VOLAVOLAN-DALAM-PANORENANA
HO AN’NY REPOBLIKA FAHEFATRA

MADAGASCAR CONSTITUTION OF 2010

CONSTITUTION
DE LA QUATRIEME REPUBLIQUE

SAVARANONANDO PREAMBLEPRÉAMBULE
Ny Vahoaka malagasy masi-mandidy, The sovereign Malagasy People,Le Peuple Malagasy souverain,
Mametraka ny finoany an'Andriamanitra Andriananahary, Affirming its belief in Andriamanitra Andriananahary,Affirmant sa croyance en Andriamanitra Andriananahary,
Hentitra amin'ny fanapahan-keviny hampandroso sy hampiroborobo ny fiaraha-monina mivelona ao anatin'ny firindrana sy fanajana ny hafa, ny harena mbamin'ny havitrihana ifotoran’ireo soatoavina ara-kolontsaina sy ara-panahy miainga avy amin’ny "fanahy maha-olona", Resolute to promote and to develop its heritage of society living in harmony and respectful of otherness, of the wealth and of the dynamism of its cultural and spiritual values through the « fanahy maha-olona »,Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société vivant en harmonie et respectueuse de l'altérité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs culturelles et spirituelles à travers le « fanahy maha-olona »,
Resy lahatra amin’ny tokony hiverenan’ny fiaraha-monina malagasy amin’izay nihandohany, ny maha-izy azy sy ny maha-malagasy, ary hidirana amin'ny rafi-baovaon'izao taona arivo izao hitehirizina ny soatoavina sy foto-kevitra nentim-paharazana mifototra amin'ny fanahy malagasy ahitana "ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina", ary manome hasina ny fiainam-piaraha-monina, tsy misy fanavakavahana ara-paritra ara-piaviana, ara-poko, ara-pinoana, ara-pirehan-kevitra politika, ary tsy anavahana ny lahy sy ny vavy. Convinced of the necessity of the Malagasy society to recover its originality, its authenticity and its Malagasy character, and to inscribe itself in the modernity of the millennium while conserving its traditional fundamental principles and values based on the Malagasy fanahy that includes « ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina », and privileging a framework of life allowing a « living together » without distinction of region, of origin, of ethnicity, of religion, of political opinion, or of gender,Convaincu de la nécessité pour la société malagasy de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité, et de s’inscrire dans la modernité du millénaire tout en conservant ses valeurs et principes fondamentaux traditionnels basés sur le fanahy malagasy qui comprend « ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina », et privilégiant un cadre de vie permettant un « vivre ensemble » sans distinction de région, d’origine, d’ethnie, de religion, d’opinion politique, ni de sexe,
Mahatsapa fa tena zava-dehibe ny fametrahana ny fomba izorana amin’ny fampihavanam-pirenena, Conscious that it is indispensable to implement a process of national reconciliation, Conscient qu’il est indispensable de mettre en oeuvre un processus de réconciliation nationale,
Resy lahatra fa ny Fokonolona, nalamina ho Fokontany, no sehatra iainana, ivelarana, ifanakalozana sy ifampierana amin'ny fandraisan'anjara mavitriky ny olom-pirenena, Convinced that the Fokonolona, organized in Fokontany, constitutes a framework of life, of emancipation, of exchange and of participative dialog of the citizen,Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre de vie, d’émancipation, d’échange et de concertation participative des citoyens,
Mahatsapa ny maha zava-dehibe tsy manam-paharoa ireo loharanon-karena avy amin’ny zava-boahary manan’aina sy ireo harena an-kibon'ny tany samihafa ananan’i Madagasikara ka ilaina arovana ho an'ny taranaka ho avy, Persuaded of the exceptional importance of the wealth of the fauna, of the flora and of the mining resources of high specificities with which nature has provided Madagascar, and that it is important to preserve it for the future generations,Persuadé de l'importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar, et qu’il importe de préserver pour les générations futures,
Mahatsapa fa ny tsy fanajàna ny Lalàmpanorenana na ny fanitsiana azy mba hanamafisana ny fahefan'ny mpitondra nefa tsy mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka no antony mahatonga ny krizy miverimberina, Declaring that the non-respect for the Constitution or its revision with a view to reinforce the power of those governing to the detriment of the interests of the population are the causes of the cyclical crises,Constatant que le non-respect de la Constitution ou sa révision en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intérêts de la population sont les causes des crises cycliques,
Noho ny toerana misy ara-politika an'i Madagasikara sy ny fandraisany anjara an-tsitrapo eo amin'ny fifarimbonan’ny firenen-tsamihafa, ka andraisany ho toy ny nataony, indrindra : Considering the geopolitical situation of Madagascar and its voluntarist participation in the dialog of nations, and making its own, notably:Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et faisant siennes, notamment :
- ny Sata iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ; - The International Charter of the Rights of Man;- La Charte internationale des droits de l'homme ;
- ny Fifanarahana mikasika ny zon'ny ankizy, ny zon’ny vehivavy, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny zo ara-tsosialy, ara-toekarena, ara-politika, isam-batan’olona ary ara-kolontsaina ; - The Conventions relative to the rights of the child, to the rights of women, to the protection of the environment, to the social, economical, political, civil and cultural rights,- Les Conventions relatives aux droits de l'enfant, aux droits de la femme, à la protection de l'environnement, aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels,
Mihevitra fa ny fivelaran'ny maha-izy azy sy ny fiavahan’ny Malagasy rehetra no fanoitra ilaina ho an'ny fampandrosoana maharitra sy mirindra, ka ny fepetra arahina indrindra dia: Considering that the development of the personality and of the identity of all Malagasies is the essential factor of the durable and full development of which the conditions are, notably:Considérant que l'épanouissement de la personnalité et de l'identité de tout Malagasy est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont, notamment :
- ny fitandroana ny fandriampahalemana, ny firaisan-kina ary ny adidy amin'ny fitandroana ny firaisam-pirenena eo amin'ny asa fametrahana politika fampandrosoana mifandanja sy mirindra ; - the preservation of peace, the practice of solidarity and the duty of preserving the national unity in the implementation of a policy of balanced and harmonious development;- la préservation de la paix, la pratique de la solidarité et le devoir de préservation de l'unité nationale dans la mise en oeuvre d’une politique de développement équilibré et harmonieux;
- ny fanajana sy ny fiarovana ny fahalalahana sy zo fototra ; - the respect for and protection of the fundamental freedoms and rights;- le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ;
- ny fananganana Fanjakana tan-dalàna izay hahatonga ny mpitondra sy ny entina samy ho voafehin'ny fitsipi-dalàna mitovy, eo ambany fanaraha-mason'ny Fitsarana mahaleotena ; - the establishment of a State of law by virtue of which those governing and those governed are submitted to the same juridical norms, under the control of an independent Justice;- l'instauration d’un État de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d’une Justice indépendante ;
- ny famongorana ny tsy fahamarinana, ny kolikoly, ny tsy fitoviana sy ny fanavakavahana amin’ny endriny rehetra; - the elimination of all forms of injustice, of corruption, of inequality and of discrimination;- l'élimination de toutes les formes d’injustice, de corruption, d’inégalité et de discrimination ;
- ny fitantanana araka ny tokony ho izy sy ara-drariny ny harena voajanahary ilaina amin’ny fampandrosoana ny olombelona ; - the rational and equitable administration of the natural resources for the needs of the development of the human being;- la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l'être humain ;
- ny fitantanana tsara eo amin'ny fitondrana ny raharaham-panjakana, amin'ny fomba mangarahara eo amin'ny fitantanana sy ny fampandraisan'andraikitra ny mpitantana ny fahefam-panjakana ; - the good governance in the conduct of public affairs, thanks to transparency in the administration and the accountability of the depositaries of the public power;- la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique ;
- ny fisarahana sy fifandanjan'ny fahefana ampiharina araka ny fomba demokratika ; - the separation and the equilibrium of power exercised through democratic procedures;- la séparation et l'équilibre des pouvoirs exercés à travers les procédés démocratiques ;
- ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy, amin'ny alàlan'ny fanomezana fizakan-tena malalaka ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana na eo amin’ny sehatra iandraiketany na eo amin’ny ara-bola ; - the implementation of effective decentralization, through the granting of the largest autonomy to the decentralized collectivities both at the level of the competences and level of financial means;- la mise en oeuvre de la décentralisation effective, par l'octroi de la plus large autonomie aux collectivités décentralisées tant au niveau des compétences que des moyens financiers ;
- ny fitandroana ny fiarovana ny ain'ny olona. - the preservation of human security.- la préservation de la sécurité humaine.
Dia manambara : Declare:Déclare :
LOHATENY VOALOHANY
NY AMIN'NY FENI-KEVITRA FOTOTRA
TITLE I
OF THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES
TITRE PREMIER
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Andaniny 1. Firenena iray ny Vahoaka Malagasy ka mivondrona ho Fanjakana masi-mandidy, tokana, repoblikana ary tsy mampifangaro ny fitondram-panjakàna sy ny finoana.

Article 1. The Malagasy People constitute a nation organized as a sovereign, unitary, republican and secular State.

Article 1. Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire, républicain et laïc.
"Repoblikan'i Madagasikara" no anarana entin’io Fanjakana io. This State bears the name of « Republic of Madagascar ».Cet Etat porte le nom de « République de Madagascar ».
Ny demokrasia sy ny feni-kevitra momba ny Fanjakana tan-dalàna no fototra iorenan'ny Repoblika. Democracy and the principle of the State of law constitute the foundation of the Republic.La démocratie et le principe de l'Etat de droit constituent le fondement de la République.
Eo amin'ny faritry ny taniny no maha masi-mandidy azy. Its sovereignty is exercised within the limits of its territory.Sa souveraineté s’exerce dans les limites de son territoire.
Tsy misy mihitsy mahazo manohintohina ny maha iray tsy anombinana ny tanin'ny Repoblika. No one may infringe the territorial integrity of the Republic.Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République.
Tsy azo amidy na atakalo ny tanim-pirenena. The national territory is inalienable.Le territoire national est inaliénable.
Ny fomba sy fepetra fivarotana sy fampanofana tany ho an’ny vahiny dia voafaritry ny lalàna. The law determines the modalities and the conditions relative to the sale and to the perpetual lease of terrain to the profit of foreigners.Les modalités et les conditions relatives à la vente de terrain et au bail emphytéotique au profit des étrangers sont déterminées par la loi.

Andaniny 2. Ny Fanjakana dia manamafy ny tsy fombàny ny atsy sy ny aroa eo anatrehan'ny finoana samy hafa.

Article 2. The State affirms its neutrality concerning the different religions.

Article 2. L' Etat affirme sa neutralité à l'égard des différentes religions.
Ny tsy fampifangaroana ny fitondram-panjakana sy ny finoana eto amin’ny Repoblika dia miankina amin'ny foto-kevitra mikasika ny fisarahan'ny raharaham-panjakana sy ny fikambanam-pivavahana ary ny solontenany. The secularism of the Republic is based on the principle of the separation of the affairs of the State and of the religious institutions and of their representatives.La laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l'Etat et des institutions religieuses et de leurs représentants.
Ny Fanjakana sy ny fikambanam-pivavahana dia tena tsy mahazo mifampitsabatsabaka eo amin'ny sehatrasan'izy ireo tsirairay avy. The State and the religious institutions prohibit themselves from any infringement of their respective domains.L' Etat et les institutions religieuses s’interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs.
Tsy misy mihitsy Lehiben'Andrim-panjakana na mambra ao amin'ny Governemanta afaka miditra any amin'ny ambaratongam-pitarihana ny fikambanam-pivavahana iray; raha tsy izany dia azon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana atao ny manongana azy na heverina ho toy ny mametra-pialàna avy hatrany amin'ny asany na ny raharahany izy. No Head of Institution nor any member of the Government may be part of the directing authority of a religious Institution, under penalty of being relieved by the High Constitutional Court or being removed, of office, from their mandate or their function.Aucun Chef d’Institution ni membre de Gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d’une Institution religieuse, sous peine d’être déchu par la Haute Cour Constitutionnelle ou d’être démis d’office de son mandat ou de sa fonction.

Andaniny 3. Ny Repoblikan'i Madagasikara dia Firenena miankina amin'ny rafitry ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana izay ahitana Kaominina, Faritra ary Faritany ka ny fari-pahefana sy ny foto-kevitra momba ny fizakan-tena ara-pitondran-draharaha sy ara-pitantanam-bola dia iantohan'ny Lalàmpanorenana sy faritan’ny Lalàna.

Article 3. The Republic of Madagascar is a State based on a system of Decentralized Territorial Collectivities composed of Communes, of Regions, and of Provinces of which the competences and the principles of administrative and financial autonomy are guaranteed by the Constitution and defined by the Law.

Article 3. La République de Madagascar est un Etat reposant sur un système de Collectivités Territoriales Décentralisées composées de Communes, de Régions et des Provinces dont les compétences et les principes d’autonomie administrative et financière sont garantis par la Constitution et définis par la Loi.

Andaniny 4. Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana" no filamatry ny Repoblikan'i Madagasikara.

Article 4. The Republic of Madagascar has as its motto: « Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ».

Article 4. La République de Madagascar a pour devise : « Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ».
Ny fanevany dia saina telo soratra, fotsy, mena, maitso, vita amin'ny tsivalana telo mahitsizoro mitovy refy, ka ny voalohany fotsy ary mitsangana manaraka ny tahon-tsaina, ny roa hafa mandry ka ny mena ambony ary ny maitso ambany. Its national emblem is the tricolor flag of white, red, and green, composed of three rectangular bands of equal dimensions, the first vertical of white color on the side of the pole, the other two horizontal, the red above and the green below.Son emblème national est le drapeau tricolore blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte.
Ny teny malagasy no tenim-pirenena. The national language is Malagasy.La langue nationale est le malagasy.
"Ry Tanindrazanay malala ô" no hiram-pirenena. The national anthem is « Ry Tanindrazanay malala ô ! ».L'hymne national est « Ry Tanindrazanay malala ô ! »
Antananarivo no Renivohitry ny Repoblikan'i Madagasikara. The Capital of the Republic of Madagascar is Antananarivo.La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo.
Ny lalàna no mametra ny fitombokasem-panjakana sy ny mari-piandrianan'ny Firenena. The seals of the State and the coat-of-arms of the Republic are specified by the law.Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.
Ny teny malagasy sy frantsay no teny ofisialy. The official languages are Malagasy and French.Les langues officielles sont le malagasy et le français.

Andaniny 5. Ny vahoaka izay ipoiran'ny fahefana rehetra no masi-mandidy ka mampiasa izany amin'ny alàlan'ny solontenany lany amin'ny alàlan'ny fifidianana andraisan’ny rehetra anjara mivantana na tsy mivantana, na koa amin’ny alalan’ny fitsapan-kevi-bahoaka. Tsy misy mihitsy ampahany amin'ny vahoaka, na olon-tokana mahazo manendry tena hampiasa izany fahefana feno izany.

Article 5. Sovereignty belongs to the People, source of all power, who exercise it by their representatives elected by universal direct or indirect suffrage, or by way of referendum. No faction of the People, and no individual may arrogate the exercise of the sovereignty.

Article 5. La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
Ny fandaminana sy ny fitantanana ny raharaha rehetra momba ny fifidianana dia ankinina amin'ny rafitra mahaleotena iray eto amin’ny Firenena. The organization and the administration of all the electoral operations arise within the competence of an independent national structure.L' organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence d’une structure nationale indépendante.
Ny lalàna no mandamina ny fombafomba fampandehanana io rafitra io. The law organizes the modalities of functioning of that structure.La loi organise les modalités de fonctionnement de ladite structure.
Mpifidy avokoa, araka ny fepetra faritan'ny lalàna, ny olom-pirenena lahy sy vavy rehetra mizaka ny zon'ny isam-batan'olona sy ny zo politika. Didim-pitsarana raikitra no hany mahavery ny zo maha-mpifidy. All nationals of the two sexes enjoying the exercise of their civil and political rights are electors within the conditions determined by the law. The quality of being elector is lost only by a decision of justice becoming definitive.Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes jouissant de l'exercice de leurs droits civils et politiques. La qualité d'électeur ne se perd que par une décision de justice devenue définitive.

Andaniny 6. Ny lalàna dia maneho ny safidim-bahoaka. Mitovy ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna, na izy natao hiarovana, na izy natao handidy, na izy natao hamaizana.

Article 6. The law is the expression of the general will. It is the same for all, whether it protects, it obligates or it punishes.

Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.
Mitovy zo ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna, samy manana fahalalahana fototra arovan'ny lalàna ary tsy misy fanavakavahana na amin'ny maha-lahy na amin'ny maha-vavy, na amin'ny fari-pahalalàna, na amin'ny fari-piainana, na amin'ny fiaviana, na amin'ny finoana, na amin'ny tsy fitovian-kevitra. All individuals are equal before the law and enjoy the same fundamental freedoms protected by the law without discrimination founded on gender, the level of instruction, wealth, origin, religious belief or opinion.Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la croyance religieuse ou l'opinion.
Ny lalàna no manome tombony ny fitoviana amin’ny fidirana sy ny fandraisan’anjaran’ny vehivavy sy ny lehilahy amin’ny fisahanan’asam-panjakana sy amin’ny asa eo amin’ny sehatry ny fiainana ara-politika, ara-toekarena sy ara-tsosialy. The law favors the equal access and the participation of women and men in public employment and to the functions in the domain of the political, economical and social life.La loi favorise l'égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique, économique et sociale.
LOHATENY II
NY AMIN'NY FAHALALAHANA SY NY AMIN'NY ZO AMAN'ANDRAIKITRY NY OLOM-PIRENENA
TITLE II
OF THE FREEDOMS, THE RIGHTS AND THE DUTIES OF THE CITIZENS
TITRE II
DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS
ZANA-DOHATENY VOALOHANY
NY AMIN'NY ZO AMAN'ANDRAIKITRY NY ISAM-BATAN'OLONA SY NY ZO POLITIKA
SUB-TITLE I
OF THE CIVIL AND POLITICAL RIGHTS AND DUTIES
SOUS-TITRE PREMIER
DES DROITS ET DES DEVOIRS CIVILS ET POLITIQUES

Andaniny 7. Ny zon'ny isam-batan'olona sy ny fahalalahana fototra dia iantohan'ny Lalàmpanorenana ary ny lalàna no mandamina ny fampiasana azy.

Article 7. The individual rights and the fundamental freedoms are guaranteed by the Constitution and their exercise is organized by the law.

Article 7. Les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi.

Andaniny 8. Arovan'ny Lalàna ny zon’ny olona rehetra hiaina. Tsy azo atao ny manala ain’olona amin’ny fomba tsy rariny. Tsy azo heverina ho fandikàna ity andininy ity ny famonoana raha toa ka tsy maintsy ilaina ny fampiasana hery mba hiantohana ny fiarovana ny olona rehetra amin'ny herisetra tsy ara-dalàna.

Article 8. The right of all persons to life is protected by the Law. No one may be arbitrarily deprived of life. Death is not considered as inflicted in violation of this Article in the cases where it would result from recourse to the force rendered absolutely necessary, in view of assuring the defense of all persons against illegal violence.

Article 8. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la Loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendue absolument nécessaire, en vue d’assurer la défense de toute personne contre la violence illégale.
Tsy misy olona azo ampahoriana, saziana na ampijaliana amin’ny fomba tafahoatra sy tsy mendrika manetry ny maha-olombelona. No one may be submitted to torture or to cruel, inhuman or degrading penalties or treatments.Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Voarara indrindra ny manery olona iray hanaovana andrana ara-pitsaboana na ara-tsiansa raha tsy nahazoana ny fanekeny malalaka. In particular, it is prohibited to submit a person without their free consent to a medical or scientific experiment.En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Andaniny 9. Ny olona rehetra dia manan-jo amin'ny fahalalahana ary tsy azo samborina na tànana am-ponja tsy amin’antony.

Article 9. All persons have the right to liberty and may not be subject to arrest or arbitrary detention.

Article 9. Toute personne a droit à la liberté et ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire.
Tsy misy olona azo enjehina na samborina na tànana am-ponja raha tsy noho ny anton-javatra voafaritry ny lalàna ary araka ny fomba voadidiny. No one may be prosecuted, arrested or detained except in cases determined by the law and accordingly to the forms prescribed by it.Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Izay niharan'ny fisamborana na fitànana am-ponja tsy ara-dalàna dia manan-jo hahazo onitra. Any individual made a victim of illegal arrest or detention has the right to reparation.Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Andaniny 10. Ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny, ny fahalalahana eo amin’ny fifandraisana, ny fahalalahana manao gazety, ny fahalalahana hiditra aminà fikambanana na hanorina fikambanana, ny fahalalahana hivory malalaka, ny fahalalahana mivezivezy, ny fahalalahana amin’ny fieritreretana sy amin’ny finoana dia samy iantohana ho an’ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho fanajana ny fahalalahana sy ny zon’ny hafa sy noho ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka, ny fahamendrehan’ny firenena ary ny filaminan’ny Fanjakàna.

Article 10. The freedoms of opinion and of expression, of communication, of the press, of association, of assembly, of circulation, of conscience and of religion are guaranteed to all and may only be limited by the respect for the freedoms and rights of others, and by the imperative of safeguarding the public order, the national dignity and the security of the State.

Article 10. Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui, et par l'impératif de sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l'Etat.

Andaniny 11. Manan-jo hahalala vaovao ny tsirairay.

Article 11. Any individual has the right to information.

Article 11. Tout individu a droit à l'information.
Tsy misy faneriterena mialoha azo ampiharina amin’ny fampahalalam-baovao amin’ny endriny rehetra ankoatr’ireo izay mamoafady na mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka. Information under all its forms is not submitted to any prior constraint, except that which infringes the public order and the morality.L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Zo ny fahalalahana amin'ny fampahalalam-baovao, na toy inona toy inona no hanohanana izany. Ny fampiasana io zo io dia adidy sy andraikitra saingy voafehin'ny fombafomba, fepetra, na sazy voalazan'ny lalàna, izay fepetra ilaina ao anatin'ny fiaraha-monina demokratika. Voarara amin’ny endriny rehetra ny sivana. The freedom of information, whatever the medium, is a right. The exercise of this right includes duties and responsibilities, and is submitted to certain formalities, conditions, or sanctions specified by the law, which are the measures necessary in a democratic society. All forms of censorship are prohibited.La liberté d’information, quel qu’en soit le support, est un droit. L' exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités, et est soumis à certaines formalités, conditions, ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Toute forme de censure est interdite.
Ny fisahanana ny asa aman-draharahan'ny mpanao gazety dia voalamina araka ny lalàna. The law organizes the exercise of the profession of journalist.L' exercice de la profession de journaliste est organisé par la loi.

Andaniny 12. Ny olom-pirenena malagasy rehetra dia manana zo handao sy hiverina eto amin'ny tanim-pirenena araka ny fepetra voatondron'ny lalàna.

Article 12. Any resident Malagasy has the right to leave the national territory and to return to it within the conditions established by the law.

Article 12. Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par loi.
Zon'ny tsirairay ny mivezivezy sy manorim-ponenana an-kahalalahana manerana ny tanin'ny Repoblika, rehefa voahaja ny zon'ny hafa sy ny fepetra faritan'ny lalàna. All individuals have the right to circulate and to establish themselves freely on all the territory of the Republic within respect for the rights of others and the prescriptions of the law.Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi.

Andaniny 13. Ny olona tsirairay dia iantohana amin’ny tsy fahazoana manao an-keriny na herisetra amin’ny tenany, amin’ny fonenany sy amin’ny tsiambaratelon’ny fifandraisany.

Article 13. Any individual is assured of the inviolability of their person, their domicile and of the secrecy of their correspondence.

Article 13. Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.
Tsy misy fisavan-trano na toerana azo atao raha tsy alàlana omen’ny lalàna ary araka ny baiko an-tsoratra nomen’ny fahefana mpitsara afaka manao izany, afa-tsy amin’ireo izay tratra ambodiomby. No search may take place except by virtue of the law and on written order of the competent judicial authority, except in the case of flagrante delicto.Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.
Tsy misy olona azo sazina raha tsy araka ny lalàna navoaka hanan-kery alohan’ny nanaovana ilay fihetsika mahavoasazy. No one may be punished except by virtue of a law promulgated and published prior to the commission of the punishable act.Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable.
Tsy misy olona azo sazina indroa noho ny toe-javatra iray efa nanamelohana azy. Ny lalàna dia miantoka ny zo hitady ny rariny sy ny hitsiny ho an’ny olona rehetra ary tsy vato misakana izany velively ny tsy fahampian’ny fidiram-bola aminy.Iantohan’ny Fanjakana ny zom-piarovan-tena feno sy tsy azo hozongozonina eo anatrehan’ny antokom-pitsarana rehetra, amin’ny dingana rehetra eo amin’ny fizotry ny ady, manomboka hatrany amin’ny famotorana mialoha eo amin’ny ambaratongan’ny mpanao famotorana na ny fampanoavana. No one may be punished twice for the same act. The law assures to all the right that justice will be rendered, and that insufficiency of resources will not be an obstacle. The State guarantees the plenitude and the inviolability of the rights to defense before all the jurisdictions and at all the stages of the procedure, including that of the preliminary investigation, and at the level of the judicial police or of prosecution.Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice, et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle. L'Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure, y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.
Voarara ny fanerena ara-tsaina rehetra sy/na fampijaliana ara-batana mba hisamborana olona iray na hitànana azy am-ponja. All moral pressure and/or all physical brutality to apprehend a person or to keep them in detention is prohibited.Toute pression morale et/ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou la maintenir en détention sont interdites.
Heverina ho tsy manan-tsiny ny voampanga sy voarohirohy rehetra mandra-pisian’ny didim- pitsarana raikitra manameloka azy. All defendants or accused have the right to the presumption of innocence until their guilt has been established by a decision of justice becoming definitive.Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive.
Toe-javatra manokana ny fitànana am-ponja vonjimaika. Preventive detention is an exception.La détention préventive est une exception.

Andaniny 14. Zon'ny olona rehetra no mivondrona an-kahalalahana ao anaty fikambanana, nefa tsy maintsy manaraka ny voalazan'ny lalàna.

Article 14. Any person has the right to freely constitute associations, under reserve of conforming themselves to the law.

Article 14. Toute personne a le droit de constituer librement des associations sous réserve de se conformer à la loi.
Toy izany koa ny momba ny zo hanangana antoko politika. Ny lalàna momba ny antoko politika no mametra ny fomba entina manangana sy mamatsy vola azy ireo. This same right is recognized for the creation of political parties. The conditions of their creation are determined by a law on political parties and their financing.Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques. Les conditions de leur création sont déterminées par une loi sur les partis politiques et leur financement.
Raràna ny fikambanana sy ny antoko politika izay manohintohina ny maha-iray tsy mivaky ny Firenena sy ny foto-kevitra repoblikana, sy izay manindrahindra fanjakazakana na fanavakavahana ara-pirazanana, ara-poko na ara-pinoana. The associations and the political parties that jeopardize the unity of the Nation and the republican principles, and that advocate totalitarianism or segregation of ethnic, tribal or religious character, are prohibited.Sont interdits les associations et les partis politiques qui mettent en cause l'unité de la Nation et les principes républicains, et qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.
Mandray anjara amin'ny fanehoana safidy ny antoko sy fikambanana politika. The parties and political organizations participate in the expression of the suffrage.Les partis et organisations politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ny Lalàmpanorenana no miantoka ny zo hijoro ho mpanohitra amin'ny fomba demokratika. The Constitution guarantees the right of democratic opposition.La Constitution garantit le droit d'opposition démocratique.
Aorian'ny fifidianana solombavambahoaka, ny vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehiben'ny mpanohitra. Raha tsy misy ny fifanarahana dia ny lehiben'ny vondrona politika mpanohitra izay nahazo vato manan-kery be indrindra tamin’ny latsabato no heverina ho lehiben'ny mpanohitra. After each legislative election, the political groups of the opposition appoint a head of the opposition. In default of agreement, the head of the political group of the opposition having obtained the greatest number of the suffrage expressed at the moment of the vote is considered as the official head of the opposition.Après chaque élection législative, les groupes politiques d’opposition désignent un chef de l'opposition. A défaut d’accord, le chef du groupe politique d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du vote est considéré comme chef de l'opposition officiel.
Ny sata mifehy ny mpanohitra sy ny antoko mpanohitra, eken'ity Lalàmpanorenana ity sy manome azy indrindra ny sehatra ahafahana haneho hevitra, dia faritana amin'ny alàlan'ny lalàna. The status of the opposition and of the parties of the opposition, recognized by this Constitution and giving them notably an institutional framework to express themselves, is determined by the law.Le statut de l'opposition et des partis d’opposition, reconnu par la présente Constitution et leur donnant notamment un cadre institutionnel pour s’exprimer, est déterminé par la loi.

