été ses compagnons et qui étaient dans le deuil et les larmes.

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 1.27 To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin' s name was Mary. ho any amin' ny virijina anankiray, izay voafofo ho vadin' ny lehilahy atao hoe Josefa, avy tamin' ny taranak' i Davida; ary ny anaran' ny virijina dia Maria. ho any amin' ny Virjiny anankiray fofom-badin' ilay lehilahy atao hoe Josefa, taranak' i Davida, ary ny anaran' ilay Virjiny dia Maria. à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; et le nom de la vierge était Marie.
...............
Lio / Lk 1.30 And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God. Ary hoy ilay anjely taminy: Aza matahotra, ry Maria, fa efa nahita fitia tamin' Andriamanitra ianao. Fa hoy ny anjely taminy: Aza matahotra, ry Maria, fa sitrak' Andriamanitra hianao. Et l' ange lui dit : " Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
...............
Lio / Lk 1.34 Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? Ary hoy Maria tamin' ilay anjely: Hanao ahoana re no hahatanteraka izany, fa tsy mahalala lahy aho? Fa hoy Maria tamin' ilay anjely: Ahoana no hahatongavan' izany, fa tsy mahalala lahy aho? Mais Marie dit à l' ange : " Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d' homme ? "
...............
Lio / Lk 1.38 And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Dia hoy Maria: Inty ny ankizivavin' ny Tompo; aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. Dia hoy Maria: Inty aho ankizivavin' ny Tompo, aoka anie ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. Marie dit alors : " Je suis la servante du Seigneur ; qu' il m' advienne selon ta parole ! " Et l' ange la quitta.
Lio / Lk 1.39 And Mary arose in those days, and went into the hill country with haste, into a city of Juda; Ary Maria niainga tamin' izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin' ny tany havoana, ho ao an-tanàna anankiray any Joda; Niainga Maria tamin' izany andro izany, ka nandeha haingana ho any amin' ny tany be tendrombohitra, ho any an-tanàna anankiray any Jodà, En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda.
...............
Lio / Lk 1.41 And it came to pass, that, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Ghost: Ary rehefa ren' i Elizabeta ny fiarahaban' i Maria, dia nibitaka ny zaza tao an-kibony; ary nofenoina ny Fanahy Masina Elizabeta, Nony vao ren' i Elizabeta ny fiarahaban' i Maria azy, dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny Fanahy Masina Elizabeta, Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l' enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d' Esprit Saint.
...............
Lio / Lk 1.46 And Mary said, My soul doth magnify the Lord, Ary hoy Maria: Ny foko mankalaza ny Tompo, Ary hoy Maria: Mankalaza ny Tompo ny fanahiko, Marie dit alors : " Mon âme exalte le Seigneur,
...............
Lio / Lk 1.56 And Mary abode with her about three months, and returned to her own house. Ary Maria nitoetra teo amin' i Elizabeta tokony ho telo volana vao nody tany an-tranony. Nitoetra tokony ho telo volana tao amin' i Elizabeta Maria vao nody tany an-tranony. Marie demeura avec elle environ trois mois, puis elle s' en retourna chez elle.
...............
Lio / Lk 2.5 To be taxed with Mary his espoused wife, being great with child. mba hosoratana izy sy Maria fofom-badiny, izay efa bevohoka. mba hosoratana izy sy Maria vadiny izay bevohoka. afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
Lio / Lk 2.6 And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. Ary raha nitoetra teo Izy, dia tonga ny andro hahavelomany. Fa raha tao izy, dia tonga ny fotoana hiterahan' i Maria, Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter.
...............
Lio / Lk 2.16 And they came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a manger. Dia nandeha faingana izy ka nahita an' i Maria sy Josefa, ary ny Zazakely nandry teo am-pihinanam-bilona. Dia nankany haingana izy, ka nahita an' i Maria sy Josefa ary ny Zaza kely mandry amin' ny fihinanam-bilona; Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche.
...............
Lio / Lk 2.19 But Mary kept all these things, and pondered them in her heart. Fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. fa Maria kosa nitadidy izany zavatra rehetra izany, ka nieritreritra azy tao am-pony. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son coeur.
...............
Lio / Lk 2.34 And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against; Ary Simeona nitso-drano azy ireo ka nanao tamin' i Maria, renin' ny Zaza, hoe: Indro, Ity Zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro ao amin' ny Isiraely ary ho famantarana holavina Ary nitso-drano azy ireo Simeona, ka nilaza tamin' i Maria renin' ny Zaza hoe: Indro, ity Zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin' Israely ary ho famantarana hotoerina, Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : " Vois ! cet enfant doit amener la chute et le relèvement d' un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en butte à la contradiction -
...............
