carcasse   
karan-draha
carcasse [SLP 1986]
vatan-draha
carcasse [SLP 1986]