Andaniny 15. Manan-jò hilatsaka hofidina amin'ny fifidianana rehetra voalazan'ny Lalàmpanorenana ny olom-pirenena tsirairay rehefa voahaja ny fepetra takian’ny lalàna.

Article 15. Any citizen has the right to be a candidate to the elections specified by this Constitution, under reserve of the conditions established by the law.

Article 15. Tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi.

Andaniny 16. Adidin'ny tsirairay ny manaja ny Lalàmpanorenana sy ireo Andrim-panjakana, ary ireo didy aman-dalàn'ny Repoblika eo am-pizakàna ny zo sy ny fahalalahana eken’ity Lalampanorenana ity.

Article 16. In the exercise of the rights and freedoms recognized by this Constitution, all individuals are held to the duty of respect for the Constitution, the institutions, the laws and the regulations of the Republic.

Article 16. Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République.
ZANA-DOHATENY II
NY AMIN’NY ZO SY ADIDY MOMBA NY TOEKARENA SY SOSIALY ARY KOLTORALY
SUB-TITLE II
OF THE ECONOMICAL, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS AND DUTIES
SOUS-TITRE II
DES DROITS ET DES DEVOIRS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Andaniny 17. Arovana sy iantohan’ny Fanjakàna ny fampiasàna ny zo izay miantoka ny maha-izy azy ny tsirairay, ny fahamendrehany, ny fivelarany feno ara-batana sy ara-tsaina ary ara-pitondrantena.

Article 17. The State protects and guarantees the exercise of the rights that assure the individual the integrity and the dignity of their person, and their full physical, intellectual and moral development.

Article 17. L'Etat protège et garantit l'exercice des droits qui assurent à l'individu son intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.

Andaniny 18. Voninahitra sy adidy ny fanompoam-pirenena voadidin'ny lalàna.

Article 18. The National Legal Service is a duty of honor.

Article 18. Le Service National légal est un devoir d'honneur.
Ny fanatontosana izany dia tsy manembantsembana ny toerana misy ny olom-pirenena eo amin'ny asany na ny fampiasana ny zo politika ananany. Its accomplishment does not infringe the position of work of the citizen or the exercise of the political rights of the citizen.Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l'exercice des droits politiques du citoyen.

Andaniny 19. Mankatò sy mandamina ny zon'ny tsirairay amin'ny fiarovana ny fahasalamana dieny hatrany am-bohoka ny Fanjakana amin'ny alàlan'ny fandaminana ny fitsaboana ara-panjakana maimaimpoana, ka ny maha maimaimpoana izany dia avy amin'ny fahafaha-manao ny firaisankinam-pirenena.

Article 19. The State recognizes and organizes for all individuals the right to the protection of health from their conception through the organization of free public health care, which gratuitousness results from the capacity of the national solidarity.

Article 19. L'Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de la santé dès sa conception par l'organisation des soins publics gratuits, dont la gratuité résulte de la capacité de la solidarité nationale.

Andaniny 20. Arovan’ny Fanjakàna ny ankohonana izay singa voajanahary sy andrin’ny fiaraha-monina. Manana zo hanorina fianakaviana ary hamela ireo fananany manokana holovain'ny taranany ny olona tsirairay avy.

Article 20. The family, natural and fundamental element of the society, is protected by the State. All individuals have the right to found a family and to transmit by inheritance their personal assets.

Article 20. La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l'Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.

Andaniny 21. Ny Fanjakana no miantoka amin'ny alàlan'ny famoahan-dalàna sy ny fananganana rafitra mpiahy mifanentana amin'ny fiarovana ny fianakaviana mba hahazoany mivoatra tsara, ka ao anatin'izany indrindra ny fiahiana ny reny sy ny zaza.

Article 21. The State assures the protection of the family for its free development as well as that of the mother and the child through a legislation and the appropriate social institutions.

Article 21. L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et des institutions sociales appropriées.

Andaniny 22. Raisin’ny Fanjakana ho adidy ny fandraisana ny fepetra ilaina amin’ny fampandrosoana ara-tsaina ny isam-batan’olona ka tsy misy fameperana afa-tsy ny fahaizan’ny tsirairay.

Article 22. The State engages itself to take the necessary measures in view to assure the intellectual development of every individual, without other limitation than the aptitudes of each one.

Article 22. L'Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

Andaniny 23. Manan-jo hianatra sy handray fanabeazana ny ankizy tsirairay avy ka tompon’andraikitra amin’izany ny ray aman-dreny ka hajaina ny fahalalahana hisafidy ananany. Ny Fanjakana dia mandray ho adidy ny fampivoarana ny fanofanana arak’asa.

Article 23. Every child has the right to instruction and to education under the responsibility of the parents within respect for their freedom of choice. The State engages itself to develop professional training.

Article 23. Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix. L'Etat s'engage à développer la formation professionnelle.

Andaniny 24. Mandamina fanabeazam-bahoaka maimaimpoana sy takatry ny rehetra hidirana ny Fanjakana. Ny fampianarana ambaratonga voalohany dia tsy maintsy ataon’ny rehetra.

Article 24. The State organizes a public education, gratuitous and accessible to all. Primary education is obligatory for all.

Article 24. L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous.

Andaniny 25. Eken’ny Fanjakana ny fisian’ny fampianarana tsy miankina aminy ary iantohany ny fahalalahana hanome izany fampianarana izany raha toa ka mifandanja amin’ny fepetra mikasika ny fampianarana momba ny fitandremam-pahasalamana sy ny fitondran-tena ary ny lentan’ny fianarana faritan’ny lalàna.

Article 25. The State recognizes the right to private education and guarantees this freedom of education under reserve of the equivalence of the conditions of education in the matters of hygiene, of morality and of the level of training established by the law.

Article 25. L'Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit cette liberté d'enseignement sous réserve d’équivalence des conditions d’enseignement en matière d'hygiène, de moralité et de niveau de formation fixées par la loi.
Ireny toeram-pampianarana tsy miankina ireny dia fehezin’ny lalàna momba ny hetra araka ny fepetra faritan’ny lalàna. These establishments of private education are submitted to a fiscal regime withinCes établissements d'enseignement privé sont soumis à un régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.

Andaniny 26. Manan-jo handray anjara amin’ny fiainana ara-kolontsain’ny fiaraha-monina, amin’ny fandrosoana ara-tsiansa ary hioty ireo vokatsoa aterak’izany ny isam-batan’olona.

Article 26. All individuals have the right to participate in the cultural life of the community, in scientific progress and in the well-being resulting from them.

Article 26. Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Ny Fanjakana, miaraka amin’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, no miantoka ny fampivoarana sy ny fiarovana ny vakoka ara-kolontsaim-pirenena sy ny famokarana ara-tsiansa, ara-haisoratra ary ara-javakanto. The State, assures, with the participation of the Decentralized Territorial Collectivities, the promotion and the protection of the national cultural patrimony as well as of scientific, literary and artistic production.L'Etat assure, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.
Ny Fanjakana, miaraka amin’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana no miantoka ny zom-pitompoana ara-tsaina. The State, with the participation of the Decentralized Territorial Collectivities, guarantees the right of intellectual property.L'Etat, avec le concours des Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété intellectuelle.

Andaniny 27. Zo sy adidy ho an’ny olom-pirenena tsirairay ny asa sy ny fiofanana arak’asa.

Article 27. Work and professional training are, for all citizens, a right and a duty.

Article 27. Le travail et la formation professionnelle sont, pour tout citoyen, un droit et un devoir.
Ny fidirana amin’ny asam-panjakana dia misokatra ho an’ny olom-pirenena rehetra tsy misy fepetra ankoatry ny fahafaha-manao sy ny fahaizana. Access to the public functions is open to all citizens without other conditions that those of capacity and aptitude.L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.
Na izany aza anefa, azo atao ny mametra isaky ny fari-piadidiana, ny isan’ny olona raisina ho ao amin'ny asam-panjakana ka ho faritan’ny lalàna ny fe-potoana faharetan’izany sy ny fomba fampiharana azy. Nevertheless, the recruitment in the public function may be accompanied by contingencies per circumscription for a time period for which the duration and the modalities will be determined by the law.Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.

Andaniny 28. Tsy misy natao ho matiantoka amin’ny asa aman-draharahany noho ny maha-lahy na maha-vavy azy, ny taona, ny finoana, ny firehan-kevitra, ny fiaviana, noho ny maha-mpikambana ao anaty rafitra sendikaly na koa ny faharesen-dahatra ara-politika.

Article 28. No one may be prejudiced in their work or in their employment for reason of gender, of age, of religion, of opinions, of origins, of belonging to a trade-union or of political convictions.

Article 28. Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

Andaniny 29. Ny olom-pirenena tsirairay dia manan-jo handray valin-kasasarana mifandanja amin’ny asa ataony izay ahafahany miantoka azy sy ny ankohonany, fiainana araka ny fahamendrehan’ny maha-olona.

Article 29. Every citizen has the right to a fair remuneration for their work assuring them, as well as their family, an existence in conformity with human dignity.

Article 29. Tout citoyen a droit à une juste rémunération de son travail lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.

Andaniny 30. Miezaka ny Fanjakana hiahy ny filàn’ny olom-pirenena rehetra izay mety ho tsy afaka miasa noho ny taonany, na noho ny kilemany ara-batana na ara-tsaina, ka izany dia amin’ny alalàn’ny firotsahan’ny andrim-panjakana na antokon-draharaha miendrika sosialy an-tsehatra.

Article 30. The State makes an effort to overcome the needs of every citizen who, for reason of their age or their physical or mental incompetence, find themselves in an incapacity to work, notably through the intervention of institutions or organs with a social

Article 30. L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'intervention d’institutions ou d'organismes à caractère social.

Andaniny 31. Eken’ny Fanjakana ny zon’ny mpiasa tsirairay hiaro ny tombontsoany amin’ny alalàn’ny hetsika sendikaly ary indrindra amin’ny alalàn’ny fahalalahana hanangana sendikà. Malalaka ny fidirana aminà sendika.

Article 31. The State recognizes the right of every worker to defend their interests through syndical action and in particular through the freedom to form a trade-union. The affiliation to a trade-union is free.

Article 31. L'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat. L'adhésion à un syndicat est libre.

Andaniny 32. Zon’ny mpiasa tsirairay, indrindra amin’ny alàlan'ny solontenany, ny mandray anjara amin’ny famaritana ireo fitsipika sy fepetra momba ny asa.

Article 32. Every worker has the right to participate, notably by the intermediary of their delegates, to the determination of the rules and of the conditions of work.

Article 32. Tout travailleur a le droit de participer, notamment par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.

Andaniny 33. Ekena ny zo hanao fitokonana nefa izany dia tsy tokony hanohintohina ny fampandehanana ny asam-bahoaka na ny tombontsoa fototry ny Firenena. Ny fepetra hafa fampiasana io zo io dia feran’ny lalàna.

Article 33. The right to strike is recognized, without it being possible to infringe the continuity of the public service or the fundamental interests of the Nation. The other conditions for exercising this right are established by the law.

Article 33. Le droit de grève est reconnu sans qu’il puisse être porté préjudice à la continuité du service public ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. Les autres conditions d'exercice de ce droit sont fixées par la loi.

Andaniny 34. Iantohan’ny Fanjakana ny fananan’ny tsirairay zo hanana fananana manokana. Tsy misy fananan’olona azo ongotana aminy raha tsy noho ny tombontsoam-bahoaka kanefa izany dia tsy maintsy handoavana onitra ara-drariny mialoha.

Article 34. The State guarantees the right to individual property. No one may be deprived of it except by way of expropriation for cause of public utility and subject to a fair and prior indemnification.

Article 34. L'Etat garantit le droit à la propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et moyennant juste et préalable indemnité.
Ny Fanjakana no miantoka ny fanamorana amin’ny fahazoana ny fizakan-tany amin’ny alàlan'ny famoronana lalàna sy rafitra hisian’ny mangarahara amin’ny fahazoam-baovao momba ny tany. The State assures the facility of access to land property through the appropriate juridical and institutional provisions and a transparent administration of the information concerning land.L' Etat assure la facilité d’accès à la propriété foncière à travers des dispositifs juridiques et institutionnels appropriés et d’une gestion transparente des informations foncières.

Andaniny 35. Amorain’ny Fanjakàna ny fahazoan’ny olom-pirenena trano fonenana amin’ny alàlan'ny fomba famatsiam-bola sahaza.

Article 35. The State facilitates the access of the citizens to housing through appropriate financing mechanisms.

Article 35. L' Etat facilite l'accès des citoyens au logement à travers des mécanismes de financement appropriés.

Andaniny 36. Tsy maintsy mandroso miandalàna sy tombanana arakaraky ny fahafahany mandoa hetra ny fandraisan’ny olom-pirenena tsirairay anjara amin’ny fandaniam-bolam-panjakana.

Article 36. The participation of each citizen in the public expenditures must be progressive and calculated as a function of their contributive capacity.

Article 36. La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive.

Andaniny 37. Ny Fanjakana no miantoka ny fahalalahan’ny fandraharahana ao anatin’ny faritry ny fanajana ny tombontsoa iombonana, ny filaminam-bahoaka, ny fitondran-tena mendrika ary ny tontolo iainana.

Article 37. The State guarantees the freedom of enterprise within the limit of the respect for the general interest, the public order, morality and the environment.

Article 37. L'Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de l'environnement.

Andaniny 38. Ny Fanjakana no miantoka ny fiarovana ny renivola sy ny fampiasam-bola hamokarana.

Article 38. The State guarantees the security of capital and of investments.

Article 38. L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements.

Andaniny 39. Ny Fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin’ny Fitondran-draharaham-panjakana, ny Foloalindahy, ny Fitsarana, ny Mpitandro ny filaminana , ny Fampianarana ary ny Fanabeazana.

Article 39. The State guarantees the political neutrality of the Administration, of the Armed Forces, of Justice, of the Police, of Teaching and of Education.

Article 39. L' Etat garantit la neutralité politique de l'Administration, des Forces Armées, de la Justice, de la Police, de l'Enseignement et de l'Education.
Izy no mandamina ny Fitondran-draharaham-panjakana mba hisorohana amin’ireo asa rehetra fandanindaniam-poana sy ny fanodinkodinana ny volam-panjakana ho an’ny tombontsoa manokana na politika. It organizes the Administration to the end of avoiding any act of waste and of diversion of the public funds to personal or political ends.Il organise l'Administration afin d’éviter tout acte de gaspillage et de détournement des fonds publics à des fins personnelles ou politiques.
LOHATENY III
NY AMIN’NY FANDAMINANA NY FANJAKANA
TITLE III
OF THE ORGANIZATION OF THE STATE
TITRE III
DE L' ORGANISATION DE L' ETAT

Andaniny 40. Ireto avy ny Andrim-panjakana :

Article 40. The Institutions of the State are:

Article 40. Les Institutions de l'Etat sont :
- ny Filohan’ny Repoblika sy ny Governemanta ; - the President of the Republic and the Government;- le Président de la République et le Gouvernement ;
- ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona ; - the National Assembly and the Senate;- l'Assemblée Nationale et le Sénat ;
- ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana - the High Constitutional Court- la Haute Cour Constitutionnelle.
Ny Fitsarana Tampony, ny Fitsarana Ambony sy ireo fitsarana miankina aminy ary koa ny Fitsarana Avo no manatanteraka ny asam-pitsarana. The Supreme Court, the Courts of Appeal and the jurisdictions attached to them as well as the High Court of Justice exercise the jurisdictional function.La Cour Suprême, les Cours d’Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle.

Andaniny 41. Ny lalàna no mamaritra ny habetsahana, ny fepetra ary ny fombafomba fanomezana ny tambin-karama omena ireo olo-manan-kaja nantsoina hisahana andraikitra maha olom-boafidy, na hamita asa, na hanatontosa iraka eo anivon’ireo Andrim-panjakana voalazan’ity Lalàmpanorenana ity.

Article 41. The law determines the amount, the conditions and the modalities of the attribution of the indemnities granted to the notable persons called to exercise a public mandate, to accomplish functions or to effect missions within the Institutions specified by this Constitution.

Article 41. La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat public, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.
Alohan’ny hanatontosana ny asa na iraka sy hisahanana ny andraikiny dia mametraka fanambaram-pananana manoloana ny Fitsaràna Avo Momba ny Lalàmpanorenana ireo sokajin’olona voalazan’ny andàlana etsy ambony. Prior to the accomplishment of the functions or the missions and to the exercise of a mandate, all the notable persons referred to in the preceding paragraph present to the High Constitutional Court a declaration of their patrimony.Préalablement à l'accomplissement de fonctions ou de missions et à l'exercice d’un mandat, toutes les personnalités visées au précédent alinéa déposent auprès de la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration de patrimoine.
Tsy misy olona amin’ireo voalazan’ny andininy faha-40 mahazo mandray ivelan’ny zony tamby na karama avy amin’olona na rafitra mizaka zo aman’andraikitry ny isam-batan’olona, vahiny na teratany, raha toa izany manakantsakana ny fanatontosany ara-dalàna ny andraikitra nomena azy fa raha tsy izany dia aongana. With the exception of their rights and under penalty of forfeiture, none of the notable persons referred to in Article 40 may accept from a physical or juridical person, foreign or national, emoluments or compensations within the framework of their functions.A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'article 40 ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions dans le cadre de ses fonctions.
Ny lalàna no mamaritra ny fomba fampiharana ireo fepetra ireo indrindra ny amin’ny famerana ny zo, ny tamby sy ny karama ary ny paika arahina amin’ny fanonganana. The law establishes the modalities for the application of these provisions, notably in that which concerns the determination of the rights, of the emoluments and of the compensations as well as the procedure of forfeiture.La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Andaniny 42. Ny asa sahanina eny anivon’ny Andrim-panjakana dia tsy tokony ho zary loharanon-karena tsy ara-drariny na fitaovana ampiasaina ho amin’ny tombontsoan'ny tena manokana.

Article 42. The functions at the service of the institutions of the State shall not constitute a source of illicit enrichment or a means to serve private interests.

Article 42. Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés.

Andaniny 43. Ny Filankevitra Ambony ho amin’ny Fiarovana ny Demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna no miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanajana ny toetra fototry ny fahefana, ny demokrasia sy ny fanajàna ny Fanjakana tan-dalàna, ny fanaraha-maso ny fampiroboroboana sy ny fiarovana ny zon’olombelona.

Article 43. The High Council for the Defense of Democracy and of the State of Law is responsible for observing the respect for the ethic of power, of democracy and of the respect for the State of Law, and to control the promotion and the protection of human rights.

Article 43. Le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit est chargé d’observer le respect de l'éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l'Etat de droit, de contrôler la promotion et la protection des droits de l'homme.
Ny lalàna no mamaritra ny fombafomba mikasika ny ho anisany sy ny fandaminana ary ny fampandehanana ny Filankevitra Ambony. The law establishes the modalities relative to the composition, the organization and the functioning of the High Council.Les modalités relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil sont fixées par la loi.
ZANA-DOHATENY VOALOHANY
NY AMIN’NY MPANATANTERAKA
SUB-TITLE I
OF THE EXECUTIVE
SOUS-TITRE PREMIER
DE L' EXECUTIF

Andaniny 44. Ny asan’ny mpanatanteraka dia sahanin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny Governemanta.

Article 44. The executive function is exercised by the President of the Republic and the Government.

Article 44. La fonction exécutive est exercée par le Président de la République et le Gouvernement.
TOKO VOALOHANY
Ny amin’ny Filohan’ny Repoblika
CHAPTER I
Of the President of the Republic
CHAPITRE PREMIER
Du Président de la République

Andaniny 45. Ny Filohan’ny Repoblika no Filoham-panjakana.

Article 45. The President of the Republic is the Head of State.

Article 45. Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Fidina hiasa mandritra ny dimy taona azo havaozina indray mandeha monja, amin’ny alàlan'ny fifidianana andraisan’ny rehetra anjara mivantana izy. He is elected by universal direct suffrage for a mandate of five years renewable once.Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
Izy no miantoka, amin’ny fanelanelanany, ny fampandehanana ara-dalàna sy mitohy ny fahefam-panjakana, ny fahaleovantenam-pirenena sy ny maha iray tsy anombinana ny tanindrazana. Izy no mitandro ny fiarovana sy ny fanajana ny fiandrianam-pirenena na eto an-toerana na any ivelany. Izy no miantoka ny Firaisam-pirenena. He is the guarantor, by his arbitration, of the regular and continuous functioning of the public powers, of the national independence and of the territorial integrity. He sees to the safeguarding and to the respect for the national sovereignty both in the interior and in the exterior. He is the guarantor of the National Unity.Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier et continu des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'Unité nationale.
Ny Filohan’ny Repoblika no miantoka ireo asa ireo ao anatin’ny fahefana izay napetrak’ity Lalàmpanorenana ity aminy. The President of the Republic assures his missions within the framework of the powers conferred on him by this Constitution.Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

Andaniny 46. Izay olona rehetra milatsaka hofidina ho Filohan’ny Repoblika dia tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena Malagasy, misitraka ny zon’ny isam-batan’olona sy ara-politika, feno dimy amby telopolo taona farafahakeliny amin’ny vaninandro hifaranan’ny fametrahana ny filatsahana hofidina, monina eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara enim-bolana farafahakeliny mialohan’ny vaninandro farany ferana amin’ny fametrahana ny filatsahan-kofidina.

Article 46. Any candidate to the functions of President of the Republic must be of Malagasy nationality, enjoy their civil and political rights, be at least thirty-five years old at the date of the closure of the presentation of the candidatures, and reside on the territory of the Republic of Madagascar for at least six months before the day of the deadline established for the presentation of the candidatures.

Article 46. Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins trente cinq ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
Ny Filohan'ny Repoblika amperin'asa izay milatsaka hofidina amin’ny fifidianana ho Filohan’ny Repoblika dia mametra-pialàna amin'ny toerany enimpolo andro alohan'ny hanatanterahana ny fifidianana Filohan'ny Repoblika. Amin’io anton-javatra io, ny Filohan’ny Antenimierandoholona no misahana ny anjara raharahan’ny Filohan’ny Repoblika andavanandro mandra-panolorana ny fahefana amin’ny Filoha vaovao. The President of the Republic in office who stands as a candidate to the Presidential elections resigns from his position sixty days before the date of the Presidential ballot. In this case, the President of the Senate exercises the current Presidential attributions until the investiture of the new President.Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections Présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin Présidentiel. Dans ce cas, le Président du Sénat exerce les attributions Présidentielles courantes jusqu’à l'investiture du nouveau Président.
Raha toa ny Filohan’ny Antenimierandoholona ka milatsaka hofidina ihany koa, dia iarahan’ny Governemanta misahana ny asan’ny Filoham-panjakana. In the case that the President of the Senate stands as a candidate himself, the functions of Head of the State are exercised by the Government, jointly.Dans le cas où le Président du Sénat lui-même se porte candidat, les fonctions de Chef de l'Etat sont exercées par le Gouvernement, collégialement.
Voarara ho an’ireo olo-manan-kaja rehetra misahana andraikitra maha-olom-boafidy na manatanteraka asa eo anivon’ny Andrim-panjakana ary milatsaka hofidina amin’ny fifidianana ho Filohan'ny Repoblika, ny mampiasa mba hanaovana fampielezan-kevitra ny fitaovana na tombontsoa izay ananany noho ny asa ataony. Ny fandikana izany izay voazahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana fototra dia zary antony tsy hampanan-kery ny filatsahana hofidina. To use for ends of electoral propaganda, the means or the prerogatives that they have at their disposal because of their functions, is prohibited to all notable persons exercising a public mandate or accomplishing functions within the Institutions and who are candidates to the presidential election. The violation, should that be declared by the High Constitutional Court, constitutes a cause for invalidation of the candidature.Il est interdit à toute personnalité exerçant un mandat public ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user à des fins de propagande électorale, de moyens ou de prérogatives dont elle dispose du fait de ses fonctions. La violation qui en serait constatée par la Haute Cour constitutionnelle constitue une cause d’invalidation de la candidature.

Andaniny 47. Ny fifidianana ny Filohan'ny Repoblika dia tanterahina telopolo andro farafahakeliny ary enimpolo andro farafahabetsany alohan’ny fiafaran’ny fe-potoana fiasan’ny Filoha am-perinasa.

Article 47. The election of the President of the Republic takes place thirty days at least and sixty days at most before the expiration of the mandate of the President in office.

Article 47. L'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Ireo fe-potoana ireo dia mihatra aorian’ny fahitana fototra ny fahabangan-toerana ambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana amin’ireo toe-javatra voalazan’ny andininy faha-52 sy faha-132 amin’ity Lalàmpanorenana ity. In the cases specified in Articles 52 and 132 of this Constitution, those time periods run after the declaration of the vacancy by the High Constitutional Court.Dans les cas prévus aux articles 52 et 132 de la présente Constitution, ces délais courent après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.
Voafidy ho Filohan’ny Repoblika avy hatrany izay mahazo ny antsamanilan’ny vato manan-kery amin'ny fihodinana voalohany. Raha tsy tratra izany, dia asiana fihodinana faharoa ka izay mahazo ny ampahany be indrindra amin’ny vato manan-kery no lany ho Filohan’ny Repoblika amin’ireo mpilatsa-kofidina roa nahazo vato be indrindra tamin’ny fihodinana voalohany. Ny fihodinana faharoa dia atao telopolo andro raha ela indrindra aorian’ny fanambarana ofisialy ny vokatry ny fihodinana voalohany. The election takes place at the first round with the absolute majority of the suffrage expressed. If this is not obtained, the President of the Republic is elected in the second round by the majority of the suffrage expressed between the two candidates having obtained the greatest number of votes in the first round. The second round takes place thirty days at most after the official proclamation of the results of the first round.L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.
Raha misy ny fahafatesan’ny mpilatsaka hofidina alohan’ny fihodinana iray amin’ny fandatsaham-bato, na koa misy toe-javatra hafa tsy azo anoharana voamarin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ara-dalàna, dia ahemotra amin’ny vaninandro vaovao ny fifidianana araka ny fepetra sy araky ny fombafomba izay ho faritana amin’ny alàlan'ny lalàna fehizoro. In the case of death of one of the candidates before a round of the ballot, or if another case of force majeure occurs, duly declared by the High Constitutional Court, the election is postponed to a new date within the conditions and according to the modalities that will be specified by an organic law.En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin, ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l'élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.
Ny Filoha am-perinasa tsy nilatsaka hofidina amin’ny fifidianana dia mbola manohy ny asany mandra-pahatongan’ny fotoana hanolorana fahefana ny mpandimby azy araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-48. The President in office who is a non-candidate to the elections remains in office, until the investiture of his successor within the conditions specified in Article 48.Le Président en exercice non candidat aux élections reste en fonction, jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 48.

Andaniny 48. Ny fanoloram-pahefana ofisialy dia atao eo amin’ny Filoha teo aloha sy ny Filoha voafidy vaovao.

Article 48. The official transfer of power is made between the outgoing President and the newly

Article 48. La passation officielle du pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu.
Alohan’ny handraisany ny asany, ny Filohan’ny Repoblika, amin’ny fotoam-pitsarana manetriketrika ataon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, eo anoloan’ny Firenena sy eo anatrehan’ny Governemanta, ny Antenimierampirenena, ny Antenimierandoholona ary ny Fitsarana Tampony, dia manao izao fianianana izao : Before entering into his function, the President of the Republic, in solemn audience of the High Constitutional Court, before the Nation, and in the presence of the Government, of the National Assembly, of the Senate and of the Supreme Court, takes the following oath:Avant son entrée en fonction, le Président de la République, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, devant la Nation, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Cour Suprême, prête le serment suivant :
“ Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan’ny Firenena Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon’olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka Malagasy tsy ankanavaka ”. “ Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan’ny Firenena Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon’olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka Malagasy tsy ankanavaka ”." Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanantanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan'ny Firenena Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon’olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka Malagasy tsy ankanavaka ”.
Manomboka ny andro nanaovana ny fianianana ny fe-potoana iasan’ny Filohan’ny Repoblika. The presidential mandate commences from the day of the taking of the oath.Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment.