Lio / Lk 8.2 And certain women, which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went seven devils, mbamin' ny vehivavy sasany, izay nositraniny tamin' ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalena, izay efa nivoahan' ny demonia fito, sy ny vehivavy sasany nositraniny tamin' ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Madelena izay nivoahana demony fito, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d' esprits mauvais et de maladies : Marie, appelée la Magdaléenne, de laquelle étaient sortis sept démons,
...............
Lio / Lk 10.39 And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria, izay nipetraka teo anilan' ny tongotry ny Tompo ka nihaino ny teniny. Nanan-drahavavy anankiray atao hoe Maria izy, izay nipetraka teo anilan' ny tongotry ny Tompo nihaino ny teniny; Celle-ci avait une soeur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
...............
Lio / Lk 10.42 But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy. nefa zavatra iray monja no ilaina; fa Maria no nifidy ny anjara tsara indrindra izay tsy halana aminy. pourtant il en faut peu, une seule même. C' est Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée. "
...............
Lio / Lk 24.10 It was Mary Magdalene and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles. Teo Maria Magdalena sy Johana ary Maria, renin' i Jakoba; ary ny vehivavy sasany izay naman' ireo koa dia nilaza izany tamin' ny Apostoly. dia Maria Madelena sy Joana ary Maria renin' i Jakoba izany, ary ny vehivavy hafa niaraka taminy koa dia samy nilaza izany tamin' ny Apostoly. C'étaient Marie la Magdaléenne, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux apôtres ;

  The Gospel according to John Jaona Joany L'Évangile selon Saint Jean
Jao / Jo 11.1 Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. Ary nisy lehilahy anankiray narary, dia Lazarosy avy any Betania, tanànan' i Maria sy Marta rahavaviny. Nisy lehilahy anankiray narary, dia Lazara avy any Betania, vohitr' i Maria sy Marta rahavaviny. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de sa soeur Marthe.
Jao / Jo 11.2 (It was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.) Maria dia ilay nanosotra ny Tompo tamin' ny menaka manitra sy namaoka ny tongony tamin' ny volon-dohany, ary Lazarosy anadahiny no narary. Maria dia ilay vehivavy nanosotra diloilo manitra ny Tompo sy namaoka ny tongony tamin' ny volon-dohany; ary Lazara anadahiny no narary. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux ; c'était son frère Lazare qui était malade.
...............
Jao / Jo 11.5 Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus. Ary Jesosy tia an' i Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Ary tian' i Jeso i Marta sy Maria rahavaviny ary Lazara. Or Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare.
...............
Jao / Jo 11.19 And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother. Ary maro tamin' ny Jiosy no efa tonga teo amin' i Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin' ny anadahiny. ka maro tamin' ny Jody no tonga tao amin' i Marta sy Maria mba hitsapa alahelo azy noho ny nahafatesan' ny anadahiny. et beaucoup d' entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère.
Jao / Jo 11.20 Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house. Ary Marta, raha nandre fa tamy Jesosy, dia nandeha nitsena Azy; fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Vantany vao ren' i Marta fa hoe tamy Jeso, dia nandeha nitsena azy izy, fa Maria no nijanona tao an-trano. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison.
...............
Jao / Jo 11.28 And when she had so said, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee. Ary rehefa nilaza izany izy, dia lasa nandeha ka niantso mangingina an' i Maria rahavaviny, nanao hoe: Tonga ny Mpampianatra ka miantso anao. Ary rahefa nilaza izany izy, dia lasa niantso mangingina an' i Maria rahavaviny nanao hoe: Ao ny Tompo, ka miantso anao izy. Ayant dit cela, elle s' en alla appeler sa soeur Marie, lui disant en secret : " Le Maître est là et il t' appelle. "
Jao / Jo 11.29 As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him. Ary raha vao nandre izany Maria, dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Vao nandre izany kosa Maria, dia nitsangana niaraka tamin' izay, ka nankao aminy. Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui.
...............
Jao / Jo 11.31 The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there. Ary ny Jiosy izay tao amin' i Maria tao an-trano ka nitsapa alahelo azy, raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka, dia nanaraka azy, satria nataony fa nankany amin' ny fasana hitomany any izy. Nony hitan' ny Jody izay tao amin' i Maria tao an-trano sy nitsapa alahelo azy fa nitsangana haingana izy ka nivoaka, dia nanaraka azy izy ireo, fa nihevitra hoe: Lasa hitomany any amin' ny fasana izy. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient la virent se lever bien vite et sortir, ils la suivirent, pensant qu' elle allait au tombeau pour y pleurer.
Jao / Jo 11.32 Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Ary Maria, rehefa tonga teo amin' nitoeran' i Jesosy ka nahita Azy, dia niankohoka teo amin' ny tongony ka nanao taminy hoe: Tompoko, raha teto Hianao, dia tsy maty ny anadahiko. Maria kosa, nony tonga teo amin' izay nitoeran' i Jeso ka nahita azy, dia niankohoka tamin' ny tongony sy nanao taminy hoe: Raha tatý hianao, Tompoko, dia tsy maty ny anadahiko. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit : " Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ! "
...............