Andaniny 49. Ny asan’ny Filohan’ny Repoblika dia tsy azo ampirafesina aminà asam-panjakana nahavoafidim-bahoaka, asa aman-draharaha hafa, asa ao anatin’ny antoko politika, vondrona politika, na fikambanana, ary fisahanana andraikitra eo anivon’ny fikambanam-pivavahana.

Article 49. The functions of President of the Republic are incompatible with any elective public function, any other professional activity, any activity within a political party, a political group, or an association, and the exercise of responsibility within a religious institution.

Article 49. Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d'un parti politique, d’un groupement politique, ou d’une association, et de l'exercice de responsabilité au sein d’une institution religieuse.
Izay rehetra fandikana ireo fepetra voalazan’ity andininy ity, voamarin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, dia zary ho antony amin’ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an’ny Filohan’ny Repoblika. All violation of the provisions of this Article, declared by the High Constitutional Court, constitutes a reason for definitive impediment of the President of the Republic.Toute violation des dispositions du présent article, constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, constitue un motif d’empêchement définitif du Président de la République.

Andaniny 50. Ny tsy fahafahana miasa miserana manjo ny Filohan’ny Repoblika noho ny tsy fahafahana ara-batana na ara-tsaina hisahana ny asany izay voamarina ara-dalàna dia ambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, rehefa nampakaran’ny Antenimierampirenena ny raharaha, araka ny fanapahan-kevitra nolanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy.

Article 50. The temporary impediment of the President of the Republic is declared by the High Constitutional Court, referred to the matter by the National Assembly, deciding by a majority of two-thirds of its members, for cause of physical or mental incapacity to exercise his functions, duly established.

Article 50. L'empêchement temporaire du Président de la République est déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle, saisie par l'Assemblée Nationale, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions dûment établie.
Raha sendra misy tsy fahafahana miasa miserana dia ny Filohan’ny Antenimierandoholona no misahana vonjimaika ny asan’ny Filoham-panjakana. In the case of temporary impediment, the President of the Senate provisionally exercises the functions of Head of State.En cas d’empêchement temporaire, les fonctions de Chef de l'Etat sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.

Andaniny 51. Ny fanalàna ny tsy fahafahana miasa miserana dia tapahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, rehefa nanao fampakaran-draharaha ny Antenimiera.

Article 51. The High Constitutional Court on referral to the matter by the Parliament decides on the lifting of the temporary impediment.

Article 51. La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle sur saisine du Parlement.
Ny tsy fahafahana miasa miserana dia tsy tokony hihoatry ny telo volana, ka aorian’izay dia azon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana atao ny manambara ny amin’ny fanovàna ny tsy fahafahana miasa miserana ho tsy fahafahana miasa tanteraka aorian’ny fampakaran-draharaha momba izany ataon’ny Antenimiera roa tonta izay manapaka amin’ny latsabato misaraka ary nolanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy avy. The temporary impediment may not exceed a time period of three months, after which the High Constitutional Court, on referral to the matter by the Parliament deciding by separate vote of each of the Assemblies and with a majority of two-thirds of its members, may decide on the transformation of the temporary impediment into a permanent impediment.L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de trois mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur saisine du Parlement statuant par vote séparé de chacune des Assemblées et à la majorité des deux tiers de ses membres, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif.

Andaniny 52. Aorian’ny fametraham-pialàna, fandaozana ny fahefana na amin’ny endriny inona na amin’ny endriny inona, fahafatesana, ny tsy fahafahana miasa tanteraka na ny fanonganana nambara, ny fahabangan’ny toeran’ny Filohan’ny Repoblika dia hozahan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana fototra.

Article 52. Following resignation, abandonment of the power in whatever form that may be, death, permanent incapacity or declared forfeiture, the vacancy of the Presidency of the Republic is declared by the High Constitutional Court.

Article 52. Par suite de démission, d’abandon du pouvoir sous quelque forme que ce soit, de décès, d’empêchement définitif ou de déchéance prononcée, la vacance de la Présidence de la République est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Raha vao hita fototra ny fahabangan’ny toeran’ny Filohan’ny Repoblika, dia ny Filohan’ny Antenimierandoholona no misahana ny asan’ny Filoham-panjakana. From the declaration of the vacancy of the Presidency, the functions of the Head of State are exercised by the President of the Senate.Dès la constatation de la vacance de la présidence, les fonctions du Chef de l'Etat sont exercées par le Président du Sénat.
Raha misy tsy fahafahana miasa manjo ny Filohan’ny Antenimierandoholona hita fototry ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, dia iarahan’ny Governemanta manontolo misahana ny asan’ny Filoham-panjakana. In the case of impediment of the President of the Senate declared by the High Constitutional Court, the functions of Head of the State are exercised jointly by the Government.En cas d’empêchement du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, les fonctions de Chef de l'Etat sont exercées collégialement par le Gouvernement.

Andaniny 53. Aorian’ny fizahana fototra ataon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny fahabangan’ny toeran’ny Filohan’ny Repoblika, dia hisy ny fifidianana Filohan’ny Repoblika vaovao atao ao anatin’ny 30 andro farafahakeliny ary 60 andro farafahabetsany, araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-46 sy faha-47 amin’ny Lalàmpanorenana.

Article 53. After the declaration by the High Constitutional Court of the vacancy of the Presidency of the Republic, it proceeds to the election of a new President of the Republic within a time period of 30 days at least and 60 days at most, in accordance with the provisions of Articles 46 and 47 of the Constitution.

Article 53. Après la constatation par la Haute Cour Constitutionnelle de la vacance de la Présidence de la République, il est procédé à l'élection d’un nouveau Président de la République dans un délai de 30 jours au moins et 60 jours au plus, conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Constitution.
Mandritry ny fe-potoana izay miantomboka amin’ny fahitana fototra ny fahabangan-toerana ka hatramin’ny fotoana hanolorana ny fahefana amin'ny Filohan’ny Repoblika vaovao na amin’ny fanesorana ny tsy fahafahana miasa miserana dia tsy azo ampiharina ny andininy faha-60, faha-100, faha-103, faha-162 ary faha-163 amin’ny Lalàmpanorenana. During the period running from the declaration of the vacancy to the investiture of the new President of the Republic, or to the lifting of the temporary impediment, application of Articles 60, 100, 103, 162 and 163 of the Constitution may not be made.Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau Président de la République ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 60, 100, 103, 162 et 163 de la Constitution.

Andaniny 54. Ny Filohan’ny Repoblika no manendry ny Praiminisitra araka ny tolotry ny antoko na vondrona antoko maro an’isa ao amin’ny Antenimierampirenena.

Article 54. The President of the Republic appoints the Prime Minister, presented by the majority party or group of parties in the National Assembly.

Article 54. Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée Nationale.
Ny Filohan’ny Repoblika no mampitsahatra ny Praiminisitra amin’ny asany, aorian’ny fanolorany ny fametraham-pialàn’ny Governemanta, na vokatry ny fahadisoana goavana, na noho ny tsy fahombiazana azo tsapain-tànana. He terminates the functions of the Prime Minister, either by the presentation by him of the resignation of the Government, or in the case of grave fault or manifest failure.Il met fin aux fonctions du Premier Ministre, soit sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement, soit en cas de faute grave ou de défaillance manifeste.
Ny Filohan’ny Repoblika no manendry ny mambra ao amin’ny Governemanta sy mampitsahatra azy ireo amin’ny asany, araka ny tolokevitra avy amin’ny Praiminisitra. On the advice of the Prime Minister, he chooses the members of the Government and ends theirs functionsSur proposition du Premier ministre, il nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Andaniny 55. Ny Filohan’ny Repoblika no :

Article 55. The President of the Republic:

Article 55. Le Président de la République :
1. mitarika ny Filankevitry ny Minisitra ; 1. presides over the Council of Ministers;1. préside le Conseil des Ministres ;
2. manao sonia ny hitsivolana noraisina teo amin’ny Filankevitry ny Minisitra araka ireo toe-javatra sy fepetra voalazan’ity Lalàmpanorenana ity ; 2. signs the ordinances taken in the Council of Ministers in the cases and the conditions specified by this Constitution;2. signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévues par la présente Constitution ;
3. manao sonia ny didim-panjakana notapahina teo anivon’ny Filankevitry ny Minisitra ; 3. signs the decrees deliberated in the Council of Ministers3. signe les décrets délibérés en Conseil de Ministres ;
4. manendry, eo anivon'ny Filankevitry ny Minisitra, amin’ny asam-panjakàna ambony izay ferana amin’ny alàlan'ny didim-panjakana raisina eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra ny lisitra ; 4. proceeds, in the Council of Ministers, to the appointments to the high offices of the State of which the list is established by decree taken in the Council of Ministers;4. procède, en Conseil des Ministres, aux nominations dans les hauts emplois de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil de Ministres.
5. afaka manapaka, eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra, momba ny raharaha rehetra mavesan-danja mikasika ny Firenena, ny amin’ny hanontaniana mivantana ny hevitry ny vahoaka amin’ny alàlan'ny fitsapan-kevi-bahoaka ; 5. may, on any important issue of national character, decide in the Council of Ministers, on direct recourse to the expression of the will of the People by way of referendum;5. peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum;
6. manoritra sy manapaka, eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra, ny politika ankapobe arahin’ny Fanjakana. 6. determines and orders, in the Council of Ministers, the general policy of the State;6. détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l'Etat.
7. manara-maso ny fampiharana ny politika ankapoben’ny Fanjakàna voafaritra araka izany sy ny asan’ny Governemanta; 7. controls the implementation of the of the general policy so defined and the action of the government;7. contrôle la mise en oeuvre de la politique générale ainsi définie et l'action du gouvernement.
8. mampiasa ireo ratsa-mangaika mpanara-maso ny Fitondran-draharaham-panjakana. 8. has at his disposal the organs of control of the Administration.8. dispose des organes de contrôle de l'Administration.
Afaka mamindra ny sasantsasany amin’ny fahefany amin’ny Praiminisitra ny Filohan’ny Repoblika. The President of the Republic may delegate certain of his powers to the Prime Minister.Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.

Andaniny 56. Ny Filohan’ny Repoblika no Filoha Faratampon’ny Foloalindahy ka izy no miantoka ny maha-iray tsy mivaky azy. Amin’izany dia ampian’ny Filankevitra Ambony momba ny Fiarovam-pirenena izy.

Article 56. The President of the Republic is the Supreme Head of the Armed Forces of which he guarantees the unity. As such, he is assisted by a High Council of the National Defense.

Article 56. Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il est assisté par un Haut Conseil de la Défense Nationale.
Ny Filankevitra Ambony momba Fiarovam-pirenena, eo ambany fahefan’ny Filohan’ny Repoblika, dia miandraikitra indrindra ny fitandroana ny fandriampahalemana sy ny fandrindrana ny asa nankinin’ny Foloalindahy aminy mba hitandroana ny fandriampahalemana eo amin’ny fiaraha-monina. Ny fandaminana izany sy ny anjara raharahany dia faritana amin’ny alàlan'ny lalàna. The High Council of the National Defense, under the authority of the President of the Republic, has notably as its mission to see to the coordination of the actions entrusted to the Armed Forces to preserve the social peace. Its organization and its attributions are established by the law.Le Haut Conseil de la Défense Nationale, sous l'autorité du Président de la République, a notamment pour mission de veiller à la coordination des actions confiées aux Forces armées afin de préserver la paix sociale. Son organisation et ses attributions sont fixées par la loi.
Ny Filohan’ny Repoblika no manapaka mandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny handefasana miaramila sy fitaovana amin’ny firotsahana any ivelany rehefa avy naka ny hevitry ny Filankevitra Ambony momba ny Fiarovam-pirenena sy ny Antenimiera. The President of the Republic decides in the Council of Ministers on the engagement of the forces and of the military means for external intervention, after the opinion of the High Council of the National Defense and of the Parliament.Le Président de la République décide en Conseil des Ministres de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après avis du Haut Conseil de la Défense Nationale et du Parlement.
Izy no manapaka ao amin’ny Filankevitry ny Minisitra ny tetika momba ny fiarovam-pirenena eo amin’ny lafiny miaramila, toekarena, sosialy, kolontsaina, lafin-tany ary tontolo iainana. He orders in the Council of Ministers the provision for national defense under all its military, economic, social, cultural, territorial and environmental aspects.Il arrête en Conseil des Ministres le concept de la défense nationale sous tous ses aspects militaire, économique, social, culturel, territorial et environnemental.
Ny Filohan’ny Repoblika no manendry ny miaramila nantsoina hisolotena ny Fanjakana any amin’ireo antokon-draharaha iraisam-pirenena. The President of the Republic appoints the military officers called to represent the State before international organs.Le Président de la République nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprès des organismes internationaux.

Andaniny 57. Ny Filohan’ny Repoblika no manendry sy mampody ireo Masoivoho sy iraka manokan’ny Repoblika any amin’ireo Firenena sy Fikambanana Iraisam-pirenena hafa.

Article 57. The President of the Republic appoints and recalls the ambassadors and the extraordinary envoys of the Republic before other States and the International Organizations.

Article 57. Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des Organisations Internationales.
Izy no mandray ny taratasy fanendrena sy fampodiana ny solontenan’ny Fanjakana sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena ankatoavin’ny Repoblikan’i Madagasikara. He receives the letters of credential and of recall of the representatives of the StatesIl reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.

Andaniny 58. Ny Filohan’ny Repoblika no manana fahefana hamindra fo amin'ireo voasazy.

Article 58. The President of the Republic exercises the right of pardon.

Article 58. Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Izy no manolotra ny mari-boninahitra sy ny fampisaloram-boninahitry ny Repoblika. He confers the decorations and the honors of the Republic.Il confère les décorations et les honneurs de la République.

Andaniny 59. Ny Filohan’ny Repoblika no mamoaka hampanan-kery ny lalàna ao anatin’ny telo herinandro manaraka ny fampitàn’ny Antenimierampirenena ny lalàna nolaniana tanteraka.

Article 59. The President of the Republic promulgates the laws within the three weeks following the transmission by the National Assembly of the definitively adopted law.

Article 59. Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée Nationale de la loi définitivement adoptée.
Alohan’ny fahataperan’io fe-potoana io, ny Filohan’ny Repoblika dia afaka mangataka amin‘ny Antenimiera ny fandinihana indray ilay lalàna na ny andininy sasantsasany ao aminy. Tsy azo làvina io fandinihina vaovao io. Before the expiration of this time period, the President of the Republic may demand of the Parliament a new deliberation of the law or of some of its Articles. This new deliberation may not be refused.Avant l'expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Andaniny 60. Azon’ny Filohan’ny Repoblika atao ny mandrava ny Antenimierampirenena rehefa avy nampahafantatra ny Praiminisitra, sy naka ny hevitr’ireo Filohan’ny Antenimiera.

Article 60. The President of the Republic can, after briefing with the Prime Minister, and after consultation with the Presidents of the Assemblies, pronounce the dissolution of the National Assembly.

Article 60. Le Président de la République peut, après information auprès du Premier Ministre, et après consultation des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Ny fifidianana ankapobe dia tanterahina ao anatin’ny enimpolo andro farafahakeliny ary sivifolo andro farafahabetsany aorian’ny nanambarana ny fandravàna. The general elections are held sixty days at least and ninety days at most after the pronouncement of the dissolution.Les élections générales se tiennent soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après le prononcé de la dissolution.
Ny Antenimierampirenena dia mivory avy hatrany ny alakamisy faharoa manaraka ny fifidianana azy. Raha toa io fivoriana io ka atao ivelan’ny fe-potoana tokony hanatanterahana fivoriana ara-potoana, dia hisokatra avy hatrany ary tanterahina mandritra ny dimy ambinifolo andro ilay fotoam-pivoriana. The National Assembly meets of plain right the second Thursday that follows its election. If this meeting takes place outside of the specified period for the ordinary session, a session is opened of right for a duration of fifteen days.L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Tsy misy fandravàna vaovao azo atao ao anatin’ny roa taona manaraka ireo fifidianana ireo. There may not be a new dissolution within the two years that follow these elections.Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les deux années qui suivent ces élections.

Andaniny 61. Raha tandindomin-doza ny Andrim-panjakan’ny Repoblika, ny fahaleovantenam-pirenena, ny firaisam-pirenena na ny maha-iray tsy anombinana ny Tanindrazana ka voatohintohina ny fizotra ara-dalànan’ny asan’ireo fahefam-panjakana dia azon’ny Filohan’ny Repoblika atao ny manambara ampahibemaso ny fisian’ny toe-javatra mampihotakotaka amin’ny faritra sasany na eo amin’ny Firenena manontolo, izany hoe ny fotoam-pahamaizana, ny fahalatsahan’ny Firenena an-katerena na ny fampiharana lalàna miaramila. Eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra no andraisan’ny Filohan’ny Repoblika ny fanapahana amin’izany rehefa naka ny hevitry ny Filohan’ny Antenimierampirenena, ny Filohan’ny Antenimierandoholona, ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana izy.

Article 61. When the Institutions of the Republic, the independence of the Nation, its unity or the integrity of its territory are menaced and the regular functioning of the public powers finds itself compromised, the President of the Republic may proclaim on all or on part of the national territory, the situation of exception, to wit the state of urgency, the state of necessity or martial law. The decision is made by the President of the Republic in the Council of Ministers, after the opinion of the Presidents of the National Assembly, of the Senate and of the High Constitutional Court.

Article 61. Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir l'état d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l'Assemblée Nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.
Ny fanambarana ampahibemaso ny fisian’ny toe-javatra mampihotakotaka dia manome fahefana manokana ny Filohan’ny Repoblika ka lalàna fehizoro no mamaritra ny farafetrany sy ny fahelany. The proclamation of the situation of exception confers on the President of the Republic special powers of which the extent and the duration are established by an organic law.La proclamation de la situation d'exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique.
Raha vao nambara ampahibemaso fa misy ny toe-javatra mampihotakotaka dia azon’ny Filohan’ny Repoblika atao ny manao lalàna amin’ny alàlan’ny hitsivolana. From the proclamation of one of the situations of exception aforesaid, the President of the Republic can legislate by way of ordinance on the matters that arise within the domain of the law.Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

Andaniny 62. Ny didy amam-pitsipika noraisin’ny Filohan’ny Repoblika, ankoatr’ireo toe-javatra voalazan’ny andininy faha-54 andàlana voalohany sy faharoa, faha-58 andàlana voalohany sy faharoa, faha-59, faha-81, faha-60, faha-94, faha-100, faha-114, faha-117 ary faha-119 dia iarahany manao sonia amin’ny Praiminisitra ary, raha ilaina, iarahana amin’ny Minisitra voakasik’izany.

Article 62. The acts of the President of the Republic, apart from the cases specified in Articles 54 paragraphs 1 and 2, 58 paragraphs 1 and 2, 59, 81, 60, 94 100, 114, 117 and 119, are countersigned by the Prime Minister and, the case arising, by the concerned Ministers.

Article 62. Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 54 alinéas 1er et 2, 58 alinéas 1 et 2, 59, 81, 60, 94, 100, 114, 117 et 119, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.
TOKO II
Ny amin’ny Governemanta
CHAPTER II
Of the Government
CHAPITRE II
Du Gouvernement

Andaniny 63. Ny Governemanta dia ahitana ny Praiminisitra sy ny Minisitra.

Article 63. The Government is composed of the Prime Minister and of the Ministers.

Article 63. Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.
Izy no manatanteraka ny politika ankapoben’ny Fanjakana. It implements the general policy of the State.Il met en oeuvre la politique générale de l'Etat.
Izy no tompon’andraikitra eo anoloan’ny Antenimierampirenena araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-100 sy faha-103 etsy ambany. It is responsible before the National Assembly within the conditions specified inIl est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 100 et 103 ci-dessous.
Ny Governemanta no mampiasa ny Fitondran-draharaham-panjakana. The Government has the Administration at its disposal.Le Gouvernement dispose de l'Administration.

Andaniny 64. Ny asan’ny mambra ao amin’ny Governemanta dia tsy azo ampirafesina amin’ny fisahanana ny asa maha-voafidim-bahoaka, ny andraikitra fisoloan-tena amin’ny asa, ny fisahanana asa eo anivon’ny fikambanam-pivavahana, ny fisahanan'asam-panjakana rehetra na ny asa aman-draharaha rehetra andraisan-karama.

Article 64. The functions of member of the Government are incompatible with the exercise of any elective public mandate, of any function of professional representation, of the exercise of any function within religious institutions, of any public employment or of any other paid professional activity.

Article 64. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de l'exercice de toute fonction au sein d’institutions religieuses, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.
Ny mambra rehetra ao amin’ny Governemanta, milatsaka hofidina amin’ny asa maha-voafidim-bahoaka, dia tsy maintsy mametra-pialàna amin’ny asany raha vao nambara fa azo raisina ny filatsahany hofidina. Any member of the Government, who is a candidate to an elective mandate, must resign from their functions once their candidature has been declared receivable.Tout membre du Gouvernement, candidat à un mandat électif, doit démissionner de ses fonctions sitôt sa candidature déclarée recevable.

Andaniny 65. Ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta no :

Article 65. The Prime Minister, Head of Government:

Article 65. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
1. mitarika ny politika ankapoben’ny Fanjakana ; 1. conducts the general policy of the State;1. conduit la politique générale de l'Etat ;
2. manana fahefana eo amin’ireo mambra ao amin’ny Governemanta izay izy no mitarika ny asa, sy tompon’andraikitra amin’ny fandrindrana ny asan’ny minisitera ary koa ny fanatanterahana ny fandaharanasam-pirenena rehetra momba ny fampandrosoana ; 2. has authority over the members of the Government of which he directs the action, and is responsible for the coordination of the activities of the ministerial departments as well as for the implementation of any national program of development;2. a autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l'action, et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels ainsi que de la mise en oeuvre de tout programme national de développement;
3. manolotra volavolan-dalàna ; 3. has the initiative of law;3. a l'initiative des lois ;
4. manapaka ny volavolan-dàlana aroso hodinihin’ny Filankevitry ny Minisitra ary apetraka eo amin’ny biraon'ny iray amin’ireo Antenimiera roa tonta ; 4. orders the bills of laws to be submitted to the deliberation of the Council of Ministers and to be presented to the Bureau of one of the two Assemblies;4. arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau de l'une des deux Assemblées ;
5. miantoka ny fanatanterahana ny lalàna ; 5. assures the execution of the laws;5. assure l'exécution des lois ;
6. manana ny fahefana hanao didy amam-pitsipika na dia eo aza ny fepetra voalazan’ny andininy faha-55 andàlana faha-3; 6. exercises the regulatory power under reserve of the provisions of Article 55 paragraph 3;6. exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 55 alinéa 3 ;
7. manara-maso ny fampiharana ireo didim-pitsarana ; 7. sees to the execution of the decisions of justice;7. veille à l'exécution des décisions de justice ;
8. mampakatra raharaha, raha ilaina, any amin’ny Fisafoan-draharaha Ankapoben'ny Fanjakana sy ireo rantsa-mangaika hafa mpanara-maso ny Fitondran-draharaham-panjakana sy manao izay hampandeha tsara ny raharaham-panjakana, ny fitantanana arak’izay tokony ho izy ny volan’ny vondrombahoakam-panjakana sy ny an’ireo antokon-draharaham-panjakana ; 8. refers matters, as needed, to the General Inspection of the State and the other organs of control of the Administration and assures the good functioning of the public services, of the good administration of the finances of the public collectivities and of the public organs of the State;8. saisit, en tant que de besoin, l'Inspection Générale de l'Etat et les autres organes de contrôle de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat ;
9. miantoka ny filaminana, ny fandriampahalemana ary ny maha-marin-toerana manerana ny tanim-pirenena anatin’ny fanajana ny firaisam-pirenena ; amin'izany, izy no mampiasa ireo hery rehetra miandraikitra ny filaminana, ny fitandroana ny fandriampahalemana, ny filaminana anatiny ary ny fiarovana ; 9. assures the security, the peace and the stability on all the extent of the national territory within respect for the national unity; to this end, he has at his disposal all the forces in charge of the police, of the maintenance of order, of interior security and of defense;9. assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ;
10. raha misy korontana politika goavana ary alohan’ny hanambaràna fisian’ny toe-javatra mampihotakotaka, dia afaka mampiasa ny mpitandro filaminana mba hamerina amin’ny laoniny ny fandriampahalemana rehefa avy naka ny hevitry ny manam-pahefana ambony ao amin’ny polisy, ny zandarimaria ary ny tafika, ny Filan-kevitra Ambony momba ny Fiarovam-pirenena sy ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, 10. in the case of grave political troubles and before the proclamation of the situation of exception, he may have recourse to the forces of order to restore the social peace after the opinion of the superior authorities of the Police, of the Gendarmerie and of the Army, of the High Council of the National Defense and of the President of the High Constitutional Court;10. en cas de troubles politiques graves et avant la proclamation de la situation d’exception, peut recourir aux forces de l'ordre pour rétablir la paix sociale après avis des autorités supérieures de la Police, de la Gendarmerie et de l'Armée, du Haut Conseil de la Défense Nationale et du Président de la Haute Cour Constitutionnelle ;
11. Lehiben’ny fitondran-draharaham-panjakana ; 11. is the Head of the Administration;11. est le Chef de l'Administration ;
12. manendry amin’ny fisahanan’asa sivily sy miaramila ary koa amin’izay antokon-draharaha miankina amin’ny Fanjakana, na dia eo aza ny fepetra voalazan’ny andininy faha-55 andàlana faha-4. 12. appoints to the civil and military offices as well as to those of the organs of the State, under reserve of the provisions of Article 55 paragraph 4.12. nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 55 alinéa 4.
Azony atao mamindra amin’ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta ny ampahany amin‘ny fahefany. He may delegate certain of his powers to the members of the Government.Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.
Izy no misahana ny fampandrosoana mifandanja sy mirindra eo amin'ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana rehetra. He assures the balanced and harmonious development of all the Decentralized Territorial Collectivities.Il assure le développement équilibré et harmonieux de toutes les Collectivités Territoriales Décentralisées.
Tsy tohinina ny fepetra voalazan’ny andininy faha-55, nefa raha misy antony manokana, dia azony atao, ny mitarika ny Filankevitry ny Minisitra araka ny fanomezam-pahefana mazava tsara nomen‘ny Filohan’ny Repoblika sy araka ny lahadinika voafaritra. Without prejudice of the provisions of Article 55, he may, exceptionally, with an express delegation from the President of the Republic and on a determined agenda, preside over the Council of Ministers.Sans préjudice des dispositions de l'article 55, il peut, à titre exceptionnel, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.

Andaniny 66. Ny Praiminisitra no mitarika ny Filankevitry ny Governemanta. Eo amin’ny Filankevitry ny Governemanta izy no :

Article 66. The Prime Minister presides over the Council of the Government. In the Council of the Government:

Article 66. Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement. En Conseil de Gouvernement :
1. mamaritra ny fampiharana ny politika ankapoben’ny Fanjakana sy manapaka ny fepetra ho raisina hiantohana ny fanatanterahana izany ; 1. he establishes the program for the implementation of the general policy of the State and orders the measures to be taken to assure execution of it;1. il fixe le programme de mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ;
2. misahana ny anjara raharaha hafa izay tsy maintsy hakàna ny hevitry ny Governemanta araka ny voalazan‘ity Lalàmpanorenana ity sy ireo lalàna manokana ; 2. he exercises the other attributions for which the consultation of the Government is obligatory by virtue of this Constitution and of particular laws;2. il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières.
3. manapaka ireo fepetra fampiharana ny fandaharanasam-pirenena momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ary koa ny amin’ny fanajariana ny tany, izay novolavolaina miaraka amin’ny manampahefana any amin’ireo Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. 3. he decides on the measures of implementation of the national programs of economic and social development, as well as on that of the territorial development, in collaboration with the authorities of the Decentralized Territorial Collectivities.3. il décide des mesures de mise en oeuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que de celui de l'aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Andaniny 67. Ny didy amam-pitsipika raisin’ny Praiminisitra dia iarahany manao sonia amin’ny Minisitra miandraikitra ny fanatanterahana izany, raha ilaina.

Article 67. The acts of the Prime Minister are countersigned, as need be, by the Ministers in charge of their execution.

Article 67. Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.
ZANA-DOHATENY II
NY AMIN’NY MPANAO LALANA
SUB-TITLE II
OF THE LEGISLATIVE MATTERS
SOUS-TITRE II
DU LEGISLATIF

Andaniny 68. Ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona no mandrafitra ny Antenimiera. Izy no mandany ny lalàna sy manara-maso ny asan'ny Governemanta ary ny fanaovana tombana ny politikam-panjakana.

Article 68. The Parliament is composed of the National Assembly and the Senate. It votes the law. It controls the action of the Government. It evaluates the public policies.

Article 68. Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat. Il vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
TOKO VOALOHANY
Ny amin’ny Antenimierampirenena
CHAPTER I
Of the National Assembly
CHAPITRE PREMIER
De l'Assemblée Nationale

Andaniny 69. Fidin’ny daholobe hiasa mandritry ny dimy taona amin’ny alàlan'ny latsabato mivantana ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena ka izay mahazo vato be indrindra no lany.

Article 69. The members of the National Assembly are elected for five years by universal direct suffrage.

Article 69. Les membres de l'Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.
Ny fomba fanatanterahana ny latsabato dia ferana amin’ny alàlan'ny lalàna fehizoro. The regime of the ballots is determined by an organic law.Le régime des scrutins est déterminé par une loi organique.
Ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena dia mitondra ny anarana hoe: « Solombavambahoakan’i Madagasikara ». The members of the National Assembly bear the title of « Deputy of Madagascar ».Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de « Député de Madagascar ».

Andaniny 70. Didim-panjakana raisina eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra no mametra ny isan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena, ny fitsinjarana toerana manerana ny tanim-pirenena sy ny fizarazarana ny fari-pifidianana.

Article 70. A decree taken in the Council of Ministers establishes the number of members of the National Assembly, the distribution of the seats on the whole of the national territory as well as the divisions of the electoral circumscriptions.

Article 70. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Andaniny 71. Tsy azo ampirafesina amin’ny andraikitra hafa maha-olom-boafidim-bahoaka sy izay mety ho fisahanana asam-panjakana hafa ankoatra ny asa fampianarana ny andraikitry ny solombavambahoaka.

Article 71. The mandate of Deputy is incompatible with the exercise of any other elective public mandate and of all public employments, except teaching.

Article 71. Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public, excepté l'enseignement.
Miato avy hatrany amin’ny maha olom-boafidy azy ny solombavambahoaka voatendry ho mpikambana ao amin’ny Governemanta. Ny mpisolo toerana no misolo azy. The Deputy appointed member of the Government is suspended, of office, from his mandate. He is replaced by his substitute.Le député nommé membre du Gouvernement est suspendu d’office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant.
Manatanteraka ny asany araka ny feon’ny fieritreretany ary ao anatin’ny fanajàna ny fitsipika fototra voafaritra araka ny fomba voadidy arahina ao amin’ny andininy faha-79 etsy ambany ny solombavambahoaka. The Deputy exercises his mandate following his conscience and within respect for the ethical rules determined in the forms established in Article 79 below.Le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 79 ci-dessous.

Andaniny 72. Mandritra ny fe-potoana iasany, ny solombavambahoaka dia tsy afaka miova vondrona politika mba hiditra any aminà vondrona vaovao, ankoatra ny anaran’ny vondrona izay nahavoafidy azy, raha tsy izany dia aongana.

Article 72. During his mandate, the Deputy may not, under penalty of forfeiture, change political group to affiliate with a new group, other than the one in the name of which he has been elected.

Article 72. Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire.
Raha misy ny fandikàna ny andàlana etsy aloha, dia ambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny sazy fanonganana. In the case of infraction of the preceding paragraph, the sanction is forfeiture that is declared by the High Constitutional Court.En cas d’infraction à l'alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Ny solombavambahoaka voafidy ka tsy avy aminà antoko iray dia afaka miditra ao amin’ny vondrona parlemantera araka ny safidiny eo anivon’ny Antenimiera. The Deputy elected without belonging to a party may affiliate with the parliamentary group of his choice within the Assembly.Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l'Assemblée.
Ny fananganana Solombavambahoaka iray dia azon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana anaovana fanambarana ihany koa, raha toa izy ka mivoana amin’ny làlam-pitondran-tenan’ny vondrona parlemantera misy azy. The forfeiture of a Deputy may also be declared by the High Constitutional Court if he deviates from the line of conduct of his parliamentary group.La déchéance d’un député peut également être prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire.
Ny fomba fanonganana sy ny fitsipika momba ny toetra fototra ary ny fitandroana ny hasin’ny asa dia faritana amin’ny alàlan’ny lalàna mikasika ny antoko politika sy ny didy amam-pitsipika mikasika ny famatsiam-bola ny antoko politika. The regime of forfeiture and the rules of ethics and of deontology are determined by the law on the political parties and the regulations in the matter of the financing of the political parties.Le régime de déchéance et les règles d’éthique et de déontologie sont déterminés par la loi sur les partis politiques et les réglementations en matière de financement des partis politiques.

Andaniny 73. Tsy misy solombavambahoaka na dia iray aza azo enjehina, karohina, samborina, tànana am-ponja, na tsaraina noho ny hevitra naposany na latsabato nataony teo am-panaovana ny asany.

Article 73. No Deputy may be prosecuted, investigated, arrested, detained or judged for the opinions or the votes emitted by him in the exercise of his functions.

Article 73. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Tsy misy Solombavambahoaka na dia iray aza azo enjehina sy samborina noho ny heloka bevava na heloka tsotra mandritra ny fotoam-pivoriana raha tsy nahazoan-dàlana tamin’ny Antenimiera, raha tsy hoe tratra ambodiomby. A Deputy may, during the sessions, only be prosecuted and arrested in criminal or correctional matters, with the authorization of the Assembly, except in the case of flagrante delicto.Aucun député ne peut, pendant les sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit.
Tsy misy solombavambahoaka na dia iray aza azo samborina ivelan’ny fotoam-pivoriana, raha tsy nahazoan-dàlana tamin’ny Biraon’ny Antenimiera, raha tsy hoe tratra ambodiomby, noho ny fanenjehana nomena alàlana na ny fanamelohana tanteraka. No Deputy may, out of session, be arrested without the authorization of the Bureau of the Assembly, except in case of flagrante delicto, of authorized prosecutions or of definitive conviction.Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Afaka manao fitarainana an-tsoratra any amin’ny Birao maharitry ny Antenimierampirenena izay rehetra olona manana fanamarihana momba ny tsy fahavitan’ny solombavambahoaka iray ny asa nankinina taminy. Tsy maintsy manome valiny amin'ny antsipiriany mikasika ilay raharaha ny Birao ao anatin’ny telo volana. Any person justified by an interest may refer in writing the Permanent Bureau of the National Assembly to the matter of accusing a Deputy. The Bureau must give a detailed response within a time period of three months.Toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir par écrit le Bureau Permanent de l'Assemblée Nationale pour mettre en cause un député. Le Bureau doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de trois mois.

Andaniny 74. Fidina eo amin’ny fiandohan’ny fotoam-pivoriana voalohany ny Filoha sy ny mpikambana ao amin’ny Birao mandritry ny fotoam-piasany .

Article 74. The President of the National Assembly and the members of the Bureau are elected at the beginning of the first session for the duration of the legislature.

Article 74. Le Président de l'Assemblée Nationale et les membres du Bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature.
Na izany aza noho ny antony lehibe, dia azo esorina amin’ny toerana misy azy ireo avy ny mpikambana ao amin’ny Birao amin’ny alàlan’ny latsabato miafina ataon'ny roa ampahatelon’ny solombavambahoaka. Nevertheless, they can be removed from their respective functions of members of the Bureau for grave reason by a secret vote of two-thirds of the Deputies.Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de Bureau pour motif grave par un vote secret des deux tiers des députés.

Andaniny 75. Mivory ara-potoana indroa isan-taona ny Antenimierampirenena. Ny faharetan’ny fotoam-pivoriana isanisany dia Ferana ho enimpolo andro.

Article 75. The National Assembly meets ex officio in two ordinary sessions per year. The duration of each session is established at sixty days.

Article 75. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.
Manomboka ny talata voalohany amin’ny volana mey ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin’ny volana oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin’ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. The first session begins on the first Tuesday of May and the second, consecrated principally to the adoption of the law of finance, the third Tuesday of October.La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisième mardi d'octobre.

Andaniny 76. Mivory tsy ara-potoana araka ny lahadinika voafaritra ny Antenimierampirenena noho ny fitarihan’ny Praiminisitra, na noho ny fangatahan’ny antsasa-manilan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena araka ny didim-panjakana noraisin’ny Filohan’ny Repoblika teo amin’ny Filankevitry ny Minisitra.

Article 76. The National Assembly meets in extraordinary session, on a determined agenda, by decree of the President of the Republic taken in the Council of Ministers, either by the initiative of the Prime Minister or at the demand of the absolute majority of the members composing the National Assembly.

Article 76. L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, soit à l'initiative du Premier Ministre, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.
Tsy mihoatra ny roa ambin’ny folo andro ny faharetan’ny fotoam-pivoriana. Na izany aza anefa, raha vantany vao tapitra ny lahadinika izay niantsoana ny Antenimieram-pirenena, dia faranana amin’ny alàlan'ny didim-panjakana ny fivoriana. The duration of the session may not exceed twelve days. Nevertheless, a decree of closure intervenes when the National Assembly has exhausted the agenda for which it was convoked.La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

Andaniny 77. Ampahibemaso ny fivorian’ny Antenimierampirenena. Tanana an-tsoratra izany, ary havoaka ho fantatry ny besinimaro araka ny fepetra voalazan’ny lalàna.

Article 77. The sittings of the National Assembly are public. A record is held and its publication is assured within the conditions specified by the law.

Article 77. Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.
Mivory tsy ampahibemaso ny Antenimierampirenena araka ny fangatahana ataon’ny ampahaefatry ny mpikambana ao aminy na ny fangatahana ataon’ny Governemanta. Anaovana fitànana an-tsoratra ny fanapahana nofaranana. The National Assembly sits in closed session at the demand of one-quarter of its members or of the Government. A record of the ordered decisions is written.L'Assemblée Nationale siège à huis clos à la demande du quart de ses membres ou du Gouvernement. Il est dressé un procès-verbal des décisions arrêtées.

Andaniny 78. Manao fivoriana manokana avy hatrany ny Antenimierampirenena ny talata faharoa manaraka ny fanambarana ny vokatry ny fifidianana azy mba hananganana ny biraony sy ny fanamboarana ny vaomiera.

Article 78. The National Assembly meets ex officio in special session on the second Tuesday that follows the proclamation of the results of its election to proceed to the constitution of its Bureau and to the formation of the commissions.

Article 78. L' Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation des commissions.
Manana zo amin’ny toeran’ny filoha lefitra iray ny mpanohitra ary mitarika ny iray amin’ireo vaomiera farafahakeliny. The opposition has the right to a position of vice-president and presides over at least one of the commissions.L' opposition a droit à un poste de vice-président et préside au moins l'une des commissions.
Mifarana ny fivoriana raha vao tapitra ny lahadinika. The session is closed after exhaustion of the agenda.La session est close après épuisement de l'ordre du jour.

Andaniny 79. Ny fitsipika mikasika ny fampandehanana ny Antenimierampirenena dia faritan’ny lalàna fehizoro ao amin’ny foto-kevitra ankapobe sy faritan’ny fitsipika anatiny ao amin’ny fombafomba arahiny. Avoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika ny fitsipika anatiny.

Article 79. The rules relative to the functioning of the National Assembly are established in their general principles by an organic law and in their modalities by its internal regulations. The internal regulations are published in the Journal Officiel of the Republic.

Article 79. Les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République.
TOKO II
Ny amin’ny Antenimierandoholona
CHAPTER II
Of the Senate
CHAPITRE II
Du Sénat

Andaniny 80. Loholon’i Madagasikara” no anarana entin’ireo mpikambana ao amin’ny Antenimierandoholona. Dimy taona no fe-potoana iasany, afa-tsy amin’izay mikasika ny Filohan’ny Antenimierandoholona, ho fampiharana ny andininy faha-46 andalana faharoa amin’ity Lalàmpanorenana ity.

Article 80. The members of the Senate bear the title of « Senator of Madagascar ». Their mandate is of five years, except for that which concerns the President of the Senate, in application of Article 46 paragraph 2 of this Constitution.

Article 80. Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateur de Madagascar ». Leur mandat est de cinq ans, sauf en ce qui concerne le Président du Sénat, en application de l'article 46 alinéa 2 de la présente Constitution.

Andaniny 81. Ny Antenimierandoholona no misolo tena ireo Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana sy ireo vondron-draharaha ara-toekarena ary ara-tsosialy. Izany dia ahitana, ho an’ny roa ampahatelony, mpikambana voafidy mitovy isa ho an’ny Faritany tsirairay, ny iray ampahatelony dia mpikambana tendren’ny Filohan’ny Repoblika, ny ampahany araka ny fanolorana ataon’ny vondrona izay mahasolo-tena be indrindra avy amin’ny hery ara-toekarena sy ara-tsosialy ary ara-kolontsaina, ny ampahany noho ny fahaizana manokana.

Article 81. The Senate represents the Decentralized Territorial Collectivities and the economic and social organizations. It includes, for two-thirds, members elected in equal number for each Province, and for one-third, members appointed by the President of the Republic, in part, by virtue of their particular competence.

Article 81. Le Sénat représente les Collectivités Territoriales Décentralisées et les organisations économiques et sociales. Il comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque Province, et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques sociales et culturelles et pour partie en raison de leur compétence particulière.

Andaniny 82. Lalàna fehizoro no mamaritra ny fitsipika momba ny fampandehanan-draharaha sy ny firafitry ny Antenimierandoholona. Torak’izany koa ny fomba fifidianana sy fanendrena ny mpikambana ao aminy.

Article 82. The rules of functioning of the Senate, its composition as well as the modalities of election and of designation of its members are established by an organic law.

Article 82. Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

Andaniny 83. Maka ny hevitry ny Antenimierandoholona ny Governemanta momba ny raharaha ara-toekarena sy ara-tsosialy ary ny fandaminana ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana.

Article 83. The Senate is consulted by the Government to give its opinion on economic, and social questions and questions of organization of the Decentralized Territorial Collectivities.

Article 83. Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Andaniny 84. Mivory ara-potoana indroa isan-taona ny Antenimierandoholona. Enimpolo andro no faharetan’ny fotoam-pivoriana.

Article 84. The Senate meets ex officio in two ordinary sessions per year. The duration of each session is established at sixty days.

Article 84. Le Sénat se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.
Manomboka ny talata voalohany amin’ny volana mey ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin’ny volana oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin’ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. The first session begins on the first Tuesday of May and the second, consecrated principally to the adoption of the law of finance, the third Tuesday of October.La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisième mardi d'octobre.
Afaka manao fotoam-pivoriana manokana ihany koa izy araka ny fiantsoana ataon’ny Governemanta. Ny lahadinika amin’izany dia ferana amin'ny alàlan'ny didim-panjakana fiantsoana izay noraisana teo amin’ny Filankevitry ny Minisitra. It may equally meet in special session by convocation of the Government. Its agenda is then limitatively established by the decree of convocation taken in the Council of Ministers.Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.
Rehefa tsy mivory ny Antenimierampirenena, ny Antenimierandoholona dia tsy afaka mandinika afa-tsy ny raharaha nangatahin’ny Governemanta ny heviny, afa-tsy izay volavolan-dalàna. When the National Assembly is not sitting, the Senate may only discuss issues referred to it by the Government for its opinion, excluding all legislative bills.Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.

Andaniny 85. Ny fepetra voalazan’ny andininy faha-71 hatramin’ny faha-79 dia ampiharina amin’ny Antenimierandoholona ihany koa.

Article 85. The provisions of Articles 71 to 79 are applicable, by analogy, to the Senate.

Article 85. Les dispositions des articles 71 à 79 sont applicables, par analogie, au Sénat.
TOKO III
Ny amin'ny fifandraisan'ny governemanta sy ny antenimiera
CHAPTER III
Of the Relations Between the Government and the Parliament
CHAPITRE III
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT

Andaniny 86. Samy manam-pahefana hanolotra volavolan-dalàna ny Praiminisitra, ny Solombavambahoaka ary ny Loholona.

Article 86. The initiative of the laws belongs concurrently to the Prime Minister, the Deputies and the Senators.

Article 86. L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux Sénateurs.
Dinihina eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra ny volavolan-dalàna ary apetraka amin’ny birao iray amin’ireo biraon’ny Antenimiera roa. The bills of law are deliberated in the Council of Ministers and presented to the Bureau of one of the two Assemblies.Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées.
Ny lahadiniky ireo Antenimiera dia ahitana araka ny laharampahamehana sy araka ny lahadinika faritan’ny Governemanta, ny ady hevitra momba ny volavolan-dalàna napetraky ny Praiminisitra teo amin’ny Biraon’ny Antenimierampirenena na teo amin’ny Biraon’ny Antenimierandoholona. The agenda of the Assemblies includes by priority and on the agenda established by the Government the discussion of the bills of law presented to the Bureau of the National Assembly or to that of the Senate by the Prime Minister.L'ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l'ordre du jour fixé par le Gouvernement la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.
Ny tolo-dalàna sy ny fanitsiana napetraky ny mpikambana ao amin’ny Antenimiera dia ampahafantarina ny Governemanta, izay manana fe-potoana telopolo andro ho an’ny tolo-dalàna ary dimy ambin’ny folo andro amin’ny fanitsiana mba hanaovany fanamarihana. The proposals of law and amendments presented by the parliamentarians are brought to the cognizance of the Government which is provided with, to formulate its observations, a time period of thirty days for the proposals and fifteen days for the amendments.Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement qui dispose, pour formuler ses observations, d'un délai de trente jours pour les propositions et de quinze jours pour les amendements.
Rehefa tapitra izany fe-potoana izany, dia miroso amin’ny fandinihana ny tolo-dalàna sy ny fanitsiana mba handaniana azy ny Antenimiera nametrahana izany. At the expiration of this time period, the Assembly before which the proposals or the amendments were presented proceeds to the examination of them with a view to their adoption.A l'expiration de ce délai, l'Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l'examen de ceux-ci en vue de leur adoption.
Tsy azo raisina ny tolo-dalàna na ny fanitsiana raha toa ny fandaniana azy ireo ka misy fiatraikany eo amin’ny sehatry ny fanatanterahana ny tetibola an-dalam-panatanterahana, na ny fihenan’ny loharam-bolam-panjakana na ny fitambesaran’ny lolohan’ny Fanjakana, afa-tsy izay mikasika ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. The proposals or amendments are not receivable when their adoption will have as consequence, in the framework of the current budgetary year, either the diminution of the public resources or the aggravation of the charges of the State, except in the matter of the law of finance.Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence, dans le cadre de l'exercice budgétaire en cours, soit la diminution des ressources publiques soit l'aggravation des charges de l'Etat, sauf en matière de loi de finances.
Raha hita mandritra ny fomba arahina amin’ny fanaovan-dalàna fa tsy tafiditra ao anatin’ny faritra sahanin’ny lalàna ny tolo-dalàna sy ny fanitsiana dia afaka manohitra ny tsy fahazoana mandray izany ny Governemanta. Raha misy ny tsy fifanarahana eo amin’ny Governemanta sy ny Antenimierampirenena na ny Antenimierandoholona , dia mamoaka didy ao anatin’ny valo andro ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana araka ny fangatahana ataon'ny Praiminisitra na ny Filohan’ny iray amin’ireo Antenimiera mpanao lalàna. If it appears, in the course of the legislative procedure, that a proposal or an amendment is not of the domain of the law, the Government may oppose the receivability. In the case of disagreement between the Government and the National Assembly or the Senate, the High Constitutional Court, at the demand of the Prime Minister or of the President of one or the other Parliamentary Assembly, decides within a time period of eight days.S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l'une ou de l'autre Assemblée parlementaire, statue dans un délai de huit jours.
Fotoam-pivoriana herinandro roa amin’ny efatra farafahakeliny no atokana handinihina ireo rijan-teny sy ireo adi-hevitra izay nangatahin’ny Governemanta ho soratana eo amin’ny lahadinika. Two weeks of sitting of four, at least, are reserved for the examination of the texts and to the debates of which the Government demands the inscription in the agenda.Deux semaines de séance sur quatre, au moins, sont réservées à l'examen des textes et aux débats dont le gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour.

Andaniny 87. Ny Antenimiera no mandany ny lalàna fehizoro, ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola ary ny lalàna tsotra araka ny fepetra faritan’ity Lalàmpanorenana ity.

Article 87. The organic laws, the laws of finance and the ordinary laws are voted by the Parliament within the conditions established by this Constitution.

Article 87. Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Andaniny 88. Ankoatra ireo anton-javatra ampisahanan’ny andininy hafa ao amin’ny Lalàmpanorenana azy, dia lalàna fehizoro ihany no mametra :

Article 88. In addition to the questions that are directed to it by other Articles of the Constitution, the following arise from an organic law:

Article 88. Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, relèvent d'une loi organique :
1. ny fitsipika mikasika ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika ; 1. the rules relative to the election of the President of the Republic;1. les règles relatives à l'élection du Président de la République ;
2. ny fombafomba amin’ny fandatsaham-bato mikasika ny fifidianana solombavambahoaka, ny fepetra ahafahana milatsaka hofidina, ny fomba itondrana ny tsy fampirafesana ny asa aman-draharaha sy ny fanonganana, ny fitsipika momba ny fanoloana raha misy fahabangan-toerana, ny fandaminana ary ny fampandehanana ny Antenimierampirenena ; 2. the modalities of the ballot relative to the election of the Deputies, the conditions of eligibility, the regime of incompatibility and of forfeiture, the rules of replacement in the case of vacancy, the organization and the functioning of the National Assembly;2. les modalités de scrutin relatives à l'élection des députés, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Nationale ;
3. ny fombafomba amin’ny fandatsaham-bato mikasika ny fifidianana Loholona, ny fepetra ahafahana milatsaka hofidina, ny fomba itondrana ny tsy fampirafesana ny asa aman-draharaha sy ny fanonganana, ny fitsipika momba ny fanoloana raha misy fahabangan-toerana, ny fandaminana ary fampandehanana ny Antenimierandoholona ; 3. the modalities of the ballot relative to the election of the Senators, the conditions of eligibility, the regime of incompatibility and forfeiture and the rules of replacement in the case of vacancy, the organization and the functioning of the Senate;3. les modalités de scrutin relatives à l'élection des Sénateurs, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement du Sénat ;
4. Ny fitsipika mifehy ny fahefana, ny fomba fandaminana sy ny fampandehanana ny Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ary koa ny fitsipika mifehy ny fitantanana ny raharahany manokana; 4. the rules governing the competences, the modalities of the organization and the functioning of the Decentralized Territorial Collectivities, as well as those of the administration of their own affairs;4. les règles régissant les compétences, les modalités d‘organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires;
5. ny fandaminana, ny firafitra, ny fampandehanan-draharaha ary ny andraikitry ny Fitsarana Tampony sy ireo Fitsaran-dehibe telo mandrafitra azy. Toa izany koa ny mikasika ny fanendrena ireo mpikambana ao aminy sy ireo izay mikasika ny paika arahina eo anatrehany; 5. the organization, the composition, the functioning and the attributions of the Supreme Court and of the three Courts composing it, those relative to the appointment of their members as well as those relative to the procedure applicable before them;5. l'organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême et des trois Cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles;
6. ny sata mifehy ny Mpitsara; 6. the status of the Magistrates;6. le statut des Magistrats ;
7. ny fandaminana sy ny fampandehanana ary ny anjara raharahan’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara ; 7. the organization, the functioning and the attributions of the Superior Council of the Magistrature;7. l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
8. ny fandaminana, ny fampandehanana, ny anjara raharaha, ny fampakaran-draharaha ary ny paika ady arahina manoloana ny Fitsarana Avo ; 8. the organization, the functioning, the attributions, the referral and the procedure to follow before the High Court of Justice;8. l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;
9. ny fandaminana, ny fampandehanana, ny anjara raharaha, ny fampakaran-draharaha ary ny paika arahina manoloana ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ; 9. the organization, the functioning, the attributions, the referral and the procedure to follow before the High Constitutional Court;9. l'organisation, le fonctionnement, les attributions, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle;
10. ny Fehezan-dalàna momba ny fifidianana ; 10. the Electoral Code;10. le Code électoral ;
11. ny fepetra ankapobe mikasika ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ; 11. the general provisions relative to the laws of finance;11. les dispositions générales relatives aux lois de finances ;
12. ny fepetra ankapobe mikasika ny Fifampiraharaham-barotra amin’ny Fanjakana amin’ny harena an-kibon’ny tany; 12. the general provisions relative to the Public Markets concerning the mining resources;12. les dispositions générales relatives aux Marchés publics sur les ressources minières ;
13. ny fisian’ny toe-javatra mampihotakotaka ary koa ny famerana ny fahafahan’ny vahoaka, ny isam-batan’olona ary iombonana mandritra izany fotoana izany ; 13. the situations of exception as well as the limitations of the public, individual and collective freedoms during those situations;13. les situations d'exception ainsi que les limitations des libertés publiques, individuelles et collectives durant lesdites situations ;
14. ny fepetra fampitoviana ara-bola hisian’ny tombom-pitoviana eo amin’ny samy vondrom-bahoakam-paritra. 14. the provisions for adjustment destined to favor the equality between the territorial collectivities.14. les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Andaniny 89. Ny lalàna fehizoro dia laniana sy ovàna araka ireto fepetra manaraka ireto :

Article 89. The organic laws are voted and modified within the following conditions:

Article 89. Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
1. ny volavolan-dalàna na tolo-dalàna dia tsy aroso hotapahina sy holanian’ny Antenimiera voalohany nandray azy raha tsy tapitra ny fe-potoana dimy ambin’ny folo andro aorian’ny nametrahana azy ; 1. the bill or proposal is submitted to deliberation and to vote of the first Assembly referred to the matter until the expiration of a time period of 15 days after its presentation;1. le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après son dépôt ;
2. ny paika arahina voalazan’ny andininy faha-86, faha-96 ary faha-98 no ampiharina. Na izany aza anefa, tsy maintsy ny antsasa-manilan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimiera tsirairay no mandany ny lalàna fehizoro, raha misy ny tsy fifanarahan-kevitra eo amin’ny Antenimiera roa tonta izay samy efa nandinika izany indroa, dia ny Antenimierampirenena amin’ny alàlan'ny latsabato iadanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy no mandray fanapahan-kevitra farany. 2. the procedures specified in Articles 86, 96 and 98 are applicable. Nevertheless, an organic law may only be adopted by the absolute majority of the members composing each Assembly; without agreement between the two Assemblies after two readings, the National Assembly decides definitively by a majority of two-thirds of the members composing it.2. les procédures prévues aux articles 86, 96 et 98 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée ; faute d'accord entre les deux Assemblées après deux lectures, l'Assemblée Nationale statue définitivement à la majorité de deux tiers des membres la composant.
Raha toa ka tsy nolanian’ny Antenimierampirenena ny volavolan-dalàna fehizoro alohan’ny fiafaran’ny fotoam-pivoriana dia azo ampiharina amin’ny alàlan'ny hitsivolana ny fepetra entin’io volavolan-dalàna io, ka ampidirina ao raha ilaina izany, ny iray na maromaro amin’ireo fanitsiana nolanian’ny Antenimiera iray. If the National Assembly has not adopted the bill of the organic law before the closure of the session, the provisions of that bill may enter into force by way of ordinance, including, the case arising, one or several amendments adopted by one Assembly.Si l'Assemblée Nationale n'a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une Assemblée.
3. tsy maintsy mitovy ny fenitra andanian’ny Antenimiera roa tonta ny lalàna fehizoro mikasika ny Antenimierandoholona. 3. the organic laws relative to the Senate must be voted in the same terms by the two Assemblies.3. les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.
Tsy azo avoaka hanan-kery ny lalàna fehizoro raha tsy efa nambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana fa mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana. The organic laws can only be promulgated after declaration of their conformity to the Constitution by the High Constitutional Court.Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration de leur conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.