Jao / Jo 11.45 Then many of the Jews which came to Mary, and had seen the things which Jesus did, believed on him. Ary maro tamin' ny Jiosy, dia ireo nankeo amin' i Maria ka nahita ny zavatra nataon' i Jesosy ireo, no nino Azy. Ary maro tamin' ny Jody izay tonga tao amin' i Maria sy Marta sy nahita ny nataon' i Jeso no nino azy. Beaucoup d' entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu' il avait fait, crurent en lui.
...............
Jao / Jo 12.3 Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment. Ary Maria, rehefa naka menaka manitra nisy narda sady tsara no saro-bidy, lanjan' iray livatra, dia nanosotra ny tongotr' i Jesosy sy namaoka ny tongony tamin' ny volondohany; ary feno ny hanitry ny menaka ny trano. Ary Maria kosa naka diloilo manitra saro-bidy lanjana iray livatra natao tamin' ny salohin' ny narda, dia nanosotra ny tongotr' i Jeso sy namaoka ny tongony tamin' ny volon-dohany, ka nandraraka eran' ny trano ny hanitry ny diloilo. Alors Marie, prenant une livre d' un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la maison s' emplit de la senteur du parfum.
...............
Jao / Jo 19.25 Now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother' s sister, Mary the wife of Cleophas, and Mary Magdalene. Ary nijanona teo akaikin' ny hazo fijalian' i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, Maria, vadin' i Klopa, sy Maria Magdalena. Ary nitsangana teo akaikin' ny hazo fijalian' i Jeso ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, dia Maria vadin' i Kleofasy, ary Maria Madelena. Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Jao / Jo 20.1 The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Ary tamin' ny andro voalohany amin' ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina hankany amin' ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaisotra tamin' ny fasana. Ary tamin' ny andro voalohan' ny herinandro, dia lasa marainakoa mbola maizina nankany amin' ny fasana Madelena, ka nahita fa voaesotra tamin' ny fasana ny vato. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau.
...............
Jao / Jo 20.11 But Mary stood without at the sepulchre weeping: and as she wept, she stooped down, and looked into the sepulchre, Fa Maria nijanona nitomany teo ivelan' ny fasana; ary raha nitomany izy, dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana Fa Maria kosa nijanona nitomany teo ivelan' ny fasana. Ary teo am-pitomaniana, dia niondrika nitsirika ny tao anaty fasana izy, Marie se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l' intérieur du tombeau
...............
Jao / Jo 20.16 Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master. Hoy Jesosy taminy: Ry Maria! Dia nitodika izy ka niteny taminy nanao teny Hebreo hoe: Rabôny! izany hoe: Mpampianatra ô. Dia hoy Jeso taminy: Ry Maria! Dia nitodika izy ka nanao taminy hoe: Rabony! (izany hoe Mpampianatra). Jésus lui dit : " Marie ! " Se retournant, elle lui dit en hébreu : " Rabbouni ! " - ce qui veut dire : " Maître ".
...............
Jao / Jo 20.18 Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin' ny mpianatra hoe: Efa nahita ny Tompo aho, sady izany teny izany no nolazainy taminy. Dia lasa Maria Madelena ka nilaza tamin' ny mpianatra hoe: Efa nahita ny Tompo aho, ary izany no nolazainy tamiko. Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu' elle a vu le Seigneur et qu' il lui a dit cela.

  The Acts of the Apostles Asa Asa Les Actes des Apôtres
...............
Asa 1.14 These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren. Ireo rehetra ireo niray saina naharitra nivavaka mbamin' ny vehivavy sy Maria, renin' i Jesosy, ary ny rahalahiny. Niray saina izy rehetra, ary naharitra nivavaka niaraka tamin' ny vehivavy sasany, sy Maria renin' i Jeso, ary ny rahalahiny. Tous d' un même coeur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec ses frères.
...............
Asa 12.12 And when he had considered the thing, he came to the house of Mary the mother of John, whose surname was Mark; where many were gathered together praying. Ary rehefa fantany tsara izany, dia nankany an-tranon' i Maria, renin' i Jaona, izay atao hoe koa Marka, izy; ary nisy olona maro niangona nivavaka tao. Dia nieritreritra kely izy aloha vao nankany an-tranon' i Maria renin' i Joany, izay atao hoe Marka; olona maro no tafavory nivavaka tao. Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où une assemblée assez nombreuse s'était réunie et priait.

  Letter to the Romans Romanina Romana Épître de Saint Paul aux Romains
...............
Rom / Rm 16.6 Greet Mary, who bestowed much labour on us. Veloma amin' i Maria, izay nikely aina fatratra ho anareo. Veloma any amin' i Maria, izay niasa mafy ho anareo. Saluez Marie, qui s' est bien fatiguée pour vous.