Andaniny 90. Ao anatin’ny faritry ny lalàna fehizoro ampiharina mikasika izany, ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana dia :

Article 90. In the framework of the organic law applicable in the matter, the law of finance:

Article 90. Dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :
1. mamaritra ny loharanom-bola sy ny lolohan’ny Fanjakana araka ny fepetra sy araka ny voalazan’ny lalàna fehizoro ; 1. determines the resources and the charges of the State in the conditions and under the reserves specified by an organic law.1. détermine les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
2. mamaritra ho an’ny taom-piasana ny karazana, ny habetsahana, ary ny fanokanana ny loharanom-bola sy ny lolohan’ny Fanjakana ary koa ny fifandanjana eo amin’ny teti-bola sy ny vola vokatr’izany araka ny fanerena eo amin’ ny lafiny toe-karena faobe. 2. determines, for a fiscal year, the nature, the amount and the allocation of the resources and of the charges of the State as well as the financial and budgetary equilibrium resulting from it taking into account the constraints of macroeconomic order;2. détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d'ordre macroéconomique ;
3. mamaritra ny tahan’ny fidiram-bola tokony hiverina amin’ny Fanjakana sy ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ary koa ny karazana sy ny tahan’ny hetra sy ny haba ambony indrindra raisina mivantana ho an’ny tetibolan’izany vondrom-bahoaka izany faritana eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra. 3. determines the proportion of the public receipts that should revert to the State, or to the Decentralized Territorial Collectivities, as well as the nature and the maximum rate of the taxes and assessments collected directly in favor of the budget of those Collectivities, determined in the Council of Ministers.3. détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l'Etat, aux Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que la nature et le taux maximum des impôts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités, déterminées en Conseil des Ministres.
Ny lalàna fehizoro no mamaritra ny fomba fampiharana ireo fepetra voalazan’ity andininy ity ary koa ny fepetra momba ny fampitoviana ny vola hisian’ny tombom-pitoviana eo amin’ny samy Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. The organic law determines the modalities of application of the provisions of this Article, as well as the provisions for adjustment destined to favor the equality between the Decentralized Territorial Collectivities.La loi organique détermine les modalités d’application des dispositions du présent article, ainsi que les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les Collectivités Territoriales Décentralisées.
Ny lalàna no mamaritra mazava ny fepetra fisamboram-bola sy manapaka ny mety ho fananganana ny tahiry. The law specifies the conditions for loans and decides on the eventual creation of funds.La loi précise les conditions des emprunts et décide de la création éventuelle de fonds.
Ny lalàna no mamaritra: The law determines:La loi détermine :
- Ny fombafomba fampiasana ny tahiry fisamboram-bola avy any ivelany sy ny fanaraha-maso ataon’ny Antenimiera sy araka ny lalàna; - The modalities of utilization of the funds of external loans and of parliamentary and jurisdictional control;- Les modalités d’utilisation des fonds d’emprunts extérieurs et de contrôle parlementaire et juridictionnel ;
- Ny fomba fitondrana ny andraikitry ny tena manokana sy ara-bolan’ny fahefana momba ny fitantanam-bola, tompo-mariky ny fanodinkodinana ny vola nosamborina ary koa ny tsy fidiran’ny Fanjakana andraikitra amin’izany. - The regime of personal and pecuniary responsibility of the financial authorities who are authors of diversion of the funds of loans as well as that of the disengagement of the responsibility of the State.- Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des autorités financières auteurs de détournement des fonds d’emprunt ainsi que celui du désengagement de responsabilité de l'Etat.

Andaniny 91. Ny lalàna momba ny fandaharanasa no mamaritra ny tanjona kendrena amin’ny asa ataon’ny Fanjakana mikasika ny toekarena, tontolo iainana, sosialy ary fanajariana ny tany.

Article 91. The program laws determine the objectives of the action of the State in matters of economic, environmental, social and territorial development.

Article 91. Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action de l'Etat en matière économique, environnementale, sociale et d'aménagement du territoire.
Ny fepetra voalazan’ity andininy ity dia soritana mazava sy fenoina amin’ny alàlan'ny lalàna fehizoro. The provisions of this Article are specified and completed by an organic law.Les dispositions du présent article sont précisées et complétées par une loi organique.

Andaniny 92. Mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa no andinihan’ny Antenimiera ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.

Article 92. The Parliament examines the bill of the law of finance in the course of the second ordinary session.

Article 92. Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.
Ny Minisitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola no manomana ny volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ka eo ambany fahefan’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta no anaovany izany. Under the authority of the Prime Minister, Head of Government, the Ministers in charge of Finance and of the Budget prepare the bill of the law of finance.Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.
Manana fe-potoana enimpolo andro farafahabetsany ny Antenimiera handinihana izany. The Parliament is provided with a maximum time period of sixty days to examine it.Le Parlement dispose d'un délai maximum de soixante jours pour l'examiner.
Manana fe-potoana telopolo andro farahahabetsany manomboka eo amin’ny fotoana nanolorana ny volavolan-dalàna taminy ny Antenimierampirenena mba handinihana azy am-boalohany. Rehefa tsy naneho ny heviny tao anatin’izay fe-potoana izay izy, dia heverina ho toy ny efa nandany azy sahady ka dia atolotra ny Antenimierandoholona indray ilay volavolan-dalàna. The National Assembly is provided with a maximum time period of thirty days counting from the presentation of the bill to examine it in a first reading. Without having pronounced itself in this time period, it is deemed to have adopted it and the bill is transmitted to the Senate.L'Assemblée Nationale dispose d'un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du projet pour l'examiner en première lecture. Faute de s'être prononcée dans ce délai, elle est censée l'avoir adopté et le projet est transmis au Sénat.
Mitovy amin’izay fepetra izay ihany, dia manana fe-potoana dimy ambin’ny folo andro manomboka ny fampitana ny volavolan-dalàna ny Antenimierandoholona mba handinihany azy am-boalohany ary ny Antenimera tsirairay dia manana fe-potoana dimy andro hanaovany ny fandinihana azy manaraka. In the same conditions, it is provided for the first reading with a time period of fifteen days counting from the transmission of the bill, and each Assembly is provided with a time period of five days for each one of the subsequent readings.Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture d'un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet, et chaque Assemblée dispose d'un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.
Raha misy iray amin’ireo Antenimiera tsy maneho ny heviny tao anatin’ny fe-potoana voatondro, dia heverina ho toy ny efa nanao latsabato nanekena ilay rijan-teny natolotra ho dinihana izy. Without having pronounced itself within the given time period an Assembly is deemed to have voted favorably on the text to which it was referred.Faute par une Assemblée de s'être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.
Raha tsy nolanian’ny Antenimiera alohan’ny fiafaran’ny fotoam-pivoriana faharoa ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bola, dia ampidirina ao ny fanitsiana iray na maromaro neken’ny Antenimiera roa tonta. If the Parliament has not adopted the bill of the law of finance before the closure of the second session, the provisions of the bill may enter into force by way of ordinance including one or several of the amendments adopted by the two Assemblies.Si le Parlement n'a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.
Izay fanitsiana rehetra natao tamin’ilay volavolan-dalàna momba ny tetibola ka miteraka fitomboan’ny fandaniana na fihenan’ny loharanom-bolam-panjakana dia tsy maintsy ampiarahina amin’ny tolo-kevitra momba ny fampitomboana ny vola miditra na ny toekarena mifandanja amin’izany. Any amendment to the bill of the budget causing an increase in the expenditures or a diminution of the public resources must be accompanied by a proposal of augmentation of receipts or of equivalent economies.Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économie équivalente.
Raha tsy napetraka ara-potoana mba holaniana alohan’ny fiantombohan’ny taom-piasana ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana amin’ny taom-piasana iray, dia omena alàlana ny Praiminisitra ahazoany manao ny famoriana ny hetra ary manokatra amin’ny alàlan'ny didim-panjakana ny sorabola mifandraika amin’ireo asa nolaniana tamin’ny latsabato. If the bill of the law of finance of a fiscal year was not presented in a timely fashion to be adopted before the beginning of that fiscal year, the Prime Minister is authorized to receive the taxes and opens by decree the credits related to the services voted.Si le projet de loi de finances d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être adopté avant le début de cet exercice, le Premier Ministre est autorisé à percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Lalàna fehizoro no mamaritra ny fomba fankatoavana ny volavolan-dalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana. An organic law specifies the conditions for the adoption of the bill of the law of finance.Les conditions d'adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.

Andaniny 93. Ny Fitsarana momba ny Kaonty no manampy ny Antenimiera amin’ny fanaraha-maso ny asa ataon’ny Governemanta. Manampy ny Antenimiera sy ny Governemanta amin’ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ary koa amin’ny fanombanana ny politikam-panjakana izy. Amin’ny fifandraisany amin’ny vahoaka, izy dia mandray anjara amin’ny fampahafantarana ny olom-pirenena.

Article 93. The Court of Accounts assists the Parliament in the control of the action of the Government. It assists the Parliament and the Government in the control of the execution of the laws of finance as well as in the evaluation of the public policies. With its public reports, it contributes to the information of the citizens.

Article 93. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Ny kaontin’ny Fitondran-draharaham-panjakana dia tokony ho ara-dalàna sady marina. Manome endrika azo itokiana amin’ny vokatry ny fitantanany, ny fananany ary ny toe-bola izany. The accounts of the Public Administrations must be regular and sincere, and give a faithful image of the result of their administration, of their patrimony and of their financial situation.Les comptes des Administrations publiques doivent être réguliers et sincères, et donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

Andaniny 94. Ny Filohan’ny Repoblika no mifandray amin’ny Antenimiera amin’ny alàlan'ny hafatra tsy azo iadian-kevitra.

Article 94. The President of the Republic communicates with the Parliament by a message that does not give rise to any debate.

Article 94. Le Président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.

Andaniny 95. Ankoatra ireo raharaha ampisahanin’ny andininy hafa ao amin’ny Lalàmpanorenana azy dia :

Article 95. In addition to the issues that are directed to it by other Articles of the Constitution:

Article 95. Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution :
I- Ny lalàna no mametra ny fitsipika mikasika : The law establishes the rules concerning:I - La loi fixe les règles concernant :
1. ny zon’ny olom-pirenena sy ny antoka fototra nomena ny tsirairay, fikambanana, antoko politika ary ny vondrona hafa rehetra ho amin’ny fampiasana ny zo sy ny fahalalahana ary koa ny adidy aman’andraikitr’izy ireo ; 1. the civil rights and the fundamental guarantees granted to individuals, associations, political parties and to any other group for the exercise of the rights and the freedoms as well as their duties and obligations;1. les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux individus, associations, partis politiques et à tout autre groupement pour l'exercice des droits et des libertés ainsi que leurs devoirs et obligations ;
2. ny fifandraisana iraisam-pirenena ; 2. international relations;2. les relations internationales ;
3. ny zom-pirenena ; 3. nationality;3. la nationalité ;
4. ny Banky Foibe sy ny fomba ny famoaham-bola ; 4. the Central Bank and the regime of emission of the currency;4. la Banque Centrale et le régime d'émission de la monnaie ;
5. ny fivezivezen’ny olona ; 5. the circulation of persons;5. la circulation des personnes ;
6. ny fitsipika mikasika ny paika arahina amin’ny ady madio sy ny raharaham-barotra ; 6. the rules of civil and commercial procedure;6. les règles de procédure civile et commerciale ;
7. ny fitsipika mikasika ny paika arahina amin’ny ady atao amin’ny Fanjakana sy ny paika arahina amin’ny fitantanam-bolam-panjakana ; 7. the rules of administrative and financial procedure;7. les règles de procédure administrative et financière ;
8. ny famaritana ny heloka bevava sy ny heloka tsotra ary koa ny sazy ampiharina amin’izany, ny paika ady heloka, ny famotsoran-keloka ; 8. the determination of crimes and misdemeanors as well as the penalties applicable to them, the criminal procedure, amnesty;8. la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
9. ny fitsipika mikasika ny fifanoheran’ny lalàna sy ny an’ny fahefana ; 9. the rules relative to the conflicts of the laws and of the competences;9. les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;
10. ny fananganana rafi-pitsarana vaovao sy ny fahefana tandrify azy avy ary koa ny fandaminana sy ny fitsipika mifehy ny paika arahina izay ampiharina amin’izany ; 10. the creation of new orders of jurisdictions and their respective competences as well as their organization and the rules of procedure that are applicable to them;10. la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables ;
11. ny fandaminana ny fianakaviana, ny sata sy ny fizakan-jon’ny isam-batan’olona, ny fehin’ny fanambadiana, ny fandovana sy fanomezana ; 11. the organization of the family, the state and the capacity of persons, the matrimonial regimes, inheritance and gifts;11. l'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
12. ny fifehezana araka ny lalàna ny fitompoana, ny fizakà-manana, ny adidy ateraky ny zo isam-batan’olona sy ny ara-barotra ary ny fepetra ahazoana manaisotra amin’ny tompony ny fananany na ny fampiasana azy tsy azo lavina noho ny filan’ny besinimaro na ny famindrana ny fitompoana azy amin’ny Fanjakana ; 12. the juridical regime of property, of real rights, of civil and commercial obligations and the conditions in which assets may be subject to expropriation or to requisition for cause of public necessity or for transfers of property to the State;12. le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'Etat ;
13. ny fananganana ny sokajin’antokon-draharaham-panjakana ; 13. the creation of categories of public establishments;13. la création de catégorie d'établissements publics ;
14. ny sata sy ny fitondrana ny fizakan-tenan’ireo Oniversite, ary koa ny sata mifehy ny mpampianatra eny amin’ny fampianarana ambaratonga ambony ; 14. the status and the regime of autonomy of the Universities, as well as the status of the teachers of superior education;14. le statut et le régime d’autonomie des Universités, ainsi que le statut des enseignants de l'enseignement supérieur ;
15. ny sori-dàlana lehibe amin’ny fanomezan-danja ny fampianarana ambaratonga fototra sy faharoa ; 15. the grand orientations of development of primary and secondary education;15. Les grandes orientations de valorisation de l'enseignement primaire et secondaire ;
16. ny loharanon-karena iankinan’ny fiainam-pirenena; 16. the strategic resources;16. les ressources stratégiques ;
17. ny fandaminana sy ny fampandehanana ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ; 17. the organization and the functioning of the Decentralized Territorial Collectivities;17. l'organisation et le fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ;
18. ny sata manokan’ny Renivohitry ny Repoblika, ny ampahany sasantsasany amin’ny tanim-pirenena, ireo lapam-panjakana sy ireo trano isan’ny fananam-panjakana, ireo seranana sy ny zotram-pifamoivoizana, ireo seranam-piaramanidina, ary koa ny satan’ireo harena an-dranomasina ; 18. the particular status of the Capital of the Republic, of certain portions of the national territory, of the Palaces of State and other buildings belonging to the domain of the State, of the ports and of their hub and spoke networks, of the airports and the regime of the maritime resources;18. les statuts particuliers de la Capitale de la République, de certaines portions du territoire national, des palais d'Etat et autres bâtiments relevant du domaine de l'Etat, des ports et de leurs réseaux d'éclatement, des aéroports et le régime des ressources marines ;
19. ny karazana, ny fototra ary ny taha farany ambony amin’ny hetra sy haba any amin’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ; 19. the nature and the base of the taxes and assessments of the Decentralized Territorial Collectivities.19. la nature et l'assiette des impôts et taxes des Collectivités territoriales décentralisées.
20. ny Filankevitry ny Andrin’ny Mari-boninahitra Malagasy ; 20. the Council of the Malagasy National Order;20. le Conseil de l'Ordre National Malagasy ;
21. ny fanatsarana ny tanàna sy ny fonenana ; 21. urbanism and habitat;21. l'urbanisme et l'habitat ;
22. ny fepetra amin’ny fisitrahan’ny vahiny tany ; 22. the conditions of ownership of land by foreigners;22. les conditions de jouissance de terrains par les étrangers ;
23. ny fepetra famindrana amin’ny Fanjakana ny tany tsy nohamaintisamolaly ; 23. the conditions of transference to the State of the lands not valued;23. les conditions de transfert à l'Etat de terrains non mis en valeur.
24. ny fandaminana ny fampandehanana ary anjara raharahan’ny Fisafoan-draharaham-panjakana Ankapobe ary ireo rantsana hafa momba ny fanaraha-maso ny Fitondran-draharaham-panjakana. 24. the organization, the functioning and the attributions of the General Inspection of the State and of the other organs of control of the Administration;24. l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'Inspection Générale de l'Etat et des autres organes de contrôle de l'Administration ;
II- Ny lalàna no mamaritra ny foto-kevitra ankapobe momba : II- The law determines the general principles:II- La loi détermine les principes généraux :
1. ny fandaminana ny fiarovam-pirenena sy ny fampiasan’ireo manam-pahefana sivily ny Foloalindahy na ny Hery mpitandro ny filaminana ; 1. of the organization of the national defense and of the use of the Armed Forces or of the Forces of Order by the civil authorities;1. de l'organisation de la défense nationale et de l'utilisation des Forces armées ou des Forces de l'ordre par les autorités civiles ;
2. ny sata ankapobe mifehy ny mpiasam-panjakana sivily sy miaramila eto amin'ny Firenena ary ny mpiasam-panjakana any amin’ny faritra; 2. the general status of the civil and military functionaries of the State and of the territorial functionaries;2. du statut général des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux;
3. ny lalàna mifehy ny asa, ny zo sendikaly, ny zo hitokona ary ny fitsinjovana ara-tsosialy ; 3. of the right to work, of the syndical right, of the right to strike and of social welfare;3. du droit du travail, du droit syndical, du droit de grève et de la prévoyance sociale ;
4. ny famindrana ny fananan’ny orinasa na antokon-draharaha miankina amin’ny Fanjakana amin’olon-tsotra na ny mifamadika amin’izany ; 4. of the transfer of property of an enterprise or of an organ from the public sector to the private sector and vice versa;4. des transferts de propriété d'entreprise ou d'organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;
5. ny fandaminana na ny fampandehanana ny sehatrasa samihafa misahana lalàna, toekarena, sosialy ary kolontsaina ; 5. of the organization or of the functioning of the different sectors of juridical, economical, social and cultural activity;5. de l'organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d'activité juridique, économique, sociale et culturelle;
6. ny fiarovana ny tontolo iainana. 6. of the protection of the environment.6. de la protection de l'environnement.
III- Ny fivorian’ny Antenimiera roa tonta mitambatra ho Kongresy irery, amin’ny alàlan'ny latsabato iandanian’ny antsasa-manilan’ny mpikambana rehetra ao anatiny, no afaka manome alàlana hamakiana ady amin’ny firenen-kafa. III- The declaration of war may only be authorized by the Parliament meeting in Congress by the absolute majority of all the members composing it.III- La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement réuni en Congrès à la majorité absolue de tous les membres le composant.

Andaniny 96. Ny volavolan-dalàna sy ny tolo-dalàna rehetra dia dinihin’ny Antenimiera nandray azy voalohany vao ampitaina any amin’ny Antenimiera ankilany. Ifandimbiasan’ny Antenimiera roa tonta ny ady hevitra mandra-pisian’ny fandaniana rijan-teny tokana.

Article 96. Any bill or proposal of law is examined in first reading by the Assembly before which it was presented and then transmitted to the other Assembly. The discussion takes place successively in each Assembly until the adoption of a unique text.

Article 96. Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l'Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre Assemblée. La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte unique.
Raha toa ka tsy mety lany ny volavolan-dalàna na tolo-dalàna iray rehefa nodinihin’ny Antenimiera tsirairay indroa ka misy tsy fifanarahan-kevitra tamin’izy roa tonta, na rehefa nodinihin’ny Antenimiera tsirairay indray mandeha rehefa nanambara ny fisian’ny hamehana ny Governemanta, dia afaka mandray fanapahan-kevitra ny Praiminisitra hamory vaomiera ikambanana isasahana izay ampiandraiketina fanolorana rijan-teny momba ireo fepetra mbola iadian-kevitra. Ny rijan-teny novolavolan’io vaomiera ikambanana io dia azon’ny Governemanta atolotra ny Antenimiera roa tonta mba hankatoavina. Tsy misy fanitsiana azo raisina raha tsy nahazoana ny faneken’ny Governemanta. When following a disagreement between the two Assemblies, a bill or a proposal of law could not be adopted after two readings by each Assembly or if the Government has declared urgency, after a sole reading by each one of them, the Prime Minister has the faculty to initiate the meeting of a mixed joint commission in charge of proposing a text on the provisions still in discussion. The text elaborated by the joint commission may be submitted by the Government for approval to the two Assemblies. No amendment is receivable without the agreement of the Government.Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adoptée après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'elle, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Raha toa ka tsy afaka mandany rijan-teny tokana iombonana ny vaomiera na tsy nolaniana araka ireo fepetra voalaza ao amin’ny andalana etsy aloha ilay rijan-teny, dia ny Antenimierampirenena, amin’ny alàlan'ny latsabato iandanian’ny antsasa-manilan’ny mpikambana ao aminy no manapa-kevitra farany. If the commission does not reach the adoption of a common text or if this text is not adopted within the conditions specified in the preceding paragraph, the National Assembly decides definitively by the absolute majority of the members composing it.Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.

Andaniny 97. Manana endrika didy amam-pitsipika ny raharaha hafa tsy tafiditra ao anatin'ny faritra sahanin'ny lalàna. Azo ovàna amin’ny alàlan'ny didim-panjakana izay avoaka rehefa milaza ny heviny ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ireo rijan-teny miendrika lalàna tafiditra ao anatin'izany raharaha izany.

Article 97. The matters other than those that are of the domain of the law have a regulatory character. The texts of legislative form intervening in these matters may be modified by decree taken after the opinion of the High Constitutional Court.

Article 97. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour Constitutionnelle.
Ireo rijan-teny miendri-dalàna mety ho raisina, rehefa manan-kery ity Lalàmpanorenana ity dia tsy azo ovàna amin’ny alàlan'ny didim-panjakana raha tsy nambaran’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana fa miendrika didy amam-pitsipika izany araka ny voalazan’ny andalana etsy aloha. Those of these texts that would intervene after the entry into force of this Constitution may only be modified by decree if the High Constitutional Court has declared that they have a regulatory character in virtue of the preceding paragraph.Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Andaniny 98. Ny Governemanta, raha manamby ny andraikitra araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-100 etsy ambany, dia afaka mitaky amin’ny Antenimiera tsirairay mba hanapa-kevitra avy amin’ny alàlan’ny latsabato tokana mikasika ny fepetra manontolo na ampahany voalazan’ny rijan-teny iadian-kevitra :

Article 98. The Government, by engaging its responsibility within the conditions specified in Article 100 below, may demand of each one of the Assemblies to pronounce themselves by a sole vote on all or on part of the provisions of the texts in discussion:

Article 98. Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :
- mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana, raha toa ka voatolotra valo amby efapolo ora mialoha ny fisokafan’ny fivoriana ireo rijan-teny ireo ; - at the moment of the extraordinary sessions, provided that these texts have been deposited within forty-eight hours of the opening of the sessions;- lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l'ouverture de la session ;
- ao anatin’ny valo andro farany amin’ny fotoam-pivoriana ara-potoana tsirairay avy. - in the last eight days of each one of the ordinary sessions.- dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

Andaniny 99. Ao anatin’ny telopolo andro nanendrena azy no anoloran’ny Praiminisitra ny fandaharan’asany momba ny fampiharana ny politika ankapoben’ny Fanjakana amin’ny Antenimiera izay afaka manome tolo-kevitra.

Article 99. Within the thirty days of his appointment, the Prime Minister presents his program for implementing the general policy of the State to the Parliament, which can emit suggestions.

Article 99. Dans les trente jours de sa nomination, le Premier Ministre présente son programme de mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat au Parlement qui peut émettre des suggestions.
Raha tsapan’ny Governemanta eo am-panatanterahana ny asa fa misy fanovàna fototra tokony hatao amin’io fandaharanasa io, dia entin’ny Praiminisitra eny amin’ny Antenimierampirenena izay afaka manome tolo-kevitra izany fanovàna izany. If, in the course of the execution, the Government estimates that fundamental modifications of this program prove necessary, the Prime Minister submits those modifications to the National Assembly, which may emit suggestions.Si, en cours d'exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avèrent nécessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications à l'Assemblée Nationale qui peut émettre des suggestions.

Andaniny 100. Aorian’ny fandinihana nataon’ny Filankevitry ny Minisitra, dia azon’ny Praiminisitra atao ny manamby ny andraikitry ny Governemantany amin’ny fametrahana fangataham-pitokisana.

Article 100. The Prime Minister, after deliberation in the Council of Ministers, may engage the responsibility of his government by posing the question of confidence.

Article 100. Le Premier Ministre, après délibération en Conseil des Ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.
Tsy azo atao ny fandatsa-bato raha tsy afaka valo amby efapolo ora aorian’ny fametrahana ny fangataham-pitokisana. Raha toa ka ny antsasa-manilan’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena no mitsipaka ny fangataham-pitokisana dia mametraka ny fialany amin’ny Filohan’ny Repoblika ny Governemanta. The vote can only take place forty-eight hours after the presentation of the question. If he is defeated by two-thirds of the members composing the National Assembly, the Government remits its resignation to the President of the Republic.Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S'il est mis en minorité par les deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.
Ny Filohan’ny Repoblika no manendry ny Praiminisitra araka ny andininy faha-54. The President of the Republic appoints a Prime Minister in accordance with Article 54.Le Président de la République nomme un Premier Ministre conformément à l'article 54.

Andaniny 101. Isaky ny fiandohan’ny fivoriana ara-potoana voalohany no anoloran’ny Governemanta amin’ny Antenimierampirenena ny tatitra momba ny fanatanterahana ny fandaharanasany.

Article 101. At the beginning of each first ordinary session, the Government presents to the National Assembly a report on the execution of its program.

Article 101. En début de chaque première session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée Nationale un rapport d'exécution de son programme.
Arahina adihevitra mahakasika ny asan’ny Governemanta sy ny fanombanana ny politikam-panjakana ny fanolorana. The presentation will be followed by a debate on the results of the actions of the Government and the evaluation of the public policies.La présentation sera suivie d'un débat portant sur les résultats des actions du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques.

Andaniny 102. Ny fomba ampiasain’ny Antenimiera ahafantarany ny asa sahanin’ny Governemanta dia ny fanontaniana am-bava, ny fanontaniana an-tsoratra, ny fanadinana hentitra ary ny fampiasana ny vaomiera mpanao famotorana.

Article 102. The means of information of the Parliament concerning the governmental action are the oral question, the written question, the interpellation, and the commission of inquiry.

Article 102. Les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, l'interpellation, et la commission d'enquête.
Fivoriana iray isaky ny dimy ambin’ny folo andro farafahakeliny, ka anatin’izany ny fivoriana atao mandritra ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana voalazan’ny andininy faha 76 dia atokana ho an’ny fanontanian’ireo mpikambana ao amin’ny Antenimiera sy ireo valiny avy amin’ny Governemanta . One session per fortnight at least, inclusively during the extraordinary sessions specified in Article 76, is reserved for the questions of the members of the Parliament and to the responses of the Government.Une séance par quinzaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 76, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Fivoriana telo andro isam-bolana no atokana ho amin’ny lahadinika izay notapahin’ny Antenimiera tsirairay araka ny fitarihan’ny vondron’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimiera voakasika ary koa avy ny an’ny vodron’ireo vitsy an’isa. Three days of sittings per month are reserved for an agenda ordered by each Assembly on the initiative of the groups of the opposition of the interested Assembly as well as on that of the minority groups.Trois jours de séance par mois sont réservés à un ordre du jour arrêté par chaque Assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'Assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.

Andaniny 103. Azon’ny Antenimierampirenena atao ny maneho tsy fankasitrahana ny andraikitry ny Governemanta amin’ny alàlan'ny latsabato fitsipaham-pitokisana.

Article 103. The National Assembly may place in question the responsibility of the Government by the vote of a motion of censure.

Article 103. L'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Tsy azo raisina anefa ny tolo-kevitra toy izany raha tsy ny antsasaky ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena no manao sonia azy. Valo amby efapolo ora aorian’ny fametrahana ny tolo-kevitra hotapahina vao azo atao ny latsabato. Such a motion is only receivable if it is signed by half of the members composing the National Assembly. The vote can only take place forty-eight hours after the presentation of the motion.Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion.
Tsy lany ny fitsipaham-pitokisana raha tsy ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena no mankato azy. The motion is only adopted if it is voted by two-thirds of the members composing the National Assembly.La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
Raha lany izany fitsipaham-pitokisana izany dia mametraka ny fialany amin’ny Filohan’ny Repoblika ny Governemanta . If the motion is adopted, the Government remits its resignation to the President of the Republic; it will then proceed to the appointment of a Prime Minister within the conditions specified in Article 54 above.Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République ; il sera procédé à la nomination d'un Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 54 ci-dessus.

Andaniny 104. Ny Antenimiera amin’ny alalan’ny latsa-bato ataon’ny antsasa-manilan’ny mpikambana mandrafitra ny Antenimiera tsirairay dia afaka mamindra ny fahefany amin’ny Filohan’ny Repoblika hanao lalàna mandritra ny fotoana voafetra sy mikasika toe-javatra voafaritra.

Article 104. The Parliament, by a vote of the absolute majority of the members composing each Assembly, may delegate its power to legislate to the President of the Republic during a limited time and for a determined object.

Article 104. Le Parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé.
Ny fanomezam-pahefana dia manome alàlana ny Filohan’ny Repoblika handray fepetra amin’ny ankapobeny momba ny toe-javatra mahakasika ny sehatry ny lalàna, amin’ny alalan’ny hitsivolana raisina eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra. The delegation of power authorizes the President of the Republic to take, by ordinance in the Council of Ministers, measures of general impact on matters arising in the domain of the law.La délégation de pouvoir autorise le Président de la République à prendre, par ordonnance en Conseil des Ministres, des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi.
ZANA-DOHATENY III
NY AMIN’NY FILANKEVITRA ARA-TOEKARENA, ARA-TSOSIALY ARY ARA-KOLONTSAINA
SUB-TITLE III
OF THE ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL COUNCIL
SOUS-TITRE III
DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Andaniny 105. Ny Filankevitra ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolontsaina izay ampakaran’ny Governemanta raharaha, no manome ny heviny mikasika ny volavolan-dalàna, hitsivolana na didim-panjakana ary koa mikasika ireo tolo-dalàna izay naroso hodinihiny.

Article 105. The Economic, Social and Cultural Council, referred to the matter by the Government, gives its opinion on the bills of law, of ordinance or of decree as well as on the proposals of laws that are submitted to it.

Article 105. Le Conseil économique, social et culturel, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Manam-pahefana izy handinika ny volavolà sy tolo-dalàna manana endrika ar-toekarena ara-tsosialy ary ara-kolontsaina ankoatra ny lalàna momba ny fitantanam-bolam-panjakana. Afaka mandray amin’ny alalan’ny tenany manokana ireo fandinihana na famotopotorana rehetra mikasika ireo raharaha ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolontsaina izy. Ampitaina any amin’ny Filohan’ny Repoblika ny tatitra ataony. It is competent to examine the bills and the proposals of law with an economic, social and cultural character with the exclusion of the laws of finance. It may undertake, on its own initiative, all studies or inquiries related to economic, social and cultural questions. Its reports are transmitted to the President of the Republic.Il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel à l'exclusion des lois de finances. Il peut entreprendre, de sa propre initiative, toutes études ou enquêtes se rapportant aux questions économique, sociale et culturelle. Ses rapports sont transmis au Président de la République.
Ny firafitra, ny anjara raharaha ary ny fampandehanana ny Filan-kevitra ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolontsaina dia Ferana amin’ny alalan’ny lalàna fehizoro. An organic law establishes the composition, the attributions and the functioning of the Economic, Social and Cultural Council.La composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil économique, social, et culturel sont fixés par une loi organique.
ZANA-DOHATENY IV
NY AMIN’NY FITSARANA
SUB-TITLE IV
OF THE JURISDICTIONAL MATTERS
SOUS-TITRE IV
DU JURIDICTIONNEL
TOKO VOALOHANY
Ny amin'ny fe-kevitra fototra
CHAPTER I
Of the Fundamental Principles
CHAPITRE PREMIER
Des principes fondamentaux

Andaniny 106. Eto amin’ny Repoblikan’i Madagasikara, ny Fitsarana Tampony, ny Fitsarana Ambony sy ireo fitsarana miankina aminy ary koa ny Fitsarana Avo no mitsara araka ny Lalàmpanorenana sy araka ny lalàna, amin’ny anaran’ny Vahoaka Malagasy.

Article 106. In the Republic of Madagascar, justice is rendered, in accordance with the Constitution and the law, in the name of the Malagasy People, by the Supreme Court, the Courts of Appeal and the jurisdictions that are attached to them as well as to the High Court of Justice.

Article 106. Dans la République de Madagascar, la justice est rendue, conformément à la Constitution et à la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprême, les Cours d’Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice.

Andaniny 107. Ny Filohan’ny Repoblika no miantoka ny fahaleovantenan’ny fitsarana.

Article 107. The President of the Republic is guarantor of the independence of justice.

Article 107. Le Président de la République est garant de l'indépendance de la justice.
Amin’izany izy, dia ampian’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara izay izy no Filohany. To this end, he is assisted by a Superior Council of the Magistrature of which he is the President.A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le Président.
Ny Minisitra misahana ny Fitsarana no Filoha lefitra. The Minister in charge of Justice is Vice President of it.Le Ministre chargé de la Justice en est le Vice-président.
Ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara, rantsa-mangaika miandraikitra ny fiarovana, ny fitantanana ny fiainan’ny mpiasa manao ho anton-draharaha ny asa sy ny famaizana ny mpitsara no miandraikitra ny : The Superior Council of the Magistrature, organ of safeguarding, of administration of career and of sanction of the Magistrates, is responsible for:Le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction des Magistrats, est chargé de :
- fitandroana indrindra indrindra ny fanajana ny lalàna sy ireo fepetra raketin’ny sata mifehy ny Mpitsara, - seeing to, notably, the respect for the law and the provisions of the Statute of the Magistrature;- veiller notamment au respect de la loi et des dispositions du statut de la Magistrature,
- fanaraha-maso ny fanajana ny fitsipika momba ny fitandroana ny hasin’ny asa amin’ny maha mpitsara , - controlling the respect for the ethical rules by the Magistrates;- contrôler le respect des règles déontologiques par les Magistrats,
- fanomezana torolàlana hanatsarana ny fomba fitantanan-draharaham-pitsarana, indrindra amin’izay mikasika ny fepetra eo amin’ny lafin’ny lalàna na didy amam-pitsipika mikasika ny antokom-pitsarana sy ny Mpitsara. - presenting recommendations on the administration of Justice, notably in that which concerns the measures of legislative or regulatory order relative to the jurisdictions and to the Magistrates.- présenter des recommandations sur l'administration de la Justice, notamment en ce qui concerne les mesures d’ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux Magistrats.
Ny mambra ao amin’ny Governemanta, ny Antenimiera, ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna, ny Lehiben’ny Fitsarana ary koa ny fikambanana natsangana ara-dalàna dia afaka mitondra ny raharaha manoloana ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara. The members of the Government, the Parliament, the High Council for the Defense of the Democracy and the State of Law, the Heads of Court as well as the associations legally constituted may refer matters to the Superior Council of the Magistrature.Les membres du Gouvernement, le Parlement, le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit, les Chefs de Cour ainsi que les associations légalement constituées peuvent saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ny fitsipika mikasika ny fandaminana, ny fampandehanana ary ny anjara raharahan’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara dia ferana amin’ny alàlan'ny lalàna fehizoro. An organic law establishes the rules relative to the organization, the functioning and the attributions of the Council.Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil sont fixées par une loi organique.

Andaniny 108. Eo amin’ny asam-pitsarana sahaniny dia mahaleotena ny Mpitsara mpamoaka didy, ny mpitsara sy mpitsara mpanampy ka ny Lalàmpanorenana sy ny lalàna ihany no mifehy azy ireo.

Article 108. In their jurisdictional activities, the presiding Magistrates, the judges and assessors are independent and they are only submitted to the Constitution and the law.

Article 108. Dans leurs activités juridictionnelles, les Magistrats du siège, les juges et assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi.
Amin'izany, ankoatra ny toe-javatra voalazan’ny lalàna ary na dia eo aza ny fahefana ara-pitsipi-pifehezana, dia tsy azo tohintohinina na amin’ny fomba inona na amin’ny fomba inona izy ireo amin’ny asam-pitsarana ataony ho fisahanana ny andraikiny As such, except for the cases specified by the law and under reserve of the disciplinary power, they may not in any matter, be interfered with in the exercise of their functions.A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions.

Andaniny 109. Ny mpitsara mpamoaka didy dia tsy azo hetsehina amin’ny toerany ; manao ny asa mifanentana amin’ny toerana tokony hisy azy araka ny laharany ; tsy azo afindra toerana raha tsy misy fanekena avy aminy afa-tsy hoe misy antony ilàna izany amin’ny asa, voamarin’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara ara-dalàna.

Article 109. The presiding Magistrates are irremovable; they occupy the positions of which they are titular members by virtue of their grade; they may not receive without their consent, any new assignment, except necessity of service duly declared by the Superior Council of the Magistrature.

Article 109. Les Magistrats du siège sont inamovibles; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle, sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Andaniny 110. Ny Mpitsara ao amin’ny Fampanoavana dia fehezin’ny ambaratongam-pahefana ; na izany aza anefa, ao amin’ny fehin-teny na fitakiana am-bava ataony, dia izay feon’ny fieritreretany sy araka ny lalàna no mibaiko azy. Mampiasa ireo mpiandraikitra ny fikarohana fandikan-dalàna izay ahafahany manara-maso ny asa sy ny fampandehanan-draharaha izy.

Article 110. The Magistrates of the public ministry are submitted to the hierarchical subordination; nevertheless, in their oral pleadings or claims, they act according to their own conviction and in accordance with the law. They are provided with the judicial police of which they can control the activities and the functioning.

Article 110. Les Magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique ; toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi. Ils disposent de la police judiciaire dont ils peuvent contrôler les activités et le fonctionnement.
Ny fangatahana azy ireo hanatanteraka zavatra hita miharihary fa mifanohitra amin’ny lalàna dia mitarika fanasaziana araka ny lalàna ho an’ireo mpampanao izany. The fact of their enjoining to accomplish acts that are manifestly contrary to the law, results in, concerning these solicitors, the sanctions specified by the law.Le fait de leur enjoindre d’accomplir des actes qui sont manifestement contraires à la loi entraine pour les solliciteurs des sanctions prévues par la loi.

Andaniny 111. Ny fanaovana ny asa maha Mpitsara dia tsy azo ampirafesina amin’ny asa sahanina eo anivonà antoko politika sy eo anivon’ny Governemanta, amin’ny asa fanatanterahana andraikitry ny olom-boafidy eo anivon’ny vahoaka na izay rehetra mety ho fisahanana asa aman-draharaha ahazoam-bola, afa-tsy ny asa fampianarana.

Article 111. The exercise of the functions of Magistrate is incompatible with any activity within a political party and the Government, the exercise of any elective public mandate or of any other paid professional activity, with the exception of teaching activities.

Article 111. L' exercice des fonctions de Magistrat est incompatible avec toute activité au sein d’un parti politique et du Gouvernement, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception des activités d’enseignement.
Ny mpitsara amperinasa rehetra dia tsy mahazo maka fiandaniana ara-politika. Any Magistrate in office is submitted to the obligation of political neutrality.Tout Magistrat en exercice est soumis à l'obligation de neutralité politique.
Ny mpitsara misahana andraikitra maha olom-boafidy dia heverina ho toy ny nafindra hanao asa hafa. Any Magistrate exercising an elective public mandate is placed, of office, in a position of detachment from office.Tout Magistrat exerçant un mandat public électif est placé d’office en position de détachement.

Andaniny 112. Ny Fisafoan-draharaha Ankapoben’ny Fitsarana, ahitana ny solontenan’ny Antenimiera, ny solontenan’ny Governemanta ary ny solontenan’ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna ary ny solontenan’ny Mpitsara no miandraikitra ny fanaraha-maso ny fanajana ny fitsipika manokana momba ny fitandroana ny hasin’ny asa amin’ny maha Mpitsara, ary koa ny fihetsika ataon’ny mpiasan’ny fitsarana.

Article 112. The General Inspection of Justice, composed of representatives of the Parliament, of representatives of the government, of representatives of the High Council for the Defense of the Democracy and the State of Law, and of the representatives of the Magistrature, is in charge of controlling the respect for the ethical rules particular to the Magistrates, as well as the actions of the personnel of justice.

Article 112. L' Inspection Générale de la Justice, composée de représentants du Parlement, de représentants du Gouvernement, de représentant du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit, et de représentants de la Magistrature, est chargée de contrôler le respect des règles déontologiques particulières aux Magistrats, ainsi que les agissements du personnel de la justice.
Miankina amin’ny Fiadidiana ny Repoblika izy. It is attached to the Presidency of the Republic.Elle est rattachée à la Présidence de la République.
Ny Filohan’ny Repoblika, ny Antenimiera, ny Governemanta, ny Lehiben’ny Fitsarana, ny fikambanana natsangana ara-dalàna ary ny olona rehetra manana tombontsoa amin’izany dia afaka mitondra fitarainana manoloana ny Fisafoan-draharaha ankapobe ny Fitsarana. The President of the Republic, the Parliament, the Government, the Heads of Court, the legally constituted associations and any person justifying an interest can refer matters to the General Inspection of Justice.Le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement, les Chefs de Cour, les associations légalement constituées et toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir l'Inspection Générale de la Justice.
Ny fitsipika mikasika ny fandaminana, ny fampandehanana ary ny anjara raharahan’ny Fisafoan-draharaha ankapobe ny Fitsarana dia ferana amin’ny alàlan'ny lalàna. The law establishes the rules relative to the organization, the functioning and the attributions of the General Inspection of Justice.Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de l'Inspection Générale de la Justice sont fixées par la loi.

Andaniny 113. Ny Filan-kevi-pirenena momba ny Fitsarana, rantsa-mangaika fakan-kevitra ahitana ny Filoha Voalohany ao amin’ny Fitsarana Tampony, Filoha, ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony, sy ireo Lehiben’ny Fitsarana Ambony sy Fitsarana Tampony, ny solontenan’ny fahefana mpanatanteraka, ny fahefana mpanao lalàna, ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara, ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna ary ny mpiasan’ny fitsarana amin’ny ankapobeny. Amin’izany, izy dia afaka manolotra amin’ny Governemanta ny fepetra eo amin’ny lafiny lalàna na didy amam-pitsipika mikasika ny fandaminana sy fampandehanana ny antokom-pitsarana, ny sata mifehy ny Mpitsara sy ny mpiasan’ny fitsarana.

Article 113. The National Council of Justice, is a consultative organ composed of the First President of the Supreme Court, President, of the Procurator General of the Supreme Court, of the Heads of Court, of the representatives of the executive power, of the legislative power, of the High Constitutional Court, of the Superior Council of the Magistrature, of the High Council for the Defense of the Democracy and the State of Law, and of the auxiliaries of justice in general. As such, it may propose to the Government measures of legislative or regulatory order relative to the organization and to the functioning of the jurisdictions, to the status of the Magistrates and the status of the auxiliaries of justice.

Article 113. Le Conseil National de la Justice, organe consultatif composé du Premier Président de la Cour Suprême, Président, du Procureur général de la Cour Suprême, des Chefs de Cours, de représentants du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, de la Haute Cour Constitutionnelle, du Conseil Supérieur de la Magistrature, du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit, et des auxiliaires de la justice en général. A ce titre, il peut proposer au Gouvernement des mesures d’ordre législatif ou règlementaire relatives à l'organisation et au fonctionnement des juridictions, au statut des Magistrats et des auxiliaires de la justice.
Ny fitsipika mikasika ny fandaminana, ny fampandehanana ary ny anjara raharahan’ny Filankevi-pirenena momba ny Fitsarana dia ferana amin’ny alàlan'ny lalàna. The law establishes the rules relative to the organization, to the functioning and to the attributions of the National Council of Justice.Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil National de la Justice sont fixées par la loi.
TOKO II
Ny amin'ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana
CHAPTER II
Of the High Constitutional Court
CHAPITRE II
De la Haute Cour Constitutionnelle

Andaniny 114. Misy mpikambana sivy ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana. Ny fe-potoana iasany dia fito taona tsy azo havaozina.

Article 114. The High Constitutional Court is composed of nine members. Their mandate is of seven years non-renewable.

Article 114. La Haute Cour Constitutionnelle comprend neuf membres. Leur mandat est de sept ans non renouvelable.
Mpikambana telo amin’izy ireo no tendren’ny Filohan’ny Repoblika, roa fidin’ny Antenimierampirenena, roa fidin’ny Antenimierandoholona, ary roa fidin’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara. Three of the members are appointed by the President of the Republic, two are elected by the National Assembly, two by the Senate, and two are elected by the Supreme Council of the Magistrature.Trois des membres sont nommés par le Président de la République, deux sont élus par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia fidin’ny mpikambana amin’ireo mpikambana ao amin’io Fitsarana io. The President of the High Constitutional Court is elected by and from among the members of that Court.Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est élu par et parmi les membres de ladite Cour.
Izany fifidianana izany ary koa ny fanendrena ny mpikambana hafa dia toavina amin’ny alàlan'ny didim-panjakana raisin’ny Filohan’ny Repoblika. This election as well as the appointment of the other members are declared by decree of the President of the Republic.Cette élection ainsi que la désignation des autres membres sont constatées par décret du Président de la République.

Andaniny 115. Ny asa maha mpikambana ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia tsy azo ampirafesina amin’ny asan’ny mpikambana ao amin’ny Governemanta, ao amin’ny Antenimiera, amin’izay rehetra andraikitra maha olom-boafidim-bahoaka eo anivon’ny vahoaka, amin'izay rehetra asa aman-draharaha hafa ahazoam-bola afa-tsy ny asa fampianarana, ary koa ny asa aman-draharaha rehetra eo anivon’ny antoko politika na eo anivon’ny sendikà .

Article 115. The functions of member of the High Constitutional Court are incompatible with those of member of the Government, of the Parliament, with any elective public mandate, any other paid professional activity, except for teaching activities, as well as any activity within a political party or a trade-union.

Article 115. Les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement, du Parlement, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception des activités d'enseignement, ainsi que toute activité au sein d'un parti politique ou d'un syndicat.

Andaniny 116. Ankoatra ny raharaha ampisahanin’ny andininy hafa ao amin’ny Lalàmpanorenana, ary araka ny fepetra voalazan’ny lalàna fehizoro dia ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana no :

Article 116. In addition to the issues that are directed to it by other Articles of the Constitution, the High Constitutional Court, within the conditions established by an organic law:

Article 116. Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :
1. mitsara raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana ireo fifanekena, lalàna, hitsivolana, ary ireo didy amam-pitsipika mahaleotena ; 1. decides on the conformity with the Constitution of the treaties, of the laws, of the ordinances, and of the autonomous regulations;1. statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes;
2. mandamina ny fifanolanana ara-pahefana eo amin’ny Andrim-panjakana roa na maromaro, na eo amin’ny Fanjakana sy ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana iray na maromaro na eo amin’ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana roa na maromaro ; 2. rules on the conflicts of competence between two or more Institutions of the State or between the State and one or more Decentralized Territorial Collectivities or between two or more Decentralized Territorial Collectivities;2. règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées ou entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales Décentralisées;
3. mitsara raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana ny fanapahana sy didy amam-pitsipika nankatoavin’ny Vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ; 3. decides on the conformity with the Constitution and with the organic laws, of the deliberations and of the regulatory acts adopted by the Decentralized Territorial Collectivities;3. statue sur la conformité à la Constitution des délibérations et des actes réglementaires adoptés par les Collectivités Territoriales Décentralisées ;
4. mitsara ny raharaha mikasika ny fizotry ny fitsapan-kevi-bahoaka, ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika ary ny fifidianana solombavambahoaka sy ny loholona ; 4. decides on the disputes of the operations of referendum, of the election of the President of the Republic and of the elections of the Deputies and Senators;4. statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président de la République et des élections des députés et sénateurs ;
5. manambara ny vokatra ofisialin’ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika, solombavambahoaka ary ny fakana ny hevitra amin’ny alàlan'ny fitsapan-kevi-bahoaka. 5. proclaims the official result of the presidential and legislative elections and of the consultations by referendum.5. proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendum.

Andaniny 117. Ny Filohan’ny Repoblika dia mandroso ny lalàna fehizoro sy ny lalàna ary ny hitsivolana hodinihin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana izay manapaka raha mifanaraka amin'ny Lalàmpanorenana, alohan’ny amoahana azy ireo hanan-kery.

Article 117. Before their promulgation, the organic laws, the laws and the ordinances are obligatorily submitted by the President of the Republic to the High Constitutional Court which decides on their conformity with the Constitution.

Article 117. Avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le Président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution.
Ny fepetra nambara fa tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana dia tsy azo avoaka hanan-kery. Raha izany no miseho, ny Filohan’ny Repoblika dia afaka manapaka, na hamoaka hanan-kery ireo fepetra hafa amin’ilay lalàna na ilay hitsivolana, na mandroso ny rijan-teny manontolo amin’ny fanapahana ataon’ny Antenimiera na ny Filankevitry ny Minisitra indray, araka ny trangan-javatra, na koa tsy hamoaka azy hanan-kery. A provision judged unconstitutional may not be promulgated. In this case, the President of the Republic may decide, either to promulgate the other provisions of the law or of the ordinance, or to submit the entire text to a new deliberation of the Parliament or of the Council of Ministers according to the case, or not to proceed with the promulgation.Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des Ministres selon le cas, soit de ne pas procéder à la promulgation.
Amin’ireo trangan-javatra voalaza etsy ambony ireo, ny fampakaran-draharaha eo amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia mampihantona ny fe-potoana tokony hamoahana ny lalàna hanan-kery. Ny fitsipika anatin’ny Antenimiera tsirairay dia aroso hamarinina raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana alohan’ny hampiharana azy. Ny fepetra nambara fa tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana dia tsy azo ampiharina. In the cases specified above, the referral of the High Constitutional Court to the matter suspends the time period for the promulgation of the laws. The internal regulations of each Assembly are submitted to the control of constitutionality prior to their application. A provision judged unconstitutional may not be applied.Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois. Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.

Andaniny 118. Ny Lehiben’ny Andrim-panjakana na ny ampahaefatry ny mpikambana ao amin’ny iray amin’ireo Antenimiera roa tonta na ny rantsa-mangaika ao amin’ny Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana na ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna dia afaka mandroso rijan-teny miendrika lalàna na fitsipika, ary koa izay rehetra anton-javatra tafiditra amin’ny fahefan’ny Fisarana Avo momba ny Lalàmpanorenana mba hohamarinina ny fifanarahany amin’ny Lalàmpanorenana.

Article 118. A Head of an Institution or one-quarter of the members composing one of the Parliamentary Assemblies or the organs of the Decentralized Territorial Collectivities or the High Council for the Defense of Democracy and of the State of Law may refer to the Constitutional Court, for control of constitutionality, any text with legislative or regulatory value as well as all matters falling into its competence.

Article 118. Un Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.
Raha misy mpiady manasingana fifanoherana amin’ny Lalàmpanorenana eo anatrehan’ny Fitsarana, dia mampihantona ny fizotry ny raharaha io fitsarana io ary mampakatra ny raharaha eo amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ao anatin’ny iray volana. If, before a jurisdiction, a party raises an exception of unconstitutionality, that jurisdiction postpones its decision and refers the matter to the High Constitutional Court which decides within the time period of one month.Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d'un mois.
Torak’izany raha misy mpiady milaza eo anatrehan’ny fitsarana fa misy fepetra ao amin’ny rijan-tenin-dalàna na fitsipika manohintohina ny zo fototra ananany eken’ny Lalàmpanorenana dia mampiato ny fizotry ny raharaha io fitsarana io araka ny fepetra voalazan’ny andalana etsy aloha. In the same way, if before a jurisdiction, a party maintains that a provision of a legislative or regulatory text infringes their fundamental rights recognized by the Constitution, that jurisdiction postpones its decision within the same conditions as in the previous paragraph.De même, si devant juridiction, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Ny fepetra nambara fa tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana dia mitsahatra tsy manan-kery avy hatrany. A provision declared unconstitutional ceases of plain right to be in force.Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'être en vigueur.
Avoaka amin’ny Gazetim-panjakana ny fanapahana noraisin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana. The decision of the High Constitutional Court is published in the Journal Officiel.La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au Journal officiel.

Andaniny 119. Azon’ny Lehiben’ny Andrim-panjakana sy ny rantsa-mangaika ao amin’ny Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana atao ny maka ny hevitry ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, mikasika ny fifanarahana na tsia amin’ny Lalàmpanorenana ny volavolam-panapahan-kevitra na ny fivoasana ny fepetra iray amin’ity Lalàmpanorenana ity.

Article 119. The High Constitutional Court can be consulted by any Head of an Institution and any organ of the Decentralized Territorial Collectivities to give its opinion on the constitutionality of any bill of act or on the interpretation of a provision of this Constitution.

Article 119. La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d'Institution et tout organe des Collectivités Territoriales Décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution.

Andaniny 120. Mamoaka didim-pitsarana ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana amin’ny fifanolanana miseho amin’ny fifidianana sy fakàna ny hevitry ny vahoaka mivantana.

Article 120. In the matter of electoral dispute and of direct popular consultation, the High Constitutional Court renders orders.

Article 120. En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts.
Manao fanapahana kosa izy amin’ny anton-javatra hafa tandrifin’ny fahefana ananany, afa-tsy ny trangan-javatra voalazan’ny andininy faha-119. In the other matters falling into its competence, except in the case specified in Article 119, it renders decisions.Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'article 119, elle rend des décisions.
Lazaina ny anton’ny didim-pitsarana sy fanapahana avoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ary tsy azo akarina fitsarana hafa intsony. Tsy maintsy ampiharina amin’ny fahefam-panjakana ary koa izay rehetra manam-pahefana amin’ny fitondrana sy ny fitsarana izy ireny. The orders and decisions of the High Constitutional Court are substantiated; they are not susceptible to any recourse. They impose themselves on all the public powers as well as on the administrative and jurisdictional authorities.Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles.
TOKO III
Ny amin'ny fitsarana tampony
CHAPTER III
Of the Supreme Court
CHAPITRE III
DE LA COUR SUPREME

Andaniny 121. Ny Fitsarana Tampony no manara-maso ny fampandehanana ara-dalàna ny antokom-pitsarana misahana ny ady madio sy ady heloka, ny ady atao amin’ny Fanjakana ary ny fitantanam-bolam-panjakana.

Article 121. The Supreme Court sees to the regular functioning of the jurisdictions of the judicial, administrative and financial order.

Article 121. La Cour Suprême veille au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier.
Toy izao no firafiny : It includes:Elle comprend :
- ny Fitsarana Fandravana; - the Court of Cassation;- la Cour de Cassation ;
- ny Filankevi-panjakana; - the Council of the State;- le Conseil d'Etat ;
- ny Fitsarana momba ny Kaonty - the Court of Accounts.- la Cour des Comptes.

Andaniny 122. Ny Filoha Voalohany sy ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony no lehiben’io antokom-pitsarana avo io.

Article 122. The First President and the Procurator General of the Supreme Court are the heads of this high jurisdiction.

Article 122. Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les chefs de cette haute juridiction.
Izy ireo dia tendrena avy, amin’ny alàlan'ny didim-panjakana noraisina teo amin’ny Filankevitry ny Minisitra araka ny tolokevitra nataon’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara. Raha azo atao dia avy amin’ireo mpitsara tranainy indrindra ao amin’ny laharana ambony indrindra avy amin’ny antokom-pitsarana misahana ady madio sy ady heloka, ady atao amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no tendrena. They are respectively appointed by decree taken in the Council of Ministers in accordance with the proposals of the Superior Council of the Magistrature, preferably from among the oldest within the highest degree of the Magistrates respectively of the judicial, administrative and financial orders.Ils sont respectivement nommés par décret pris en Conseil des Ministres conformément aux propositions du Conseil Supérieur de la Magistrature de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Andaniny 123. Misy Filoha lefitra telo manampy ny Filoha Voalohany ao amin’ny Fitsarana Tampony ka ampiandraiketin-draharaha tsirairay avy ao amin’ny fiadidiana ny Fitsarana Fandravana, ny Filankevi-panjakana ary ny Fitsarana momba ny Kaonty.

Article 123. The First President of the Supreme Court is seconded by three Vice-Presidents, assigned respectively to the presidency of the Court of Cassation, of the Council of the State and of the Court of Accounts.

Article 123. Le Premier Président de la Cour Suprême est secondé par trois Viceprésidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes.
Ny Filoha lefitra tsirairay dia tendrena eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra amin’ny alàlan'ny didim-panjakana avy amin’ny Filohan’ny Repoblika araka ny tolokevitra nataon’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara. Raha azo atao avy amin’ireo mpitsara tranainy indrindra ao amin’ny laharana ambony indrindra ao amin’ny antokom-pitsarana misahana ady madio sy ady heloka, ady atao amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no tendrena. Each Vice-President is appointed in the Council of Ministers by decree of the President of the Republic in accordance with the proposals of the Superior Council of the Magistrature, preferably from among the oldest within the highest degree of the Magistrates respectively of the judicial, administrative and financial orders.Chaque Vice-président est nommé en Conseil des Ministres par décret du Président de la République conformément aux propositions du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Andaniny 124. Ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana Tampony dia ahitana:

Article 124. The Office of General Prosecution of the Supreme Court includes:

Article 124. Le Parquet général de la Cour Suprême comprend :
- ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana fandravana ; - an Office of General Prosecution of the Court of Cassation;- un Parquet général de la Cour de cassation ;
- ny Kaomisaria jeneralin’ny lalàna ho an’ny Filan-kevi-panjakana ; - a General Commissariat of the law for the Council of the State- un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'Etat ;
- ny Kaomisaria jeneraly momba ny Tahirim-bolam-panjakana ho an’ny Fitsarana momba ny Kaonty. - a General Commissariat of the Public Treasury for the Court of Accounts.- un Commissariat général du Trésor public pour la Cour des Comptes.
Ny lehiben’ireo antokon-draharaha telo ireo no manampy ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony. The Office of General Prosecution of the Supreme Court is seconded by the three heads of these Offices of General Prosecution.Le Procureur général de la Cour Suprême est secondé par les trois chefs de ces Parquets généraux.
Ny lehiben’ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana Fandravana, ny Kaomisaria jeneralin’ny lalàna na ny Kaomisaria jeneraly momba ny Tahirim-bolam-panjakana dia tendrena eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra araka ny tolokevitra nataon’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara; raha azo atao dia avy amin’ireo mpitsara tranainy indrindra ao amin’ny laharana ambony indrindra ao amin’ny antokom-pitsarana misahana ady madio sy ady heloka, ady atao amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no tendrena. The head of the Office of General Prosecution of the Court of Cassation, of the General Commissariat of the law and of the General Commissariat of the Public Treasury are appointed in the Council of Ministers in accordance with the proposals of the Superior Council of the Magistrature, preferably from among the oldest Magistrates within the highest degree respectively of the judicial, administrative and financial orders.Le chef du Parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat Général de la loi ou du Commissariat général du Trésor public est nommé en Conseil des Ministres conformément aux propositions du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les Magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l'ordre Judiciaire, administratif et financier.

Andaniny 125. Ankoatra ireo anjara raharaha ampisahanin’ny lalàna manokana azy dia ny Fitsarana Tampony no mitsara ny fifanolanana mikasika ny fahefa-mitsara eo amin’ny fitsarana roa avy amin’ny antokom-pitsarana samihafa.

Article 125. In addition to the attributions that are devolved to it by the particular laws, the Supreme Court rules on the conflicts of competence between two jurisdictions of different order.

Article 125. Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.

Andaniny 126. Ny Fitsarana Fandravana no manara-maso ny fampiharan’ireo antokom-pitsarana misahana ny ady madio sy ady heloka ny lalàna.

Article 126. The Court of Cassation sees to the application of the law by the jurisdictions of the judicial order.

Article 126. La Cour de Cassation veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Ankoatra ireo fahefana eken’ny lalàna manokana hosahaniny dia izy no manapaka ny amin’ny fangatahana fandravana atao amin’ny didy navoakan’ireo antoko-pitsarana izay tsy misy intsony fampakarana azo atao aminy. In addition to the competences that are recognized to it by particular laws, it decides on the petitions in cassation formed against the decisions rendered in last resort by these jurisdictions.Outre les compétences qui lui sont reconnues par les lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Andaniny 127. Ankoatran’ny fahefana sy fepetra manokana voalazan’ny lalàna ny Filankevi-panjakana no manamarina ny maha-ara-dalàna ny fanapahana ataon’ny Fitondran-draharaham-panjakana ary mitandro ny fampiharana ny lalàna ataon’ny antoko-pitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana.

Article 127. Without prejudice to special competences specified by the law, the Council of the State controls the regularity of the acts of the Administration and sees to the application of the law by the jurisdictions of the administrative order.

Article 127. Sans préjudice de compétences et dispositions spéciales prévues par la loi, le Conseil d'Etat contrôle la régularité des actes de l'Administration et veille à l'application de la loi par les juridictions de l'ordre administratif.
Ny Filankevi-panjakana, araka ny fepetra faritan’ny lalàna fehizoro no : The Council of the State, within the conditions established by an organic law:Le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par une loi organique :
1. mitsara ny fangatahana fanafoanana ny fanapahana noraisin’ny manam-pahefana ao amin’ny fitondran-draharaha foibe, ny fangatahana famerenan-jo noho ny fahavoazana vokatry ny asan’ny Fitondran-draharaham-panjakana , ny fitarainana amin’ny fifanolanana mikasika ny hetra ; 1. judges the recourses in annulment of the acts of the central administrative authorities, the recourses of full jurisdiction for the damaging acts caused by the activities of the Administration, and the contentious claims in fiscal matters;1. juge les recours en annulation des actes des autorités administratives centrales, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ;
2. mandinika ny fampakarana fitsarana ambony ny fanamarinana ny maha ara-dalàna ny fanapahana nataon’ny manam-pahefana ao amin’ny Vondrom-bahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ; 2. takes cognizance, in appeal, of the control of the legality of the acts of the authorities of the Decentralized Territorial Collectivities;2. connaît en appel du contrôle de la légalité des actes des autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
3. mitsara ny fampakarana fitsarana ambony na ny fandravana ireo didy navoakan’ny fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana na antokom-pitsarana misahana ny ady atao amin'ny Fanjakana manana fahefa-mitsara manokana. 3. decides, in appeal or in cassation, on the decisions rendered by the administrative tribunals or the specialized administrative jurisdictions.3. statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées.
Izy no mitsara ireo raharaha sasantsasany ifanolanana amin’ny fifidianana. It is the judge of certain electoral disputes.Il est juge de certains contentieux électoraux.
Azon’ny Praiminisitra sy ny mambra ao amin’ny Governemanta atao ny maka hevitra aminy mba hanomezany ny heviny, mikasika ny volavolan’ny rijan-tenin-dalàna sy ny didy amam-pitsipika ary ny fifanarahana na momba ny fivoasana ny voalazan’ny lalàna sy ny didy amam-pitsipika. It can be consulted by the Prime Minister and by the members of the government to give its opinion on the bills of legislative, or regulatory texts or on the interpretation of a legislative, or regulatory provision.Il peut être consulté par le Premier Ministre et par les membres du gouvernement pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, ou sur l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire.
Araka ny fangatahan’ny Praiminisitra dia afaka mandinika rijan-tenin-dalàna mikasika ny fandaminana, ny fomba fiasa sy ny andraikitry ny sampan-draharaham-panjakana izy. It can proceed, at the demand of the Prime Minister, to studies on the texts of laws, on the organization, on the functioning, and on the missions of the public services.Il peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l'organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.

Andaniny 128. Ny Fitsarana momba ny Kaonty no manara-maso ny fampiharan’ireo antokom-pitsarana misahana ny fitantanam-bola ny lalàna. Ankoatra ireo fahefana eken’ny lalàna manokana hosahaniny dia izy no:

Article 128. The Court of Accounts:

Article 128. La Cour des Comptes :
1. mitsara ny kaontin’ireo mpitàm-bolam-panjakana ; 1. judges the accounts of the public accountants;1. juge les comptes des comptables publics ;
2. manara-maso ny fanatanterahana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny tetibolan’ny antokon-draharaha miankina amin’ny Fanjakana ; 2. controls the execution of the laws of finance and of the budgets of the public organs;2. contrôle l'exécution des lois de finances et des budgets des organismes publics ;
3. manara-maso ny kaonty sy ny fitantanana ny orinasam-panjakana ; 3. controls the accounts and the administration of the public enterprises;3. contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;
4. mitsara ny fampakarana ambony natao tamin’ireo didim-pitsarana navoakan’ny fitsarana momba ny fitantanam-bolam-panjakana na ireo antokon-draharaham-panjakana miendrika fitsarana ; 4. decides, in appeal, on the judgments rendered in financial matters by the jurisdictions or the administrative organs of a jurisdictional character;4. statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
5. manampy ny Antenimiera sy ny Governemanta eo amin’ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. 5. assists the Parliament and the Government in the control of the execution of the laws of finance.5. assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Andaniny 129. Ny Fitsarana Tampony dia mandefa tatitra isan-taona momba ny asa nosahaniny any amin'ny Filohan’ny Repoblika, ny Praiminisitra, ireo Filohan’ny Antenimiera roa tonta sy ny Minisitra miandraikitra ny Fitsarana ary ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara.

Article 129. The Supreme Court addresses an annual report of its activities to the President of the Republic, to the Prime Minister, to the Presidents of the two Assemblies and to the Minister responsible for Justice and to the Superior Council of the Magistrature.

Article 129. La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux Assemblées et au Ministre chargé de la Justice et au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Io tatitra io dia tsy maintsy avoaka amin’ny Gazetim-panjakana amin’ny taona manaraka ny fikatonan’ny taom-pitsarana voakasika. This report must be published in the Journal Officiel in the year that follows the closure of the judicial year concerned.Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l'année qui suit la clôture de l'année judiciaire concernée.

Andaniny 130. Ny Filoha Voalohany, ny Tonia Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Ambony dia tendrena eo amin’ny Filankevitry ny Minisitra amin’ny alàlan'ny didim-panjakana noraisin’ny Filohan’ny Repoblika araka ny tolo-kevitry ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara. Raha azo atao, avy amin’ireo mpitsara tranainy indrindra ao amin’ny laharana ambony indrindra ao amin’ny antokom-pitsarana misahana ady madio sy ady heloka, ady atao amin’ny Fanjakana ary fitantanam-bolam-panjakana no tendrena.

Article 130. The First President, and the Procurator General of the Courts of Appeal are appointed in the Council of Ministers by decree of the President of the Republic in accordance with the proposals of the Superior Council of the Magistrature, preferably from among the oldest within the highest grade of the Magistrates respectively of the judicial, administrative and financial orders.

Article 130. Le Premier Président, le Procureur général des Cours d’appel sont nommés en Conseil des Ministres par décret du Président de la République conformément aux propositions du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les plus anciens dans le grade le plus élevé des Magistrats respectivement de l'ordre judiciaire, administratif et financier.
TOKO IV
Ny amin'ny fitsarana avo
CHAPTER IV
Of the High Court of Justice
CHAPITRE IV
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Andaniny 131. Ny Filohan’ny Repoblika dia tsy tompon’andraikitra noho ny zava-natao teo amin’ny asany na teo am-panaovana ny raharahany afa-tsy ny amin’ny famadihana Tanindrazana, ny fandikana bevava na ny fandikana miverimberina ny Lalàmpanorenana, na koa ny fanaovana antsirambina ny andraikiny ka hita miharihary fa tsy mifanaraka amin’ny fisahanana ny asa maha-filoha.

Article 131. The President of the Republic is only responsible for the acts accomplished and connected with the exercise of his functions in the case of high treason, of grave violation of, or of repeated violations of the Constitution, or of breach of his duties manifestly incompatible with the exercise of his mandate.

Article 131. Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis liés à l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, de violation grave, ou de violations répétées de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.
Ny Antenimierampirenena no afaka miampanga azy amin’ny alàlan'ny latsabato atao ampahibemaso ary lanian’ny roa ampahatelon’ny mpikambana ao aminy. He may only be impeached by the National Assembly in a public ballot and with a majority of two-thirds of its members.Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale au scrutin public et à la majorité des deux tiers de ses membres.
Azo tsaraina eo anoloan’ny Fitsarana Avo Izy. Ny fiampangana dia mety hiafara amin'ny fanalàna azy amin’ny toerany. He is justiciable before the High Court of Justice. The impeachment may end in the forfeiture of his mandate.Il est justiciable devant la Haute Cour de Justice. La mise en accusation peut aboutir à la déchéance de son mandat.

Andaniny 132. Raha misy ny fanonganana ny Filohan’ny Repoblika dia ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana no mizaha fototra ny fahabangan’ny toerany ary tanterahina araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-47 etsy ambony ny fifidianana Filoha vaovao. Ny Filoha voaongana dia tsy mahazo milatsaka hofidina intsony amin’izay rehetra mety ho asan’olom-boafidim-bahoaka.

Article 132. If the forfeiture of the President of the Republic is pronounced, the High Constitutional Court declares the vacancy of the Presidency of the Republic; it will then proceed to the election of a new President within the conditions of Article 47 above. The President declared in forfeiture is no longer eligible to any elective public function.

Article 132. Si la déchéance du Président de la République est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l'élection d'un nouveau Président dans les conditions de l'article 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective.

Andaniny 133. Ny Filohan’Antenimiera, ny Praiminisitra, ny mpikambana hafa ao amin’ny Governemanta ary ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia tompon’andraikitra itataovam-pamaizana noho ny zava-natao teo amin’ny asany ka voatondro ho heloka bevava na heloka tsotra tamin’ny fotoana nanaovana izany, ka ny Fitsarana Avo no mitsara azy.

Article 133. The Presidents of the Parliamentary Assemblies, the Prime Minister, the other members of the Government and the President of the High Constitutional Court are penally responsible, before the High Court of Justice, for the acts accomplished and connected with the exercise of their functions, for acts qualified as crimes or misdemeanors at the time when they were committed.

Article 133. Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis liés à l'exercice de leurs fonctions des actes qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ny Antenimierampirenena no afaka miampanga azy ireo amin’ny amin’ny alàlan'ny latsabato atao ampahibemaso lanian’ny antsasa-manilan’ny mpikambana. They can be impeached by the National Assembly deciding in public ballot by an absolute majority of its members.Ils peuvent être mis en accusation par l'Assemblée Nationale statuant au scrutin public à la majorité absolue de ses membres.
Ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony no manao ny fanenjehana. The initiative of the prosecution emanates from the Procurator General of the Supreme Court.L' initiative de la poursuite émane du Procureur Général de la Cour Suprême.

Andaniny 134. Ny Filohan’Antenimiera, ny Praiminisitra, ny mpikambana hafa ao amin’ny Governemanta ary ny Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia azon’ny antoko-pitsarana momba ny lalàna ifampitondran’ny daholobe tsaraina raha mandika lalàna tamin’ny fotoana tsy anatanterahany andraiki-panjakana.

Article 134. The Presidents of the Parliamentary Assemblies, the Prime Minister, the other members of the Government and the President of the High Constitutional Court are judiciable by the jurisdictions of common law for the infractions committed outside of the exercise of their functions.

Article 134. Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions.
Ny Tonian’ny Fampanoavan’ny Fitsarana Fandravana no manao ny fanenjehana. The initiative of the prosecutions emanates from the Procurator General before the Court of Cassation.L'initiative des poursuites émane du Procureur Général près la Cour de Cassation.
Amin’izany raha misy ny heloka tsotra, ny antokom-pitsarana famaizana mahefa dia tarihin’ny Filohan’ny Fitsarana, ary raha misy ny tsy fahafahany dia filoha lefitra iray no mitarika izany. In this case, when there is misdemeanor, the competent correctional jurisdiction is presided over by the President of the tribunal or by a Vice-President if he is prevented.Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par un vice-président s'il en est empêché.
Ampiharina koa amin’ireo solombavambahoaka, loholona ary ny mpikambana ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny fepetra voalazan’ireo andàlana telo etsy aloha ireo. The provisions of the three preceding paragraphs are equally applicable to the Deputies, to the Senators and to the members of the High Constitutional Court.Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux députés, aux sénateurs et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

Andaniny 135. Manana fahefana feno sy tanteraka hitsara ny Fitsarana Avo.

Article 135. The High Court of Justice enjoys the plenitude of jurisdiction.

Article 135. La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction.

Andaniny 136. Misy mpikambana iraika ambinifolo ao amin’ny Fitsarana Avo. Ireto avy izy ireo :

Article 136. The High Court of Justice is composed of eleven members of which:

Article 136. La Haute Cour de Justice est composée de onze membres dont :
1. ny Filoha Voalohan’ny Fitsarana Tampony, Filoha izay soloin’ny Filohan’ny Fitsarana Fandravana avy hatrany raha misy tsy fahafahany ; 1. the First President of the Supreme Court, President, substituted as of plain right, in the case of impediment, by the President of the Court of Cassation;1. le Premier Président de la Cour Suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d'empêchement, par le Président de la Cour de Cassation;
2. Filohan’ny Rantsana roa avy ao amin’ny Fitsarana Fandravana sy mpisolo toerana roa tendren’ny Fivoriam-ben’io Fitsarana io ; 2. two Presidents of Chamber of the Court of Cassation, and two substitutes, proposed by the General Assembly of that Court;2. deux Présidents de Chambre de la Cour de la Cassation, et deux suppléants, désignés par l'Assemblée générale de ladite Cour ;
3. Filoha Voalohany roa avy amin’ny Fitsarana Ambony sy mpisolo toerana roa tendren’ny Filoha Voalohan’ny Fitsarana Tampony ; 3. two first Presidents of Court of Appeal, and two substitutes, proposed by the First President of the Supreme Court;3. deux premiers Présidents de Cour d'Appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ;
4. Solombavambahoaka tompon-toerana roa sy solombavambahoaka mpisolo toerana roa nofidin’ny Antenimierampirenena amin’ny fiantombohan’ny fe-potoana fanaovan-dalàna ; 4. two titular Deputies and two substitute Deputies elected at the beginning of the legislature by the National Assembly;4. deux députés titulaires et deux députés suppléants élus en début de législature par l'Assemblée nationale ;
5. Loholona tompon-toerana roa sy loholona mpisolo toerana roa nofidin’ny Antenimierandoholona amin’ny fiantombohan’ny fe-potoana fanaovan-dalàna. 5. two titular Senators and two substitute Senators, elected at the beginning of the legislature by the Senate;5. deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat.
6. Mpikambana roa tompon-toerana sy mpikambana roa mpisolo toerana avy amin’ny Filankevitra Ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny Fanjakana tan-dalàna. 6. two titular members and two substitute members from the High Council for the Defense of Democracy and the State of law.6. deux membres titulaires et deux membres suppléants issus du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit.
Ny Tonia Voalohany Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Tampony ampian’ny iray na maromaro amin’ireo mpikambana ao amin’ny fampanoavana iadidiany no misolo tena ny fampanoavana. Raha misy tsy fahafahan’ny Tonia Voalohany Mpampanoa dia ny Tonia Mpampanoa ao amin’ny Fitsarana Fandravana no misolo toerana azy. The Public Ministry is represented by the Procurator General of the Supreme Court assisted by one or more members of his Office of General Prosecution. In the case of impediment of the Procurator General, he is substituted by the Procurator General of the Court of Cassation.Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour Suprême assisté d'un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d'empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Procureur Général de la Cour de Cassation.
Ny lehiben’ny Firaketan-draharahan’ny Fitsarana Tampony no mpiraki-draharahan’ny Fitsarana Avo. Izy no mitazona ny firaketana an-tsoratra. Raha misy tsy fahafahany dia ny lehiben’ny firaketan-draharahan’ny Fitsarana Fandravana no misolo azy. The head clerk of the Supreme Court is, of right, clerk of the High Court of Justice. He holds the pen. In the case of impediment, he is replaced by the head clerk of the Court of Cassation.Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.
Ny fandaminana sy ny paika arahina manoloana ny Fitsarana Avo dia feran’ny lalàna fehizoro. The organization and the procedure to follow before the High Court of Justice are established by an organic law.L' organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice sont fixées par une loi organique.
LOHATENY IV
NY AMIN’NY FIFANEKENA SY FIFANARAHANA IRAISAM-PIRENENA
TITLE IV
OF THE INTERNATIONAL TREATIES AND AGREEMENTS
TITRE IV
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Andaniny 137. Ny Filohan’ny Repoblika no mifampiraharaha sy mankato ny fifanekena iraisam-pirenena. Ampahafantarina azy izay fifampiraharahana rehetra mahakasika fifanekena iraisam-pirenena tsy ilàna fankatoavana.

Article 137. The President of the Republic negotiates and ratifies the treaties. He is informed of any negotiations tending to the conclusion of an international agreement not submitted to ratification.

Article 137. Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Tsy maintsy lalàna no manome alàlana amin’ny fankatoavana na fanekena ny fifanekem-pihavanana, ny fifanekem-barotra, ny fifanekena na fifanarahana mikasika ny fandaminana iraisam-pirenena, ireo izay mampiditra andraikitra ho hefaina amin’ny volam-panjakana tafiditra amin’izany ny fisamboram-bola avy any ivelany, ireo izay manova ny fepetra miendrika lalàna, ireo izay mikasika ny fitoetry ny olona, fifanekena tsy hifanafika, ireo izay manova ny faritry ny tanim-pirenena. The ratification or the approval of the treaties of alliance, of the treaties of commerce, of the treaties or agreements relative to international organization, of those that engage the finances of the State including foreign loans, and of those that modify the provisions of a legislative nature, of those that are relative to the status of persons, of the treaties of peace, and of those that include modifications of the territory, must be authorized by the law.La ratification ou l'approbation de traités d'alliance, de traités de commerce, de traités ou d'accord relatif à l'organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l'Etat y compris les emprunts extérieurs, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi.
Alohan’izay fankatoavana rehetra atao, dia atolotry ny Filohan’ny Repoblika ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ireo fifanekena, mba hohamarinina raha mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana. Before any ratification, the treaties are submitted by the President of the Republic, to the control of constitutionality of the High Constitutional Court.Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle.
Raha misy tsy fifanarahana amin’ny Lalàmpanorenana, dia tsy azo atao ny fankatoavana raha tsy aorian’ny fanovàna ny Lalampanorenana. In the case of non-conformity with the Constitution, there may not be ratification until after revision of it.En cas de non conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu'après révision de celle-ci.
Raha vantany vao navoaka ho fantatry ny besinimaro ny fifanekena na ny fifanarahana nankatoavina na nekena ara-dalàna dia manan-kery mihoatra noho ny lalàna raha toa ampiharin’ny ankilany ny fifanarahana na ny fifanekena tsirairay. The treaties or agreements regularly ratified or approved have, from their publication, an authority superior to that of the laws, under reserve, for each agreement or treaty, of its application by the other party.Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Ny fifanekena mahakasika firotsahanan’i Madagasikara amina Vondrom-paritra dia tsy maintsy aroso amin’ny fitsapa-kevi-bahoaka hakàna ny heviny. Any treaty of affiliation of Madagascar to an organization of regional integration must be submitted to a popular consultation by way of referendum.Tout traité d’appartenance de Madagascar à une organisation d’intégration régionale doit être soumis à une consultation populaire par voie de référendum.

Andaniny 138. Ny Praiminisitra no manao ny fifampiraharahana sy manao sonia ny fifanarahana iraisam-pirenena tsy ilàna fankatoavana.

Article 138. The Prime Minister negotiates and signs the international agreements not submitted to ratification.

Article 138. Le Premier Ministre négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification.
LOHATENY V
NY AMIN’NY FANDAMINANA NY FIADIDIANA NY LAFIN-TANY
TITLE V
OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE STATE
TITRE V
DE L' ORGANISATION TERRITORIALE DE L' ETAT
ZANA-DOHATENY VOALOHANY
NY AMIN’NY FEPETRA ANKAPOBE
SUB-TITLE I
OF THE GENERAL PROVISIONS
SOUS-TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES

Andaniny 139. Ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana, manana zo aman’andraikitra eken’ny lalàna ary mizaka tena ara-pitantanana sy ara-bola, no sehatra eo amin’ny rafi-pitondrana ahazoan’ny olom-pirenena mandray anjara amin’ny fitantanana ny raharaham-bahoaka ary miantoka ny fanehoana izay fahasamihafana misy eo amin’izy ireo sy ny mampiavaka azy.

Article 139. The Decentralized Territorial Collectivities, endowed with juridical personality and with administrative and financial autonomy, constitute the institutional framework for the effective participation of the citizens in the administration of public affairs and guarantee the expression of their diversities and of their specificities.

Article 139. Les collectivités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l'expression de leurs diversités et de leurs spécificités.
Lalàna no mamaritra ny fari-pananany izay ahitana ny fananana ampiasaina ho amin’ny tombontsoam-bahoaka sy ny fananana manokana. They possess a patrimony including a public domain and a private domain that are delimited by the law.Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui sont délimités par la loi.
Ny tany tsy hita tompo sy ireo tsy manan-tompo dia anisan’ny fananana tantanan’ny Fanjakana. Lands vacant and without owner are part of the domain of the State.Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine de l'Etat.

Andaniny 140. Manana fahefana handray didy amam-pitsipika ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana.

Article 140. The Decentralized Territorial Collectivities are provided with a regulatory power.

Article 140. Les Collectivités Territoriales Décentralisées disposent d’un pouvoir règlementaire.
Ny Fanjakana no mitandro ny tsy hisian’ny fifanipahan’ny didy amam-pitsipiky ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana iray amin’ny tombontsoan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana iray hafa. The State sees to it that the regulation of one Decentralized Territorial Collectivity does not affect the interests of another Decentralized Territorial Collectivity.L' Etat veille à ce que le règlement d’une Collectivité Territoriale décentralisée n’affecte pas les intérêts d’une autre Collectivité Territoriale Décentralisée.
Ny Fanjakana no miahy ny hisian’ny fampandrosoana mirindra eo amin’ireo samy Vondrombahoakam-p aritra Itsinjaram-pahefana ka izany dia mifototra amin’ny firaisan-kinam-pirenena, ny harena azo trandrahana ananan’ny faritra tsirairay avy ary ny fifandanjana isam-paritra amin’ny alàlan’ny fepetra fifampitsinjarana mifanentana. The State sees to the harmonious development of all the Decentralized Territorial Collectivities on the basis of national solidarity, of regional potentialities and of the inter-regional equilibrium by provisions of adjustment.L' Etat veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités Territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre interrégional par des dispositifs de péréquation.
Handraisana fepetra manokana ho ny fampandrosoana ireo faritra izay tratra aoriana, anisan’izany ny famoronana tahiry manokana ho amin’ny firaisan-kina. Special measures will be taken in favor of the development of the least advanced zones, including the constitution of a special fund of solidarity.Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d’un fonds spécial de solidarité.

Andaniny 141. Ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ampian’ny Fanjakana no mitandro indrindra ny filaminam-bahoaka, ny fiarovana ny fiaraha-monina, ny fitantanan-draharaha, ny fanajariana ny tany, ny fampandrosoana ara-toekarena, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanatsarana ny fari-piainana.

Article 141. The Decentralized Territorial Collectivities assure with the participation of the State, notably, public security, civil defense, the administration, the territorial development, the economic development, the preservation of the environment and the amelioration of the framework of life.

Article 141. Les Collectivités Territoriales décentralisées assurent avec le concours de l'Etat, notamment la sécurité publique, la défense civile, l'administration, l'aménagement du territoire, le développement économique, la préservation de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie.
Amin’ireo lafiny voalaza ireo dia ny lalàna no mametra ny fitsinjarana ny fari-pahefana mba hitsinjovana ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan’ny faritra. In these domains, the law determines the division of the competences in consideration of the national interests and of the local interests.Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.

Andaniny 142. Mizaka tena ara-bola ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana.

Article 142. The Decentralized Territorial Collectivities enjoy financial autonomy.

Article 142. Les Collectivités Territoriales décentralisées jouissent de l'autonomie financière.
Mamolavola sy mitantana ny tetibolany izy ireo, araka ny feni-kevitra ampiharina amin’ny fitantanana ny volam-panjakana. They prepare and administer their budget according to the principles applicable in the matter of the administration of the public finances.Elles élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.
Vatsiana amin’ny loharanom-bola maro samihafa ny tetibolan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana. The budgets of the Decentralized Territorial Collectivities benefit from the resources of diverse natures.Les budgets des Collectivités Territoriales décentralisées bénéficient de ressources de diverses natures.

Andaniny 143. Ny Kaominina, ny Faritra ary ny Faritany no Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana eto amin’ny Repoblika.

Article 143. The Decentralized Territorial Collectivities of the Republic are the Communes, the Regions and the Provinces.

Article 143. Les Collectivités Territoriales décentralisées de la République sont les Communes, les Régions et les Provinces.
Ny famoronana sy ny famaritana ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana dia tsy maintsy mifototra amin’ny fitoviana eo amin’ny toe-tany, toekarena, sosialy ary kolontsaina. Ny lalàna no mamaritra izany. The creation and the delimitation of the Decentralized Territorial Collectivities must respond to the criteria of geographic, economic, social and cultural homogeneity. They are decided by the law.La création et la délimitation des Collectivités Territoriales décentralisées doivent répondre à des critères d’homogénéité géographique, économique, sociale et culturelle. Elles sont décidées par la loi.

Andaniny 144. Malalaka ny fitantanana tena malalaka ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ka amin’ny alàlan’ny fanapahan-kevitry ny antenimierany no andamina ny raharahany araka ny tandrifim-pahefana omen’ny Lalàmpanorenana sy ny lalàna azy ireo.

Article 144. The Decentralized Territorial Collectivities freely administer themselves through assemblies that govern, through their deliberations, the affairs devolved to their competence by this Constitution and by the law.

Article 144. Les Collectivités Territoriales décentralisées s’administrent librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence par la présente Constitution et par la loi.
Tsy tokony mifanohitra amin’ny Lalàmpanorenana sy ny didy aman-dalàna izany fanapahan-kevitra izany. These deliberations may not be contrary to the constitutional, legislative, and regulatory provisions.Ces délibérations ne peuvent pas être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives, et règlementaires.

Andaniny 145. Ny fisoloantena ny Fanjakana eo anivon’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana dia fehezin’ny lalàna.

Article 145. The representation of the State before the Decentralized Territorial Collectivities is governed by the law.

Article 145. La représentation de l'Etat auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées est régie par la loi.

Andaniny 146. Ny Fanjakana dia miandraikitra ny fampiharana ireto fepetra manaraka ireto :

Article 146. The State engages itself to implement the following measures:

Article 146. L' Etat s’engage à mettre en oeuvre les mesures suivantes :
- fitsinjarana ny fari-pahefana eo amin’ny Fanjakana sy ny vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ; - division of the competences between the State and the Decentralized Territorial Collectivities;- répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées ;
- fitsinjarana ny loharanom-bola eo amin’ny Fanjakana sy ny vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ; - division of the resources between the State and the Decentralized Territorial Collectivities;- répartition des ressources entre l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées ;
- fitsinjarana ny raharaham-panjakana eo amin’ny Fanjakana sy ny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. - division of the public services between the State and the Decentralized Territorial Collectivities.- répartition des services publics entre l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées.

Andaniny 147. Ny fidiram-bolan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana dia ahitana indrindra :

Article 147. The resources of a Decentralized Territorial Collectivity include notably:

Article 147. Les ressources d’une collectivité territoriale décentralisée comprennent notamment:
- Ny vola azo avy amin’ ny hetra sy haba nolanian’ny Filankevitra ary takiana mivantana harotsaka amin’ny tetibolan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram- pahefana ; lalàna no mamaritra ny karazana sy ny sanda ambony indrindra amin’ireny hetra sy haba ireny izay hijerena indrindra ny andraikitra iantsorohan’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana sy ny loloha ara-ketra ankapobe mitambesatra amin’ny Firenena ; - the product of the taxes and assessments voted by its Council and directly received in favor of the budget of the Decentralized Territorial Collectivity; the law determines the nature and the maximum rate of those taxes and assessments taking duly into account the charges assumed by the Decentralized Territorial Collectivities and the global fiscal charge imposed on the Nation;- le produit des impôts et taxes votés par son Conseil et perçus directement au profit du budget de la Collectivité Territoriale Décentralisée ; la loi détermine la nature et le taux maximum de ces impôts et taxes en tenant dûment compte des charges assumées par les Collectivités Territoriales Décentralisées et de la charge fiscale globale imposée à la Nation ;
- Ny anjara tokony ho azy avy hatrany amin’ny vola azo amin’ny hetra sy ny haba miditra ao amin’ny tetibolan’ny Fanjakana ; izany anjara izany izay sintonina avy hatrany amin’ny fotoana famoriana ny vola dia faritan’ny lalàna araka ny isan-jato izay ijerena ny andraikitra sahanin’ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana amin’ny ankapobeny sy isam-batan’olona mba hiantohana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy mifandanja eo amin’ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana rehetra manerana ny tanim-pirenena ; - the part that reverts to it by law on the product of the taxes and assessments received in favor of the budget of the State; that part that is automatically deducted at the moment of the collection, is determined by the law according to a percentage that takes into account the charges assumed globally and individually by the Decentralized Territorial Collectivities and to assure a balanced economic and social development between all the Decentralized Territorial Collectivities on the whole of the national territory;- la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'Etat ; cette part qui est prélevée automatiquement au moment de la perception est déterminée par la loi suivant un pourcentage qui tient compte des charges assumés globalement et individuellement par les Collectivités Territoriales Décentralisées et assurer un développement économique et social équilibré entre toutes les Collectivités Territoriales Décentralisées sur l'ensemble du territoire national ;
- ny vola vokatry ny fanampiana avy amin'ny Fanjakana, voatokana na tsia ho amin'ny asa, ary nomena avy amin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana rehetra na ny iray amin'izy ireo ka atao mifandanja amin'ny toe-javatra manokana misy eo aminy, na hamenoan’ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ny adidiny ara-bola izay nateraky ny fandaharan’asa na tetik’asa notapahan'ny Fanjakana ary tanterahan'ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ; - the product of the subsidies, allocated or non- allocated, consented by the budget of the State to all or each one of the Decentralized Territorial Collectivities to take into account their particular situation, or to compensate, for those Decentralized Territorial Collectivities, for the charges caused by the programs or projects decided by the State and implemented by the Decentralized Territorial Collectivities;- le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l'Etat à l'ensemble ou à chacune des Collectivités Territoriales Décentralisées pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces Collectivités Territoriales Décentralisées, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l'Etat mis en oeuvre par les Collectivités Territoriales Décentralisées ;
- ny vola azo avy amin'ny fanampiana avy any ivelany ka tsy averina sy ny vola azo avy amin'ny fanomezana nomena ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ; - the product of non-refundable external aid and the product of donations to the Decentralized Territorial Collectivities;- le produit des aides extérieures non remboursables et le produit des dons à la collectivité territoriale décentralisée ;
- ny vola miditra avy amin'ny fananany manokana; - the revenues from their patrimony;- les revenus de leur patrimoine ;
- ny fisamboram-bola izay ferana araka ny lalàna ny fepetra momba izany. - the loans of which the conditions of subscription are established by the law.- les emprunts dont les conditions de souscription sont fixées par la loi.
ZANA-DOHATENY II
NY AMIN’NY RAFITRA
SUB-TITLE II
OF THE STRUCTURES
SOUS TITRE II
DES STRUCTURES
TOKO VOALOHANY
Ny amin'ny kaominina
CHAPTER I
Of the Communes
CHAPITRE I
Des communes

Andaniny 148. Ny kaominina no Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana fototra. >Ny kaominina dia atao hoe ambonivohitra na ambanivohitra ka ny fisokajiana dia miankina amin’ny tahan’ny mponina sy ny lafim-pivoarana ary ny fiitaran’ny Tanàna.

Article 148. The Communes constitute the basic Decentralized Territorial Collectivities. The Communes are urban or rural considering their demographic basis reduced or not to an urbanized agglomeration.

Article 148. Les communes constituent les collectivités territoriales décentralisées de base. Les communes sont urbaines ou rurales en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée.

Andaniny 149. Ny kaominina dia mandray anjara amin’ny fampandrosoana ara-toekarena, ara-tsosialy, ara-kolotsaina sy momba ny tontolo iainana eo amin’ny fari-piadidiam-paritra misy azy. Ny fari-pahefany dia mikasika indrindra ny feni-kevitry ny Lalàmpanorenana sy ny lalàna ary koa ny feni-kevitra momba ny fanatonana ny vahoaka, ny fampivoarana ary ny fiarovana ny tombontsoan’ny mponina.

Article 149. The Communes participate in the economic, social, cultural and environmental development of their territorial resort. Their competences take into account essentially the constitutional and legal principles as well as the principle of proximity, of promotion and of defense of the interests of the inhabitants.

Article 149. Les communes concourent au développement économique, social, culturel et environnemental de leur ressort territorial. Leurs compétences tiennent compte essentiellement des principes constitutionnels et légaux ainsi que du principe de proximité, de promotion et de défense des intérêts des habitants.

Andaniny 150. Ny kaominina dia afaka mivondrona ho amin’ny fanatanterahana tetikasa fampandrosoana iombonana.

Article 150. The Communes may constitute themselves in groups for the realization of projects of common development.

Article 150. Les communes peuvent se constituer en groupement pour la réalisation de projets de développement commun.

Andaniny 151. Ao amin’ny kaominina, ny asa fanatanterahana sy fanapahan-kevitra dia sahanin’ny rantsa-mangaika miavaka sy nofidina tamin’ny latsa-bato andraisan’ny rehetra anjara mivantana.

Article 151. In the Communes, the executive and deliberative functions are exercised by distinct organs and elected by universal direct suffrage.

Article 151. Dans les communes, les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts et élus au suffrage universel direct.
Ny mpikambana, ny fandaminana, ny anjara raharaha ary ny fampandehanana ny rantsa-mangaika mpanatanteraka sy mpanapa-kevitra ary koa ny fomba sy ny fepetra momba ny fifidianana ny mpikambana ao amin’ny kaominina dia ferana araka ny lalàna. The law establishes the composition, the organization, the attributions and the functioning of the executive and deliberative organs as well as the mode and the conditions for the election of their members.La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement des organes exécutifs et délibérants ainsi que le mode et les conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi.

Andaniny 152. Ny Fokonolona, nalamina ho fokontany eo anivon’ny kaominina, no fototry ny fampandrosoana sy ny firindrana eo amin’ny lafiny fiaraha-monina sy ny kolontsaina ary ny tontolo iainana.

Article 152. The Fokonolona, organized in fokontany within the Communes, is the basis of the development and of the environmental and socio-cultural cohesion.

Article 152. Le Fokonolona, organisé en fokontany au sein des communes, est la base du développement et de la cohésion socio-culturelle et environnementale.
Ny tompon’andraikitra ao amin’ny fokontany dia mandray anjara amin’ny famolavolana ny fandaharanasa momba ny fampandrosoana ny kaominina ao aminy. The responsible persons of the fokontany participate in the elaboration of the program of development of their Commune.Les responsables des fokontany participent à l'élaboration du programme de développement de leur commune.
TOKO II
Ny amin'ny faritra
CHAPTER II
Of the Regions
CHAPITRE II
Des régions

Andaniny 153. Miompana indrindra amin’ny lafiny toekarena sy fiaraha-monina ny andraikitry ny faritra.

Article 153. The Regions have an essentially economic and social vocation.

Article 153. Les régions ont une vocation essentiellement économique et sociale.
Ny faritra no misahana ny fampiroborobona sy fandrindrana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatin’ny fari-piadidiany ka mandrafitra ny fomba fandaminana, ny fanajariana ny tany ary ny fampiharana ny hetsika fampandrosoana rehetra miaraka amin’ny antokon-draharaha miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana. In collaboration with the public and private organs, they direct, make dynamic, coordinate and harmonize the economic and social development of all their territorial resort and assure the planning, the territorial development and the implementation of all the actions of development.En collaboration avec les organismes publics et privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l'ensemble de leur ressort territorial et assurent la planification, l'aménagement du territoire et la mise en oeuvre de toutes les actions de développement.

Andaniny 154. Ny asan’ny mpanatanteraka dia sahanin’ny rantsa-mangaika tarihin’ny Lehiben’ny Faritra izay olo-boafidy tamin’ny alalan’ny latsabato andraisan’ny rehetra anjara.

Article 154. The executive function is exercised by an organ directed by the Head of Region elected by universal suffrage.

Article 154. La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par le Chef de Région élu au suffrage universel.
Ny Lehiben’ny Faritra no tompon’andraikitra voalohany amin’ny tetika sy ny fanatanterahana ny asa rehetra mikasika ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao amin’ny faritra misy azy. The Head of Region is primarily responsible for strategy and implementation of all actions of economic and social development of the region.Le Chef de Région est le premier responsable de la stratégie et de la mise en oeuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région.
Izy no Lehiben’ny Fitondran-draharaham-panjakana eo amin’ny faritra. He is the Head of the Administration of his Region.Il est le Chef de l'Administration de sa région.

Andaniny 155. Ny asa fanapahan-kevitra dia sahanin’ny Filankevi-paritra ka ny mpikambana dia olom-boafidy tamin’ny latsabato andraisan’ny rehetra anjara.

Article 155. The deliberative function is exercised by the Regional Council, of which members are elected by universal suffrage.

Article 155. La fonction délibérante est exercée par le Conseil régional dont les membres sont élus au suffrage universel.
Ny solombavambahoaka sy ny loholona avy amin’ny fari-piadidiana samihafa ao amin’ny faritra dia mpikambana avy hatrany ao amin’ny Filankevi-paritra, ary anisany mpanapan-kevitra. The Deputies and the Senators from different circumscriptions of the Region are members by right of the Regional Council, with deliberative voice.Les députés et les sénateurs issus des différentes circonscriptions de la région sont membres de droit du Conseil régional, avec voix délibérative.

Andaniny 156. Ny mpikambana, ny fandaminana, ny anjara raharaha ary ny fampandehanana ny rantsa-mangaika mpanatanteraka sy mpanapa-kevitra ary koa ny fomba sy ny fepetra momba ny fifidianana ny mpikambana ao amin’ny faritra dia ferana araka ny lalàna.

Article 156. The composition, the organization, the attributions and the functioning of the executive and deliberative organs as well as the mode and the conditions for the election of their members, are established by the law.

Article 156. La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement des organes exécutifs et délibérants ainsi que le mode et les conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi.
TOKO III
Ny amin'ny faritany
CHAPTER III
Of the Provinces
CHAPITRE III
Des provinces

Andaniny 157. Ny Faritany dia vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, manana zo aman’andraikitra eken’ny lalàna ary koa mizaka-tena ara-pitondrana sy ara-bola.

Article 157. The Provinces are Decentralized Territorial Collectivities endowed with juridical personality, and with administrative and financial autonomy.

Article 157. Les Provinces sont des collectivités territoriales décentralisées dotées de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et financière.
Izy no miantoka ny fandrindrana sy ny fampirindrana ny asa fampandrosoana ho an’ny tombontsoan’ny faritany ary miahy ny fampandrosoana ara-drariny sy mirindra ireo Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana ao amin’ny faritany. They assure the coordination and the harmonization of the actions of the development of provincial interest and see to the equitable and harmonious development of the Decentralized Territorial Collectivities in the Province.Elles assurent la coordination et l'harmonisation des actions de développement d’intérêt provincial et veillent au développement équitable et harmonieux des collectivités territoriales décentralisées dans la province.
Ny faritany no manatanteraka ny politika momba ny fampandrosoana izay nofaritana sy notapahina teo amin’ny filankevi-paritany. The Provinces implement the policy of the development of provincial interest defined and ordered in the Provincial Council.Les provinces mettent en oeuvre la politique de développement d’intérêt provincial défini et arrêté en conseil provincial.
Ny faritra no misahana ny fampiroborobona sy fandrindrana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatin’ny fari-piadidiany ka mandrafitra ny fomba fandaminana, ny fanajariana ny tany ary ny fampiharana ny hetsika fampandrosoana rehetra miaraka amin’ny antokon-draharaha miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana. In collaboration with the public and private organs, they direct, make dynamic, coordinate and harmonize the economic and social development of the whole Province and assure, as such, the planning, the territorial development and the implementation of all the actions of development.En collaboration avec les organismes publics et privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l'ensemble de la province et assurent, à ce titre, la planification, l'aménagement du territoire et la mise en oeuvre de toutes les actions de développement.

Andaniny 158. Ny asan’ny mpanatanteraka dia sahanin’ny rantsa-mangaika tarihin’ny Lehiben’ny Faritany izay olom-boafidy tamin’ny alalan’ny latsabato.

Article 158. The executive function is exercised by an organ directed by the Head of Province elected by universal suffrage.

Article 158. La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par le Chef de Province élu au suffrage universel.
Ny Lehiben’ny Faritany no tompon’andraikitra voalohany amin’ny tetika sy ny fanatanterahana ny asa rehetra mikasika ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao amin’ny faritany misy azy. The Head of Province is the first person responsible for the strategy and the implementation of all actions of the economic and social development of his Province.Le Chef de Province est le premier responsable de la stratégie et de la mise en oeuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa province.
Izy no Lehiben’ny Fitondran-draharaham-panjakana eo amin’ny faritany. He is the Head of the Administration of the Province.Il est le Chef de l'Administration de la province.

Andaniny 159. Ny asa fanapahan-kevitra dia sahanin’ny Filankevi-paritany ka ny mpikambana ao aminy dia olom-boafidy amin’ny alàlan’ny latsabato andraisan’ny rehetra anjara.

Article 159. The deliberative function is exercised by the Provincial Council whose members are elected by universal suffrage.

Article 159. La fonction délibérante est exercée par le conseil provincial dont les membres sont élus au suffrage universel.
Ny solombavambahoaka sy ny loholona avy amin’ny fari-piadidiana samihafa ao amin’ny faritany dia mpikambana avy hatrany ao amin’ny Filankevi-paritany, ary anisany mpanapan-kevitra. The Deputies and the Senators from different circumscriptions of the Province are members by right of the Provincial Council, with deliberative voice.Les députés et les sénateurs issus des différentes circonscriptions de la province sont membres de droit du Conseil provincial, avec voix délibérative.

Andaniny 160. Ny ho anisany, ny fandaminana, ny anjara raharaha ary ny fampandehanana ny rantsa-mangaika mpanatanteraka sy mpanapa-kevitra ary koa ny fomba sy ny fepetra momba ny fifidianana ny mpikambana ao aminy dia ferana araka ny lalàna.

Article 160. The composition, the organization, the attributions and the functioning of the executive and deliberative organs, as well as the mode and the conditions for the election of their members, are established by the law.

Article 160. La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de ces organes exécutif et délibérant, ainsi que le mode et les conditions d’élection de leurs membres sont fixés par la loi.
LOHATENY VI
NY AMIN'NY FANITSIANA NY LALÀMPANORENANA
TITLE VI
OF THE REVISION OF THE CONSTITUTION
TITRE VI
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Andaniny 161. Tsy misy fanitsiana azo atao amin’ny lalampanorenana na dia iray aza raha tsy hita fa tena ilaina

Article 161. No revision of the Constitution may be initiated, except in the case of necessity judged imperious.

Article 161. Aucune révision de la Constitution ne peut être initiée, sauf en cas de nécessité jugée impérieuse.

Andaniny 162. Raha toa ka hita fa tena ilaina ny fanitsiana dia anjaran’ny Filohan'ny Repoblika no manapaka eo amin'ny Filankevitry ny Minisitra, na ny Antenimiera amin'ny alalan’ny latsabato misaraka izay nolanian'ny roa ampahatelon'ny mpikambana no manao izany.

Article 162. The initiative of the revision, in the case of necessity judged imperious, belongs either to the President of the Republic who decides in the Council of Ministers, or to the Parliamentary Assemblies deciding by a separate vote by a majority of two-thirds of the members.

Article 162. L'initiative de la révision, en cas de nécessité jugée impérieuse, appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des Ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité des deux tiers des membres.
Ny volavola na tolokevitra fanitsiana dia tsy maintsy ankatoavin’ny telo ampahaefatry ny mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona. The bill or proposal of revision must be approved by three-fourths of the members of the National Assembly and of the Senate.Le projet ou proposition de révision doit être approuvé(e) par les trois quarts des membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Ny volavola na tolokevitra izay nankatoavina dia aroso amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka The bill or proposal of revision so approved is submitted to referendum.Le projet ou la proposition de révision ainsi approuvé(e) est soumis à référendum.

Andaniny 163. Ny maha-Repoblika ny Fanjakana, ny foto-kevitra maha-iray tsy anombinana ny tanim-pirenena, ny foto-kevitry ny fisarahan'ny fahefana, ny foto-kevitry ny fizakan-tenan'ny Vondrombahoakam-paritra Itsinjaram-pahefana, ny faharetana sy ny isan'ny fe-potoana iasan'ny Filohan'ny Repoblika, dia tsy azo anaovana fanitsiana.

Article 163. The republican form of the State, the principle of the integrity of the national territory, the principle of the separation of the powers, the principle of autonomy of the Decentralized Territorial Collectivities, the duration and the number of the mandate of the President of the Republic, may not be made the object of revision.

Article 163. La forme républicaine de l'Etat, le principe de l'intégrité du territoire national, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe d’autonomie des Collectivités Territoriales Décentralisées, la durée et le nombre du mandat du Président de la République, ne peuvent faire l'objet de révision.
Ny fahefana manokana ananan'ny Filohan'ny Repoblika ao anatin'ny fisehoan-javatra mampihotakotaka na savorovoro politika dia tsy manome azy ny zo hanao fanitsiana ny Lalàmpanorenana. The exceptional powers held by the President of the Republic in the exceptional circumstances or circumstances of political trouble do not confer on him the right of recourse to a constitutional revision.Les pouvoirs exceptionnels détenus par le Président de la République dans les circonstances exceptionnelles ou de trouble politique ne lui confèrent pas le droit de recourir à une révision constitutionnelle.
LOHATENY VII
FEPETRA TETEZAMITA SY SAMIHAFA
TITLE VII
TRANSITIONAL AND DIVERSE PROVISIONS
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Andaniny 164. Izao Lalàmpanorenana izao dia holaniana amin'ny alàlan'ny fitsapan-kevi-bahoaka. Ampiharina izany raha vantany vao havoakan'ny Filohan'ny Fahefana Avon'ny Tetezamita hanan-kery, ao anatin'ny folo andro manaraka ny fanambaràna farany ny vokatry ny fitsapan-kevi-bahoaka ataon'ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana.

Article 164. This Constitution will be adopted by referendum. It will enter into force from its promulgation by the President of the High Authority of the Transition, within the ten days following the proclamation of the definitive results of the referendum by the High Constitutional Court.

Article 164. La présente Constitution sera adoptée par référendum. Elle entrera en vigueur dès sa promulgation par le Président de la Haute Autorité de la Transition, dans les dix jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par la Haute Cour Constitutionnelle.

Andaniny 165. Ny lalàna manan-kery dia mbola mihatra hatrany amin'ireo fepetra rehetra izay tsy mifanohitra amin'ity Lalàmpanorenana ity.

Article 165. The legislation in force remains applicable in all the provisions non-contrary to this Constitution.

Article 165. La législation en vigueur demeure applicable en toutes ses dispositions non contraires à la présente Constitution.
Ny rijan-tenin-dalàna mikasika ireo Andrim-panjakana sy ireo rantsa-mangaika ary koa ny lalàna fampiharana voalazan’ity Lalampanorenana ity dia raisina amin’ny alalan’ny hitsivolana. The texts with a legislative character relative to the establishment of the institutions and organs, as well as the other laws of application specified by this Constitution will be taken by way of ordinance.Les textes à caractère législatifs relatifs à la mise en place des institutions et organes, ainsi que les autres lois d’application prévus par la présente Constitution seront pris par voie d’ordonnances.

Andaniny 166. Mandra-pametrahana amin'ny toerana miandàlana ny Andrim-panjakana voalazan'izao Lalàmpanorenana izao, ireo Andrim-panjakana sy ireo rantsa-mangaika voalaza ho amin'ny fe-potoanan'ny Tetezamita dia manohy misahana ny asany.

Article 166. Until the progressive establishment of the institutions specified by this Constitution, the Institutions and the organs specified for the period of the Transition continue to exercise their functions.

Article 166. Jusqu’à la mise en place progressive des Institutions prévues par la présente Constitution, les Institutions et les organes prévus pour la période de la Transition continuent d’exercer leurs fonctions.
Mitsahatra avy hatrany ny asan’ny Filankevitra Ambonin’ny Tetezamita sy ny Kongresin’ny tetezamita vantany vao voafidy ny biraon’ny Antenimiera vaovao. The Superior Council of the Transition and the Congress of the Transition cease their functions from the election of the Bureau of the new National Assembly.Le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition cesse leurs fonctions dès l'élection du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale.
Eo am-piandrasana ny fametrahana amin’ny toerany ny Antenimierandoholona dia mizaka ny fahefana rehetra hanao lalàna ny Antenimierampirenena. While waiting for the establishment of the Senate, the National Assembly has the plenitude of the legislative power.En attendant la mise en place du Sénat, l'Assemblée Nationale a la plénitude du pouvoir législatif.
Mandrampahatongan’ny fotoana andraisan’ny Filohan'ny Repoblika vaovao ny fahefany dia manohy misahana ny asan'ny Filoham-panjakana ny Filohan’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita. Until the investiture of the new President of the Republic, the current President of the High Authority of the Transition continues to exercise the functions of Head of the State.Jusqu’à l'investiture du nouveau Président de la République, l'actuel Président de la Haute Autorité de la Transition continue d’exercer les fonctions de Chef de l'Etat.
Raha misy fahabangan-toeran’ny Filoha, n’inon’inona antony dia iarahan’ny Praiminisitra, Filohan’ny Filankevitra Ambony ny Tetezamita ary ny Filohan’ny Kongresy misahana ny asan’ny Filoham-panjakana. In the case of vacancy of the Presidency, for any cause whatsoever, the functions of Head of State are exercised jointly by the Prime Minister, the President of the Superior Council of the Transition, and by the President of the Congress.En cas de vacance de la Présidence, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Chef de l'Etat sont exercées collégialement par le Premier Ministre, le Président du Conseil Supérieur de la Transition, et le Président du Congrès.

Andaniny 167. Ho fanajàna ny Lalampanorenana, ny Filohan’ny Repoblika dia miantso ireo ambaratongam-pahefana mahefa mba hanolotra ireo ho mpikambana ao amin’ny Fitsarana Avo ahafahana manangana io rafitra io. Izany dia tanterahina ao anatin’ny 12 volana manaraka ny fotoana nandraisany fahefana, ka raha vao tapitra io fe-potoana io dia atsangana avy hatrany ny Fitsaràna Avo. Raha misy ny tsy fahatomombanana dia azon’ny rehetra mahaporofo tombontsoa atao ny mampakatra ny raharaha manoloana izay andrim-panjakana mahefa mba ny hangatahana fanasaziana.

Article 167. In order to respect the constitutional prescription, the President of the Republic, within a time period of 12 months counting from his investiture, invites the competent Instances to designate the members who will compose the High Court of Justice in order to proceed from the expiration of that time period to the installation of the High Court of Justice. Any party justifying an interest may refer the matter to the competent institutions by demand for sanction in the case of deficiency.

Article 167. Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le Président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les Instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de Justice afin de procéder dès l'expiration de ce délai à l'installation de la Haute Cour de Justice. Toute partie justifiant d’un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence.
Raha misy antony manokana, amin'izay mikasika ny Filohan'ny Repoblika, ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana dia omem-pahefana handray ny sazy izay mety ho noraisin'ny Fitsarana Avo raha toa izy ka efa nijoro. As for that which concerns the President of the Republic, exceptionally, the competent Instance is the High Constitutional Court which will be authorized to take the sanctions that might have been taken by the High Court of Justice if it were installed.En ce qui concerne le Président de la République, exceptionnellement, l'Instance compétente est la Haute Cour Constitutionnelle qui serait autorisée à prendre les sanctions qu’aurait pu prendre la Haute Cour de Justice si elle était installée.

Andaniny 168. Ao anatin’ny tondrozotra mahakasika ny fampihavanam-pirenena, dia atsangana ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy; ka ny lalàna no mamaritra ny momba ny mpikambana sy ny andraikiny ary ny fomba entiny miasa.

Article 168. Within the framework of the process of national reconciliation, a Council of the Malagasy Fampihavanana whose composition, attributions, and modalities of functioning are determined by the law, is instituted.

Article 168. Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, il est institué un Conseil du Fampihavanana Malagasy dont la composition, les attributions, et les modalités de fonctionnement sont déterminées par la loi.